Zápis ze zasedámí OZ konaného dne 9. února 2006

Omluveni: J. Mejšner, J. Beneš,. Hoření J. – zaměstnání.
Hosté: p. Taranza – fy OSPEN, J. Nechojdoma
Zapisovatel: Zd. Štika
Ověřovatelé: Jan Franěk, Radek Jaroš

Přítomni: F. Protiva, Zd. Štika, M. Štika, R. Jaroš , J. Franěk P. Semelka,

Program:

1. Úvod, usnášeníschopnost.
2. Projednání podmínek smlouvy na vymáhání pohledávek Obce.Smlouva o ostatní
3. Dopravní obslužnosti, Rozpočet 2006.
4. Zpráva PČR.
5. Žádosti a připomínky občanů. Různé.
6. Usnesení a závěr.

1) Starosta zahájil dnešní jednání s tím, že je přítomno 6 členů OZ – zastupitelstvo je usnášeníschopné. K návrhu programu, zapisovatele a ověřovatelů není připomínek.

2) Zástupce firmy OSPEN, která provádí komplexní správu pohledávek, vysvětlil dvě varianty možné smlouvy. Bylo dohodnuto předání příslušných podkladů pro vymáhání pohledávek. Dále je navrženo uzavřít se jmenovanou firmou mandátní smlouvu, bude předloženo na příštím zasedání OZ. Do konce ledna 2006 se ukládá N. Hoření provést aktualizaci pohledávek Obce v oblasti nájemních smluv. Jednáním ve věci a podpisem smlouvy byli pověřeni František Protiva a Jan Franěk.Schváleno všemi hlasy přítomných.

3) Byla projednána předložená smlouva o závazku veřejné služby ve vnitrostátní linkové osobní dopravě na rok 2006. Schváleno všemi hlasy přítomných.

Vzhledem k tomu, že po dobu vyvěšení návrhu rozpočtu nebyly vzneseny připomínky, OZ tento rozpočet schvaluje všemi hlasy přítomných.

4) OZ bylo seznámeno se zprávou PČR o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území OOP Kouřim za období od 1.1.2005 do 31.12.2005. OZ bere tuto zprávu na vědomí bez připomínek.

5) Do jednání OZ se dostavil p. J. Nechojdoma se žádostí o opakované projednání možnosti uložení podzemního vedení el. přípojky. Byl přečten dopis JUDr. Jíchy, předloženy situační plány a pan Nechojdoma podal ústní vysvětlení své žádosti. OZ tímto mění své rozhodnutí ze dne 29. 12. 2005 bod 2., takto: OZ souhlasí se zřízením el. přípojky dle projektové dokumentace č. 125/05 (projektant p. Pros) za následujících podmínek:

  • na náklady p. Nechojdomy bude zřízeno věcné břemeno (cena 600,- Kč.),
  • při provádění prací budou dodrženy příslušné předpisy a dotčené pozemky budou po skončení prací uvedeny do původního stavu.

Schváleno všemi hlasy přítomných členů OZ, s tímto zněním souhlasí rovněž pan Nechojdoma, což stvrzuje svým podpisem.

Pavlína Chadrabová žádá o prominutí poplatku za svoz TDO na rok 2006. OZ souhlasí se snížením poplatku na 50 % (tj. 250,- Kč). Schváleno všemi hlasy přítomných členů OZ.

Starosta informuje OZ o stavu úvěru Obce: K 31.1. 2006 zbývá doplatit 2020801,15 Kč. Tato částka je splatná ke dni 20.12.2006, v souladu s dohodou mezi Obcí a ČKA ( jedná se o splacení úvěru o tři roky dříve než byla původní úvěrová smlouva s ČS a.s.).

Předseda inventarizační komise svolává závěrečné jednání na 13. února 2006 od 16.00 hodin.

R. Jaroš navrhuje aby pan O. Molnár v rámci zaměstnání pro Obec vyčistil trativod u bývalé skládky.

6) Závěr dnešního jednání provedl starosta obce s konstatováním, že rozhodnutí tak, jak jsou uvedena v jednotlivých bodech zápisu jsou zároveň platným usnesením z tohoto zasedání.

V Dolních Chvatlinách dne 9. února 2006.

Zapsal: Zdeněk Štika

Zápis ověřili: Radek Jaroš, Jan Franěk

Komentáře jsou zavřeny.