Zápis ze zasedámí OZ konaného dne 6. dubna 2006

Přítomni: F. Protiva, Zd. Štika, M. Štika, R. Jaroš , J. Franěk P. Semelka
Omluveni: J. Mejšner, J. Beneš,. Hoření J. – zaměstnání.
Hosté:
Zapisovatel:
Zd. Štika
Ověřovatelé: Jan Franěk, Milan Štika

Program:

1. Úvod, usnášeníschopnost.

2. Činnost OÚ.
3. Rozpočtové opatření č. 1/2006 (splátka úvěru).
4. Žádosti a připomínky občanů. Různé.
5. Usnesení a závěr.

1) Starosta zahájil dnešní jednání s tím, že je přítomno 6 členů OZ – zastupitelstvo je usnášeníschopné. K návrhu programu, zapisovatele a ověřovatelů není připomínek.2) Starosta informuje o přidělení dotace Úřadem práce v rámci VPP a to ve výši 1,5 přepočteného pracovníka. Bude zaměstnán O. Molnár (100%) a Karel Vajlich (50% – částečný ID) jako pracovníci při úklidu veřejných prostranství Obce. Byla provedena taneční zábava v Mančicích, výtěžek byl věnován ve prospěch MŠ. Proběhla schůzka s firmou Ventureal, na území Obce by mohly být dvě větrné elektrárny v katastru Mančice na hranicích s katastry Lošan, Kořenic a Pučer. Další elektrárny by mohly být na rozhraní katastrů D. Chvatliny, Libodřice a Krychnov.OZ bere na vědomí.

3) Starosta společně s Fin. výborem předkládají OZ návrh rozpočtového opatření č. 1/2006, které spočívá v doplnění splátky úvěru u ČKA v plné výši v tomto roce do rozpočtu. Schváleno všemi hlasy přítomných

4) Paní Iva Kuchařová žádá o přidělení čp. pro novostavbu RD v Horních Chvatlinách OZ navrhuje přidělit čp. 8.Pan Stanislav a Miroslav Hrdinovi žádají o podání zprávy ve věci přístupu k jejich RD čp. 5 v Horních Chvatlinách. OZ žádá p. Semelku o poskytnutí jeho stanoviska jako majitele zmíněného pozemku, dále je pověřen starosta aby zajistil konzultaci s odborem dopravy v Kolíně a s JUDr. Uhrovou. Po získání uvedených stanovisek bude odpovězeno.

OZ bere na vědomí „ohlášení drobné stavby“ manželi Hrdličkovými. Nejsou připomínky.

Na návrh p. Milana Štiky OZ souhlasí s nákupem dresů pro SK Dolní Chvatliny v ceně 18 000,- Kč včetně DPH s tím, že na dresech bude znak Obce a nápis Dolní Chvatliny. Schváleno 5 hlasy přítomných.

5) Závěr dnešního jednání provedl starosta obce s konstatováním, že rozhodnutí tak, jak jsou uvedena v jednotlivých bodech zápisu jsou zároveň platným usnesením z tohoto zasedání.

V Dolních Chvatlinách dne 6. dubna 2006.

Zapsal: Zdeněk Štika Zápis ověřili: Jan Franěk, Milan Štika

Komentáře jsou zavřeny.