Zápis ze zasedámí OZ konaného dne 29. prosince 2005

Přítomni: F. Protiva, Zd. Štika, M. Štika,J. Franěk., R. Jaroš

Omluveni: J. Hoření, J. Beneš, J. Mejšner, P. Semelka. – zaměstnání.

Hosté:

Zapisovatel: Z. Štika

Ověřovatelé: F. Protiva, M. Štika.

Program:
1. Úvod,usnášeníschopnost.
2. Činnostobecního úřadu.
3. Rozpočet 2006.
4. Různé
5. Usnesení a závěr.

  1. Starosta zahájil dnešní jednání s tím, že je přítomno 5 členů OZ- zastupitelstvo je usnášeníschopné. K návrhu programu, zapisovatele a ověřovatelů není připomínek.
  1. Byla znovu projednána žádost pana Jana Nechojdomy o povolení el. přípojky v zemi přes pozemek obce p.č. 42/8 v kú. Mančice (náves). OZ nesouhlasí s uložením podzemního el. zařízení na obecním pozemku. Kabelizace el. rozvodu bude řešena v rámci celé obce.Schváleno všemi hlasy přítomných.

Starosta informuje OZ o podání žádosti o dotaci v rámci POV 2006 – chodník u OÚ v D. Chvatlinách. Předběžný rozpočet akce činí 300 000,- Kč ( z toho by dotace měla činit 60 %).Schváleno všemi hlasy přítomných.

P. J. Franěk podal informaci o dílčí inventuře pohledávek a závazků ( poplatky TDO,Pes).

OZ souhlasí v souladu s platnou vyhláškou a zákonem o místních poplatcích s přirážkou ve výši 50 % z dlužné částky poplatku za rok 2004 a za rok 2005, pokud bude poplatek za rok 2005 zaplacen bez další výzvy a v plné výši do konce ledna 2006, přirážka za rok 2005 se promíjí. Schváleno všemi hlasy přítomných.

OZ ukládá p. Hoření vést evidenci závazků a pohledávek důsledně v rámci programu KEO. Schváleno všemi hlasy přítomných.

  1. Starosta obce navrhuje schválit rozpočet na rok 2006 ve výši skutečnosti roku 2005. Schváleno všemi hlasy přítomných. Dále starosta přednáší návrh rozpočtového opatření č. 3/2005.Schváleno všemi hlasy přítomných.
  1. Na příští jednání, které bude mimořádně 12. ledna 2006 od 18.00 hodin budou pozváni zástupci fy OSPEN s tím, že tato firma by po 1. únoru 2006 převzala vymáhání dlužných poplatků a ostatních pohledávek Obce. Schváleno všemi hlasy přítomných.

OZ obnovuje pověření Františka Protivy zastupováním Obce a podpisem příslušných dokumentů ve věci prodeje pozemků uskutečněných v roce 2005. Nabídka prodeje těchto pozemků byla řádně zveřejněna. Schváleno všemi hlasy přítomných.

  1. Závěr dnešního jednání provedl starosta obce s konstatováním, že rozhodnutí tak, jak jsou uvedena v jednotlivých bodech zápisu jsou zároveň platným usnesením z tohoto zasedání.

V Dolních Chvatlinách dne 8. prosince 2005.

Zapsal: Zdeněk Štika

Zápis ověřili: F. Protiva, M. Štika.

Komentáře jsou zavřeny.