Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva, konaného dne 11. prosince 2014

Přítomni:            František Protiva, Milan Štika, Jaroslav Hoření, ing. Iva Kuchařová,
Radek Štika, Radek Sršeň, Jarmila Havlínová, Jarmila Dědková, Roman Jeřábek
Hosté:                  Jan Franěk – člen FV
Zapisovatel:       Radka Kostková
Ověřovatelé:      Milan Štika, ing. Iva Kuchařová

 Program:       

  1. Úvod, usnášeníschopnost.
  2. Činnost obecního úřadu.
  3. Zpráva finančního výboru a rozpočtové opatření č. 4/2014.
  4. Rozpočtový výhled 2015 – 2018.
  5. Rozpočet na rok 2015.
  6. Informace o obnově operátu.
  7. Diskuze, žádosti a připomínky, různé.
  8. Závěr.

 1. Starosta zahájil dnešní jednání v 17:10 s tím, že je přítomno 9 členů zastupitelstva. Zastupitelstvo je usnášeníschopné. Hlasování o návrhu programu, zapisovatele a ověřovatelů. Schváleno 9 hlasy přítomných.

2. Činnost obecního úřadu.

Běžná administrativní činnost OÚ, skartace a revize archivu obce od roku 1985 byla dokončena, příprava na audit, který proběhl 7. 10. 2014 jako dílčí, nebyly zjištěny závady. Aktualizace volebních seznamů a zajištění průběhu voleb do Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev obcí. Zajištění průběžné péče o veřejná prostranství a majetek Obce. Spolupráce s katastrálním úřadem – zveřejnění a zpřístupnění údajů při obnově operátu katastru Dolní a Horní Chvatliny.

Byly dokončeny práce na rekonstrukci Zvoničky v Horních Chvatlinách, termín dokončení prací byl dodržen, zároveň se opravil křížek u silnice směr Zásmuky. Byla vypracována závěrečná zpráva a žádost o proplacení dotace – dotace nám byla proplacena v plné výši. Spolupráce s MŠ – vánoční tržnice a besídka. Příprava rozpočtu a rozpočtového výhledu k projednání ve FV. Příprava a organizace inventur 2014. Zastupitelstvo bere na vědomí.

 3. Rozpočtové opatření č. 4/2014.

Jedná se hlavně o zohlednění přijatých dotací spojených s VDO, volbami a zvoničkou H. Chvatliny. Rozpočet zůstává nadále vyrovnaný. Schváleno 9 hlasy přítomných.

 4. Rozpočtový výhled 2015 – 2018.

Rozpočtový výhled byl zpracován v oblasti příjmů dle predikce od firmy CityFinance, v oblasti výdajů jsou zohledněny požadavky běžného provozu obce a obecního úřadu a náměty uvedené v „Plánu rozvoje Obce do roku 2020, který byl schválen v roce 2013. Výhled je zpracován jako vyrovnaný. V případě potřeby lze na základě aktuálních rozhodnutí zastupitelstva použít přebytky hospodaření z minulých let. Ing. Iva Kuchařová navrhuje přesunout z paragrafu předškolní zařízení 150 000 Kč do paragrafu bytového hospodářství pro rok 2015. Schváleno 9 hlasy přítomných.

 5. Rozpočet na rok 2015.

Předsedkyně FV předkládá zápis z jednání FV č. 4/2014 ze dne 19. 11. 2014. Vyjádření k rozpočtovému opatření č. 4/2014, návrhu rozpočtu na rok 2015 a návrhu rozpočtového výhledu 2015-18, kontrola plnění rozpočtu k 31. 10. 2014, kontrolní činnost účtování.  FV doporučuje zastupitelstvu schválit rozpočtové opatření č. 4/2014, návrh rozpočtu na rok 2015 a rozpočtový výhled na roky 2015 až 2018.

Návrh rozpočtu byl řádně zveřejněn dne 20. 11. 2014 předepsaným způsobem, do dnešního dne nebyla k němu doručena jakákoliv připomínka. Rozpočet byl projednán na schůzi FV dne 19. 11. 2014 a je navržen jako vyrovnaný.

