Zápis ze zasedání OZ konaného dne 13. července 2006

Přítomni: F. Protiva, Zd. Štika, M. Štika, R. Jaroš , P. Semelka, J. Hoření

Omluveni: J. Mejšner, J. Beneš, J. Franěk.

Hosté:

Zapisovatel: Zdeněk Štika
Ověřovatelé: Petr Semelka , Jaroslav Hoření

Program:

1. Úvod, usnášeníschopnost, činnost OÚ
2. Stanovení počtu členů příštího OZ.
3. Kontrola KHS v MŠ Dolní Chvatliny.
4. Žádosti a připomínky občanů. Různé.
5. Usnesení a závěr.

1. Starosta zahájil dnešní jednání s tím, že je přítomno 6 členů OZ, ostatní jsou omluveni – zastupitelstvo je usnášeníschopné. K návrhu programu, zapisovatele a ověřovatelů není připomínek.
OÚ zajišťoval běžný provoz Obce,
Byla podána informace o nových pravidlech dopravy, která předložil KÚ na schůzce s dopravci dne 27. 6. 2006 v Kouřimi. Bude zaveden nový systém placení čipovou kartou, zatím nikdo neví jak to bude vypadat a jak bude distribuce karet zajištěna.
Kolaudace nového chodníku bude 1. srpna 2006.
Nastoupil p. Svoboda na VPP, první část – úklid návsi v D. Chvatlinách (50 hod) by měl odpracovat do 31. 7. 2006.
OZ bere informaci na vědomí bez připomínek.

2. OZ tímto stanovuje počet členů obecního zastupitelstva pro příští volební období na 9. Schváleno všemi hlasy přítomných.

3. OZ bylo seznámeno se zprávou o výsledku kontroly KHS Kolín, která proběhla v MŠ a ŠJ v Dolních Chvatlinách. Po projednání jsou přijata následující opatření:
Zavést tabletový systém v termínu do 31. 1. 2007 v návaznosti na finanční možnosti Obce.
V případě, že výše uvedené opatření nebude povoleno, bude stav řešen umístěním výdejny v novém zádveří s termínem realizace v roce 2007 až 2008 dle možností rozpočtu Obce.
Případná úpravna vody (v návaznosti na vyjádření a doporučení VODOS Kolín) bude řešena dle možnosti obecního rozpočtu. Do té doby bude postupováno dle již schváleného provozního řádu ŠJ.
Návrh řešení schválen všemi hlasy přítomných.

4. OZ uspořádá zájezd na výstavu Země živitelka do Č. Budějovic dne 24. 8. 2006. Cena 150,- Kč, občané bydlící v katastru obce mají 50,- Kč slevu. Schváleno všemi hlasy přítomných.
OZ souhlasí s provedením komplexních pozemkových úprav v katastrech Dolní Chvatliny, Horní Chvatliny a Mančice. Schváleno všemi hlasy přítomných.

5.Závěr dnešního jednání provedl starosta obce s konstatováním, že rozhodnutí tak, jak jsou uvedena v jednotlivých bodech zápisu jsou zároveň platným usnesením z tohoto zasedání.

Příští zasedání OZ bude 7. září od 19.00 hodin v budově OÚ Dolní Chvatliny.

V Dolních Chvatlinách dne 13. července 2006 2006.

Zapsal: Zdeněk Štika
Zápis ověřili: Petr Semelka, Jaroslav Hoření

Komentáře jsou zavřeny.