Zápis ze zasedání OZ konaného dne 3. března 2005

Přítomni :

Milan Štika, Petr Semelka, Jan Franěk, Radek Jaroš, Zdeněk Štika

Omluveni :

František Protiva, Jaroslav Hoření

Zapisovatel :

Zdeněk Štika

Ověřovatelé :

Radek Jaroš, Petr Semelka

Program :

1. Zahájení

 

2. Úvod, činnost OÚ

 

3. Zpráva kontrolního výboru 

 

4. Zpráva finančního výboru

 

5. Rozpočtový výhled

 

6. Aktualizace účetních směrnic obce

 

7. Diskuse

 

8. Závěr

 

1. Vzhledem k nepřítomnosti starosty obce se řízení zasedání ujal zástupce starosty Milan Štika 

2. Na úvod M. Štika konstatoval, že je obecní zastupitelstvo vzhledem k přítomnosti 5-ti členů z 9-tiusnášeníschopné. V uplynulém období byl řešen běžný provoz obce.

3. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o činnosti kontrolního výboru a nemá námitek  proti jeho složení. OZ schvaluje plán činnosti kontrolního výboru na rok 2005, s kterým jej seznámil jeho předseda. Složení kontrolního výboru : předseda – Radek Jaroš, členové – Zdeněk Štika, Martin Šedivý.

4. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o činnosti finančního výboru a nemá námitek  proti jeho složení. OZ schvaluje plán činnosti finančního výboru na rok 2005, s kterým jej seznámil jeho předseda. Složení finančního výboru : předseda – Jan Franěk, členové – Petr Semelka, Kamila Fraňková.

5. Obecní zastupitelstvo schvaluje všemi hlasy přítomných rozpočtový výhled do konce roku 2006, který spočívá především v zabezpečení běžného provozu obce, nutné provozní údržby majetku obce a zabezpečení včasných splátek úvěru tak, aby tento byl splacen do konce roku 2006 v souladu s úvěrovou smlouvou.

7. V rámci diskuse bylo navrženo projednání nájemního vztahu s p. Vaňkem, který na jeho základě provozuje obchod v prostorách obce. Vzhledem k tomu, že p. Vaněk porušuje nájemní smlouvu tím, že dlouhodobě neplatí nájemné a nereagoval ani na zastupitelstvem dříve navržené řešení splátek dlužené částky, rozhoduje obecní zastupitelstvo všemi hlasy přítomných o vypovězení nájemní smlouvy s p. Vaňkem. Protože se jedná o hrubé porušení smlouvy, nebude na základě jejího znění brán zřetel na výpovědní lhůtu. OZ též rozhoduje, že pokud p. Vaněk vyrovná veškeré pohledávky vzniklé nájemním vztahem nejpozději do tří měsíců po vypovězení nájemní smlouvy, nebude na něm obec vymáhat příslušnou penalizaci. Vypovězením smlouvy OZ pověřuje starostu obce. Objekt obchodu bude nabídnut k nájmu jiným zájemcům.

8. Na závěr zasedání Milan Štika konstatoval, že rozhodnutí obecního zastupitelstva v jednotlivých bodech jednání jsou současně platným usnesením zastupitelstva z dnešního zasedání.

Zapsal : Zdeněk Štika

Zápis ověřili : Petr Semelka, Radek Jaroš

Komentáře jsou zavřeny.