Zápis ze zasedámí OZ konaného dne 7. září 2006

Přítomni: F. Protiva, Zd. Štika, R. Jaroš , J. Franěk , P. Semelka, M. Štika

Omluveni: J. Mejšner, J. Beneš,. Hoření J. – zaměstnání.

Hosté:

Zapisovatel: Jan Franěk
Ověřovatelé: Zdeněk Štika , P. Semelka

Program:

1. Úvod, usnášeníschopnost.
2.Činnost OÚ.
3.Rozpočtové opatření 2
4.Žádosti a připomínky občanů. Různé.
5.Usnesení a závěr.

1. Starosta zahájil dnešní jednání s tím, že je přítomno 5 členů OZ, ostatní jsou omluveni – zastupitelstvo je usnášeníschopné. K návrhu programu, zapisovatele a ověřovatelů není připomínek.

2. OÚ zajišťoval běžný provoz Obce.
Dotace z obce na zájezd do Českých Budějovic na výstavu Země živitelka ve výši 3 000kč. Přislíbená dotace od Stř. kraje poukázána na účet obce ve výši 125 000 Kč .Kolaudace proběhla dne 16.8.2006 s kladným výsledkem.
Je podepsána smlouva s poz. fondem o převodu pozemku v Dolních Chvatlinách p.č. 1/1 a 1/2. Zápis do katastru zajišťuje poz. fond .
Dražba parcely 3/1 proběhla pro obec neúspěšně.
V rámci veřejně prospěšných prací byl přidělen druhý pracovní úkol vyčištění odtoku z rybníka. OZ bere zprávu na vědomí.

3.Starosta navrhuje ke schválení rozpočtové opatření , které spočívá ve zohlednění dotací na volby, rekonstrukci chodníku a navýšení plateb ze el. energii dle aktuálních cen .
Schváleno všemi hlasy přítomných.

4. Příští zasedání OZ bude 12.10.2006 od 19.00 h.
Zdeněk Štika přednesl žádost o příspěvek pro činnost hokejového oddílu při SK Dolní Chvátliny ve výši 15 000 kč.
OZ ukládá starostovi navrhnout řešení nedostatků v účetnictví , spisové agendě a evidenci
majetku do příštího zastupitelstva .

5. Závěr dnešního jednání provedl starosta obce s konstatováním, že rozhodnutí tak, jak jsou
uvedena v jednotlivých bodech zápisu jsou zároveň platným usnesením z tohoto zasedání.

V Dolních Chvatlinách dne 7. září 2006.

Zapsal: Jan Franěk
Zápis ověřili: P. Semelka, Zdeněk Štika

Komentáře jsou zavřeny.