Zápis ze zasedání OZ konaného dne 4. listopadu 2004

Přítomni: Štika Zd., Protiva F., Semelka P. Štika M., Jaroš R., Franěk J.,.

 

Omluveni:   Hoření  J., Sršeň Š. Mejšner J. – zaměstnání.

Hosté:

Zapisovatel: Milan Štika

Ověřovatelé: Petr Semelka, Radek Jaroš.

 

Program:   1.  Úvod jednání.

2.       Činnost OÚ za uplynulé období.

3.       Zajištění PO Obce.

4.       Žádosti a připomínky občanů, různé.

5.       Usnesení a závěr.

 

1.       Starosta zahájil jednání s konstatováním, že je přítomno 6 členů OZ, zastupitelstvo je usnášeníschopné. K návrhu program, zapisovatele a ověřovatelů zápisu nejsou připomínky. Úkoly stanovené minulým zasedáním OZ jsou splněny. 
 

2.       Byla uzavřena dohoda o prodeji  „Svobodovy zahrady“ v H. Chvatlinách a byla podána informace o stavu předkupního práva pro pí Honcovou.

-          Starosta  se zúčastnil školení k rozpočtu Obce na rok 2005.   

-          Probíhá příprava voleb do KZ.

-          Byla dokončena rekonstrukce el. rozvodu v H. Chvatlinách.

-          Dne 4. 11. 2004 doručila ředitelka MŠ na OÚ písemnou výpověď z pracovního poměru. OZ souhlasí s navrženou výpovědní lhůtou – schváleno všemi hlasy přítomných.

3.       OZ pověřuje starostu obce podpisem příslušných dokumentů potřebných k zajištění PO Obce  Městem Zásmuky.

4.       K dopisu pí. Levové: OZ konstatuje, že žádost manželů Levových ze dne 29. 6. 2004, byla podána po realizaci prodeje zmiňovaných pozemků, který byl zveřejněn a proběhl v zákonných lhůtách.

-          Byl doručen výsledek rozboru vody z vrtu na skládce – voda je pitná. Rozbor byl předán p. Brožkovi k dalšímu zpracování projektu.

-          6. 12. proběhne Vánoční koncert VDO.

-          P. Franěk žádá o pronájem části pozemku  u rybníčku v Horních Chvatlinách („Zachovalův skleník“) a možnost jeho oplocení. OZ souhlasí všemi hlasy přítomných.

-          P. Jaroš navrhuje, aby peníze, které jsou vybrány jako nájemné rybníka, byly použity na nákup ryb a současně by byla uložena povinnost  údržby okolí rybníka.OZ  odkládá rozhodnutí na příští období v souvislosti s pravděpodobnou změnou nájemce.

5.       Závěr jednání provedl starosta obce  s tím , že rozhodnutí uvedená v jednotlivých bodech tohoto zápisu jsou zároveň platným usnesením z dnešního zasedání OZ.

 

V Dolních Chvatlinách dne 4. listopadu 2004

 

Zapsal Milan Štika,  zápis ověřili Petr Semelka, Radek Jaroš

Komentáře jsou zavřeny.