Ing. Iva Kuchařová navrhuje přesunout z paragrafu předškolní zařízení (3111) 150 000 Kč do paragrafu bytového hospodářství (3612). Zastupitelstvo schvaluje tento návrh 9 hlasy přítomných.

Zastupitelstvo schvaluje rozpočet na rok 2015 jako vyrovnaný 9 hlasy přítomných.

6. Informace o obnově operátu.

Starosta informuje přítomné, že v letošním roce proběhla ve všech katastrech Obce „Obnova katastrálního operátu“.  Pro vlastníky nemovitostí – pozemků z toho vyplývá povinnost podat dílčí přiznání k dani z nemovitosti v termínu do 31. ledna 2015 tam, kde se změnila parcelní čísla jejich pozemků. Zastupitelstvo bere na vědomí.

7. Diskuze, připomínky a žádosti občanů.

Starosta předkládá návrh dodatku ke smlouvě s firmou Nykos a. s. – jedná se o stanovení cen na rok 2015. Navýšení činní přibližně 1% v oblasti svozu, a je zohledněno zákonem navýšení poplatku za uložení odpadu na skládku. ZO se zněním dodatku souhlasí a pověřuje starostu jeho podpisem.  Schváleno 9 hlasy přítomných.

Žádost o odkoupení části pozemku  p. č. 449/1 v k. ú. Horní Chvatliny o výměře cca 65 m2. Záměr prodeje části pozemku byl zveřejněn na úřední desce. Jiný zájemce se nepřihlásil. Zastupitelstvo obce souhlasí s prodejem části pozemku dle geometrického plánu  č. 93-3055/2014 za cenu 40 Kč/m2 I. K. a J. B. a pověřuje starostu podpisem příslušné kupní smlouvy. Schváleno 8 hlasy přítomných. Zdržel se 1 hlas.

Žádost o uzavření  smluv  o  smlouvách  budoucích  na  úplatné  zřízení  věcného  břemene  č. IP-12-6007674/1 pro přípojku knn pro p. č. 288/5 v Dolních Chvatlinách a č. IE-12-6005397/VB001 pro úpravu venkovního vedení NN Mančice 12. Schváleno 9 hlasy přítomných.

Žádost p. Hájka o úpravu územního plánu v souvislosti s jeho pozemkem p. č. 57 na „parcelu s možnou zahrádkářskou kolonií s možnou výstavbou zahradních domků“. Odkládá se na další jednání zastupitelstva. Po prověření legislativních možností a konzultací s předkladatelem změny ÚP. Schváleno 9 hlasy přítomných.

Žádost p. Hájka o prodej cesty p. č. 307 v k. ú. Mančice. Zastupitelstvo konstatuje, že nelze žádosti vyhovět. Obec není vlastníkem uvedeného pozemku. Schváleno 9 hlasy přítomných.

Žádost p. Hájka o vyjádření k rozdělení pozemku č. 80 v k. ú. Mančice. Zastupitelstvo souhlasí s rozdělením pozemku dle přiloženého návrhu. Schváleno 9 hlasy přítomných.

Paní Dědková žádá o zaslání dopisu majitelům nemovitosti č. p. 14 v Dolních Chvatlinách stran katastrofálního stavu části stodoly, padající do hlavní silnice až k Mateřské škole. Starosta je pověřen vykonáním.

8. Usnesení a závěr

Usnesení, popř. rozhodnutí, uvedená v jednotlivých bodech tohoto zápisu jsou zároveň platným usnesením z dnešního jednání.

 

Příští termín konání zastupitelstva obce bude domluven dle potřeby.

Jednání ukončeno v 18.45 hodin.

 

V Dolních Chvatlinách dne 11. 12. 2014.

 

Zapsala:              Radka Kostková

Zápis ověřili:     Milan Štika, Ing. Iva Kuchařová