Zápis ze zasedámí OZ konaného dne 3. listopadu 2005

Přítomni: F. Protiva, Zd. Štika, M. Štika, P. Semelka, J. Franěk.

Omluveni: J. Mejšner, J. Hoření, J. Beneš, R. Jaroš. – zaměstnání.

Hosté:

Zapisovatel: J. Franěk

Ověřovatelé: P. Semelka, M. Štika

Program: Úvod, usnášeníschopnost.
Činnostobecníhoúřadu.
Žádostia připomínky občanů.
Různé
Usnesení a závěr.

1. Starosta zahájil dnešní jednání s tím, že je přítomno 5 členů OZ- zastupitelstvo je usnášeníschopné.K návrhu programu, zapisovatele a ověřovatelů není připomínek.

2. Starosta přednáší návrh OÚ na prodloužení smlouvy s firmou Eko-Kom (třídění a likvidace odpadů). OZ souhlasí s prodloužením této smlouvy a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.Schválenovšemi hlasy přítomných.

Dále navrhuje převzít pozemky č. 1/1 a 1/2 v kú Dolní Chvatliny do vlastnictví Obce. Tyto pozemky jsou dle ÚPD určeny k zastavění pro rodinné domky. OZ souhlasí s převzetím uvedených pozemků a pověřuje starostu obce zastupováním v této věci. Schváleno všemi hlasy přítomných.

Je podána informace o stavu znehodnocených pozemků umístěním kabelu Telecomu mimo určenou oblast – přeložení na hranici pozemku je nereálné. M. Štika navrhuje odprodat dotčené pozemky p. Jarošovi a p. Šedivému dle jejich dřívější žádosti a to za cenu sníženou o 50 % oproti původní nabídce. Veřejná nabídka ostatních pozemků zůstává beze změny. Schváleno všemi hlasy přítomných.

Informace o zahájení těžby topolů z obecního lesa v D. Chvatlinách. Záloha za dřevo je již v plné výši připsána na účet Obce.

Informace o provedení výsadby nových stromů dle podmínek dotace od Mikroregionu, bylo vysázeno více jak 100 stromů.

3. Žádost pana Nechojdomy o povolení elektrické přípojky – nebylo rozhodnuto. OZ pověřuje obecní úřad aby vydal po předložení příslušné dokumentace stanovisko. Schváleno všemi hlasy přítomných.

Žádost paní ing. Davídkové o odkoupení části pozemku p.č. 122/1, který byl veřejně nabídnut , jedná se o část velikosti cca 300 m2 od hranice pozemku pč. 122/3. OZ s případným odprodejem souhlasí a pověřuje starostu obce podpisem příslušné smlouvy. Doporučuje však vzhledem k výši plateb spojených s tímto prodejem jednat s paní ing. Davídkovou o případném pronájmu tohoto pozemku. Schváleno všemi hlasy přítomných.

Žádost pana Sedláčka o opravu trativodu na jeho pozemku. Dle vyjádření občanů Mančic došlo k porušení trativodu (vykopání potrubí) činností pana Sedláčka, naposledy v roce 2002. V současné době probíhá projektová činnost na protizáplavová opatření v obcích, která bude vhodným způsobem řešit odvod dešťové vody z obce. V současné době a vzhledem k tomu, že se nejedná o majetek Obce nebude Obec bez příslušné stavební dokumentace v této oblasti investovat. Schváleno všemi hlasy přítomných.

4. Zd. Štika vznáší dotaz na možnost vybudování dětského hřiště na návsi před OÚ v Dolních Chvatlinách. Pro finanční náročnost a přísné provozní předpisy OZ toto nedoporučuje k realizaci. Maminky s dětmi mohou využívat prostory obecního hřiště.
OZ nabízí možnost provést podzimní úklid obce místním spolkům za úhradu.

5. Závěr dnešního jednání provedl starosta obce s konstatováním, že rozhodnutí tak, jak jsou uvedena v jednotlivých bodech zápisu jsou zároveň platným usnesením z tohoto zasedání.

V Dolních Chvatlinách dne 3. listopadu 2005.

Zapsal: Jan Franěk

Zápis ověřili: Milan Štika, Petr Semelka

Komentáře jsou zavřeny.