Zápis ze zasedámí OZ konaného dne 8. prosince 2005

Přítomni: F. Protiva, Zd. Štika, M. Štika,J. Franěk., R. Jaroš , Mejšner J. ,

Omluveni: J. Hoření, J. Beneš, P. Semelka. – zaměstnání.

Hosté:

Zapisovatel: Z. Štika

Ověřovatelé: Jan Franěk, Radek Jaroš.

Program: 1. Úvod, usnášeníschopnost.

2. Činnost obecního úřadu.

3. Návrh rozpočtu 2006.

4. Různé

5. Usnesení a závěr.

  1. Starosta zahájil dnešní jednání s tím, že je přítomno 6 členů OZ- zastupitelstvo je usnášeníschopné. K návrhu programu, zapisovatele a ověřovatelů není připomínek.
  2. Byl přestěhován archiv VDO. Pozemek Jarošovi- je sepsána kupní smlouva. Jan Nechojdoma dosud PD nepředložil. V současné době probíhá jednání s úřadem pro majetkové zastupování státu ve věci legalizace a určení majitele autobusové čekárny v Horních Chvatlinách. Dále bylo OZ seznámeno se zápisem a s výsledkem dílčí kontroly hospodaření obce. OZ přijímá následující opatření:
  • OZ ukládá paní Naděždě Hoření zajistit správnost účtování a provést příslušné opravy do 31. 12. 2005.
  • Nedostatky č. 1 a č. 2 nelze odstranit zpětně, jedná se o formální chyby ( opožděné zaslání hlášení).

Schváleno všemi hlasy přítomných.

  1. Starosta obce navrhuje schválit rozpočtové provizorium ve výši 1/12 roční skutečnosti roku 2005 měsíčně až do schválení rozpočtu na rok 2006. Schváleno všemi hlasy přítomných. Dále starosta přednáší návrh rozpočtu Obce na rok 2006 k posouzení a doplnění ze strany členů OZ, návrh bude připraven ke zveřejnění na příštím mimořádném zasedání OZ dne 29. 12. 2005 od 18.00 hodin.
  2. MěÚ Zásmuky žádá o poskytování příspěvku na pečovatelskou službu, která údajně dováží obědy do Horních Chvatlin. Jedná se o příspěvek ve výši 135,- Kč na den (dopravné a část mezd). Nebylo rozhodnuto, v případě úhrady dopravného by nebylo námitek.

OZ souhlasí s umožněním stáže studenta VŠ v roce 2006 – nejsou vyčleněny mzdové prostředky. Schváleno všemi hlasy přítomných.

OZ souhlasí s vytvořením 3 pracovních míst v rámci VPP ( dotovaných úřadem práce ) v roce 2006. Schváleno všemi hlasy přítomných.

Poplatky za TDO na rok 2006 se tímto stanovují na 500,. Kč na poplatníka a rok – viz dodatek vyhlášky. Schváleno všemi hlasy přítomných.

OZ schvaluje změnu systému svozu TDO na týdenní. Schváleno všemi hlasy přítomných.

OZ souhlasí s jednáním s firmou OSPEN s.r.o. ( vymáhání pohledávek ) a tuto firmu pozvat na lednové zasedání OZ. Schváleno všemi hlasy přítomných.

Starosta navrhujeprovést inventury 2005 v termínu do konce ledna2006 se stavem k 31. 12. 2005. Stanovuje se inventurníkomise ve složení:

Radek Jaroš – předseda IK
Jan Franěk
Zdeněk Štika
Jaroslav Hoření
Naděžda Hoření.

Schváleno všemi hlasy přítomných.

Starosta navrhuje dokončení prodeje „Třešňovky Mančice“ prostřednictvím realitní kanceláře za cenu min. 100,- Kč /m2. Schváleno všemi hlasy přítomných.

  1. Závěr dnešního jednání provedl starosta obce s konstatováním, že rozhodnutí tak, jak jsou uvedena v jednotlivých bodech zápisu jsou zároveň platným usnesením z tohoto zasedání.

V Dolních Chvatlinách dne 8. prosince 2005.

Zapsal: Zdeněk Štika

Zápis ověřili: Radek Jaroš, Jan Franěk

Komentáře jsou zavřeny.