Zápis ze zasedání OZ konaného dne 17. května 2004

 

Přítomni : František Protiva, Milan Štika, Štěpán Sršeň, Petr Semelka, Jan Franěk, Radek Jaroš, Zdeněk Štika, Josef Mejšner, Jaroslav Hoření
Omluveni : -
Zapisovatel : Štěpán Sršeň
Ověřovatelé : Milan Štika, Petr Semelka
Program : 1. Úvod, činnost OÚ
  2. Závěrečný účet obce
  3. Různé, žádosti a připomínky občanů
  4. Usnesení a závěr

1. Starosta obce se ujal řízení zasedání a seznámil přítomné s plněním úkolů z minulého jednání a činností obecního úřadu v minulém období   

 1. -       Proveden kontrolní vrt na bývalé skládce odpadů, výsledky rozboru nebyly v době zasedání ještě známy. Odborná firma navrhuje odklonit veškerou dešťovou vodu přitékající na skládku příkopem od Horních Chvatlin mimo ní, nebo provést zatrubnění odpovídajícím nepropustným způsobem. Bude projednáváno dále poté, co budou známy výsledky rozboru – obsahu nebezpečných látek v býv. skládce.
 2. -       Pozemkový fond nabídl obci bezúplatný převod do vlastnictví p.č. 1/1, 1/2 a dále odprodej st. 3/1 (stavební parcela) v Dolních Chvatlinách za účelem parcelace k bytové výstavbě. Podmínkou je změna územního plánu a provedení geodetických prací na p.č. 1/1, které však budou muset být přesněji specifikovány odborné firmě, která již provedla na místě přípravné měření. 
 3. Obecní zastupitelstvo bez připomínek souhlasí se změnou územního plánu obce ve smyslu změny charakteru p.č. 1/1 v k.ú. Dolní Chvatliny  původně vedené jako zahrada na pozemek určený pro bytovou výstavbu (rodinných domků).       

2. OZ schvaluje závěrečný účet obce za rok 2003 s výhradou a stanovuje následující opatření :

 1. a)   v roce 2004 provádět dle potřeby rozpočtová opatření předepsaným způsobem a tyto projednávat v OZ a evidovat je v časové posloupnosti, odpovídá starosta obce a OZ.
 2. b)   OZ ukládá starostovi obce zajistit příslušný odhad ceny lesních porostů v majetku obce v termínu do 30. června 2004 a tyto skutečnosti zapracovat do účetnictví obce – odpovídá p. Hoření v termínu pololetní  závěrky.
 3. c)   OZ ukládá p. Hoření provést v rámci pololetní uzávěrky účetní převod chybně účtovaných materiálů podle druhů na příslušné účty.
 4. d)   OZ ukládá kontrolnímu výboru provádět každé pololetí kontrolu hospodaření v MŠ alespoň dvakrát a o těchto kontrolách vést prokazatelné záznamy a výsledky těchto kontrol projednat v OZ.
 5. e)   OZ ukládá p. Hoření účtovat účetní případy vždy a důsledně v daném účetním období, kterého se týkají.
 6. f)     OZ ukládá p. Jarošovi zajistit řádnou a prokazatelnou činnost kontrolního výboru OZ.

Schváleno všemi hlasy přítomných.

3. Různé :

 1. a)    Manželé Bubelovi požádali o povolení splátek dlužné částky za likvidaci odpadů v minulých dvou letech po 150,- Kč měsíčně s ohledem na jejich tíživou finanční situaci. OZ souhlasí za předpokladu, že žádající budou souhlasit s výší měsíční splátky určenou na 200 Kč,- z důvodu uhrazení dlužné částky do dalšího řádného termínu plateb a s podmínkou, že již uhradili (nebo tak učiní neprodleně) poplatky vyměřené v roce 2004.  
 2. b)   František a Jarmila Levovi žádají o odprodej části p.č. 122/1 ve vlastnictví obce v rozsahu od dělící hranice pro prodej pro manžele Dědkovi (vyznačeno mezníky) po úroveň proti sousednímu domu p. Vaškové. 
 3. R. Jaroš a J. Mejšner upozornili, že ve věci prodeje částí pozemků p.č. 122/1, 124/1 pro Dědkovi a Sahulovi nebyla dodržena žádost kupujících a tím ani rozhodnutí OZ – žádost zněla na části proti  pozemkům  kupujících, zatímco dělící hranice vyznačené hraničními znaky zasahují hluboko před pozemky jejich sousedů.

OZ souhlasí s prodejem pozemku v rozsahu specifikovaném v žádosti manželů Levových za úřední cenu. Záměr bude zveřejněn na úřední desce v Dolních Chvatlinách. Kupující zajistí a uhradí veškeré náklady spojené s realizací prodeje – oddělení části pozemku geodetickou firmou, převod vlastnických práv a td. Vlastního určení dělící hranice proti domu p. Vaškové v terénu se zúčastní jako zástupci obce R. Jaroš a J. Mejšner.

4.  Na závěr starosta konstatoval, že rozhodnutí uvedená v jednotlivých bodech jsou zároveň platným usnesením z tohoto zasedání OZ.

Příští  zasedání OZ se bude konat dne 1.7.2004 od 19.00 hod. v budově OÚ Dolní Chvatliny

 

 1. Zapsal : Štěpán Sršeň
 2. Zápis ověřili : Petr Semelka, Milan Štika

Komentáře jsou zavřeny.