Zápis ze zasedání OZ konaného dne 2. září 2004

Přítomni: Štika Zd., Protiva F., Semelka P. Štika M., Jaroš R., Hoření J.

 

Omluveni:   Mejšner J.,  Franěk J., Sršeň Š.  - zaměstnání.

Hosté: p. Šťastný – stavební firma

Zapisovatel: Milan Štika

Ověřovatelé: Radek Jaroš, Petr Semelka.

 

Program:

1.  Úvod jednání.

2.       Kontrola zápisu  a plnění úkolů.

3.       Činnost OÚ za uplynulé období.

4.       Žádosti a připomínky občanů.

5.       Usnesení a závěr.

 

Starosta zahájil jednání s konstatováním, že je přítomno 6 členů OZ, zastupitelstvo je usnášeníschopné. K návrhu zapisovatele a ověřovatelů zápisu nejsou připomínky. Vzhledem k tomu, že se do jednání dostavil p. Šťastný se závažnou žádostí, bude toto projednáváno jako první bod dnešního zasedání OZ, jinak k programu nejsou připomínky.
OZ se představil p. Šťastný – představitel firmy, která staví buňky na „Svobodově zahradě“ v Horních Chvatlinách, omlouvá se, že zahájil stavbu bez předchozího souhlasu Obce a stavebního povolení. Zároveň tímto žádá o pronájem zahrady, nebo její prodej, popř. o vydání souhlasu se stavbou  buněk – odchovny akvarijních rybek, na cizím pozemku jako dočasnou stavbu. Starosta podal vysvětlení k majetkovým vztahům u těchto pozemků k dnešnímu dni a upozornil přítomné na schválený územní plán. Vzhledem k tomu, že Obec není v současné době vlastníkem těchto pozemků, nemůže je jakýmkoliv způsobem zcizovat. OZ přijalo následující rozhodnutí: OZ trvá na dodržení územního plánu pro Horní Chvatliny a nesouhlasí s umístěním dočasné stavby, která je v rozporu s tímto plánem.
Úkoly stanovené minulým zasedáním OZ jsou splněny. Zasedání OZ svolané na 1. 7. 2004 se nekonalo pro malou účast zastupitelů. Je zahájeno stavebním úřadem příslušné řízení pro změnu využití parcel v D. Chvatlinách p.č. 1/1 a 1/2  pro bytovou výstavbu a následný převod těchto pozemků do vlastnictví Obce. Starosta seznámil OZ s probíhající kontrolou ze strany FÚ na dodržení podmínek při využití dotace z roku 2002. OÚ zorganizoval zájezd na výstavu Země živitelka.
Starosta obce navrhuje OZ dle možnosti odkoupit tzv. „Svobodovu zahradu“ v Horních Chvatlinách  za účelem možného využití pro stavební účely. Jednámí s majiteli jsou pověřeni František Protiva a Milan Štika.  OZ souhlasí všemi hlasy přítomných.

  Dále starosta předkládá OZ Provozní řád vodovodu OÚ v Dolních Chvatlinách čp. 4.

  OZ tento řád schvaluje všemi hlasy přítomných.

  Zástupce starosty informuje OZ o schválení Řádu veřejného pohřebiště Krajským úřadem.

  Jaroslav Roček, Mančice žádá o prodloužení veřejného osvětlení na hranici parcely jeho novostavby. Práce zajistí firma Martínek.

  OZ souhlasí 6 hlasy.

  Starosta obce podává tímto námět do příštího jednání na zřízení stálého pracovního místa – opravy a údržba obecního majetku, veřejného prostranství, doručování obecních písemností apod.

   

  1. Závěr jednání provedl starosta obce  s tím , že rozhodnutí uvedená v jednotlivých bodech tohoto zápisu jsou zároveň platným usnesením z dnešního zasedání OZ.

   

  V Dolních Chvatlinách dne 2. září 2004

   

  Zapsal Milan Štika,  zápis ověřili: Radek Jaroš, Petr Semelka

  Komentáře jsou zavřeny.