Zápis ze zasedání OZ konaného dne 11. března 2004

Přítomni : Štika Zdeněk., Protiva František, Semelka Petr, Franěk Jan, Jaroš Radek, Hoření Jaroslav
Omluveni : Mejšner J.,  Štika M., Sršeň Š.  - zaměstnání.
Zapisovatel : Jaroslav Hoření.
Ověřovatelé : Zdeněk Štika, Petr Semelka.
Program : 1. Úvod
2. Kontrola zápisu  a plnění úkolů.
3. Činnost OÚ za uplynulé období.
4. Žádosti a připomínky občanů.
5. Usnesení a závěr.

Na   činnost  VDO byla krajským zastupitelstvem odsouhlasena dotace ve výši 50.000,- Kč. OZ souhlasí šesti hlasy přítomných s přijetím této dotace (kulturního grantu).

1. Starosta zahájil jednání s konstatováním, že je přítomno 6 členů OZ, zastupitelstvo je usnášeníschopné. K návrhu programu, zapisovatele a ověřovatelů zápisu nejsou připomínky.

2. Úkoly stanovené minulým zasedáním OZ jsou splněny. Smlouvy, které byly odsouhlaseny, jsou uzavřeny.

3.Dále OZ schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2004,  kterou se stanoví řád veřejného pohřebiště v Dolních Chvatlinách dle příslušných ustanovení zákona  č. 256/2001 Sb., a zákona č. 479/2001 Sb. Odsouhlaseno  šesti hlasy  přítomných členů OZ.
Rovněž se schvaluje obecně závazná vyhláška č. 2/2004, kterou se stanoví výše a způsob úhrady příspěvku na částečnou úhradu režijních nákladů mateřské školy.

4. Obecní zastupitelstvo nemá námitek proti vydání, resp. Prodloužení zbrojního průkazu pro p. Milana Havlína a p. Jaroslava Janíka. Odsouhlaseno šesti hlasy přítomných členů OZ.
Obecní zastupitelstvo  schvaluje všemi hlasy přítomných prodej části pozemku  č. 124/1v kú Dolní Chvatliny  manželům Sahulovým, Dolní Chvatliny čp. 86 a části pozemku č. 122/1 manželům Dědkovým, Dolní Chvatliny čp. 86  tak, jak je uvedeno v jejich žádostech, za úřední odhad. Tento záměr byl zveřejněn na úřední desce v Dolních  Chvatlinách dne 1. února 2004.  Kupující hradí veškeré náklady účelně spojené s tímto prodejem, oddělením částí pozemků a následnou registrací a daňovými povinnostmi. Podpisem příslušných dokumentů za Obec Dolní Chvatliny je pověřen František Protiva – starosta Obce.
Paní Kateřina Pangrácová žádá o svolání smírčí komise. OZ rozhodlo, že jednání bude dne 8. 4. 2004 od 18.00 hodin.

5. Závěr jednání provedl starosta obce  s tím , že rozhodnutí uvedená v jednotlivých bodech tohoto zápisu jsou zároveň platným usnesením z dnešního zasedání OZ.

Zapsal : Jaroslav Hoření

Zápis ověřili : Zdeněk Štika, Petr Semelka.

Komentáře jsou zavřeny.