Zápis ze zasedání OZ konaného dne 5. května 2005

 

Přítomni : František Protiva, Milan Štika, Petr Semelka, Jan Franěk, Zdeněk Štika,
Omluveni : Josef Mejšner, Jaroslav Hoření, Radek Jaroš
Zapisovatel : Milan Štika
Ověřovatelé : Jan Franěk, Petr Semelka
Program : 1. Úvod, činnost OÚ
  2. Výběrové řízení na pronájem obchodu
  3. Žádosti, různé, diskuse
  4. Usnesení a závěr

 

1. Řízení zasedání se ujal starosta obce, vzhledem k přítomnosti 5-ti členů prohlásil zastupitelstvo za usnášeníschopné.

a) F. Protiva se seznámil přítomné s dopisem p. Raka z Mančic, který nesouhlasí s platebním výměrem na neuhrazený poplatek za likvidaci odpadů příslušný k domu č.p. 45 v Mančicích, jehož je majitelem. Neoprávněnost platebního výměru odůvodnil tím, že v domě nikdo nebydlí. Zastupitelstvo pověřilo starostu obce projednáním výkladu příslušného zákona na odpovídajícím odboru Středočeského kraje, na základě výsledku jednání bude rozhodnuto o postupu na příštím zasedání.

b) Byly uzavřeny smlouvy v souladu s usnesením z minulého zasedání OZ :
- smlouva s Kolínskou lesní společností s.r.o. týkající se těžby lesního porostu
- smlouva o zajištění dopravní obslužnosti 
- smlouva s fy. Martínek, která provede rozšíření veřejného osvětlení v Mančicích

2. V rámci výběrového řízení na pronájem obchodu se smíšeným zbožím v Dolních Chvatlinách byla v termínu podána jedna přihláška paní Hedvikou Jarošovou, Dolních Chvatliny 54. Na návrh starosty obecní zastupitelstvo rozhodlo všemi hlasy přítomných pronajmout obchod uvedené žadatelce ve smyslu vyhlášených podmínek od 1.7.2005.

3. Žádosti, různé, diskuse :

a) Starosta SDH Kouřim požádal o zapůjčení historické hasičské techniky na oslavy 130. výročí SDH Kouřim, které se budou konat 15. června 2005. Sdružení dobrovolných hasičů Dolní Chvatliny zajistí přípravu techniky a osádku pro účast na akci, obec mu proplatí potřebný materiál na údržbu a pohonné hmoty. Akce bude pojata jako prezentace SDH a Obce Dolní Chvatliny. Návrh odsouhlasen bez námitek.

b) M. Štika přednesl žádost na zakoupení nové sekačky – křovinořezu, tak aby mohla být zajištěna údržba hřbitova a ostatních obecních pozemků. Původní křovinořez je na konci životnosti. Obecní zastupitelstvo odsouhlasilo 5-ti hlasy nákup profesionálního zařízení v ceně do 15 000 Kč.

c) Jan Franěk upozornil na neoprávněnou výstavbu a nakládání s pozemky v Horních Chvatlinách panem Javorským. Vzhledem k tomu, že obec není vlastníkem dotčených pozemků, budou upozorněni jejich majitelé.

4.  Na závěr starosta konstatoval, že rozhodnutí uvedená v jednotlivých bodech jsou zároveň platným usnesením z tohoto zasedání OZ.

Zapsal : Milan Štika
Zápis ověřili : Petr Semelka, Jan Franěk

Komentáře jsou zavřeny.