Zápis ze zasedámí OZ konaného dne 12. října 2006

Přítomni: F. Protiva, J. Franěk , P. Semelka, M. Štika, J. Hoření

Omluveni: J. Mejšner, J. Beneš – zaměstnání. Z. Štika, R. Jaroš

Hosté: —

Zapisovatel: Jan Franěk
Ověřovatelé : M. Štika, J. Hoření

Program:

1. Úvod, usnášeníschopnost.
2.Činnost OÚ.
3.Nabídka poz. fondu
4.Žádosti a připomínky občanů. Různé.Diskuse
5.Usnesení a závěr.

1.Starosta zahájil dnešní jednání s tím, že je přítomno 5 členů OZ, ostatní jsou omluveni – zastupitelstvo je usnášeníschopné. K návrhu programu, zapisovatele a ověřovatelů není připomínek.

2.Starosta seznámil OZ s výsledkem jednání na KHS Kolín. Vzhledem k dodatečnému předložení provozního řádu , bylo upuštěno od pokuty. Provoz MŠ bude od 1.1.2008 povolen za předpokladu realizace přístavby výdejny stravy.
Kontrola hospodaření za rok 2006 bude 21.12.2006.
Informace o odměnách Ekokomu za třídění odpadu.
Seznámení OZ s pozvánkou ke „kulatému stolu“ 19.10.2006 v Zásmukách. Informace o přípravě a podávání projektů v rámci LEADER.
Je zpracována databáze vlastníků zem. Půdy pro zahájení komplexních pozemkových úprav.
K 30.9.2006 je stav dluhu u ČKA cca 1 066 900,-kč Splacení úvěru ke dni 20.12.2006.
OZ bere zprávu na vědomí.

3.Poz. fond znovu nabízí k prodeji sklad s pozemkem u čp.17 v Dol. Chvatlinách.OZ pověřuje F. Protivu k účasti a zastupování obce na dražbě s možností koupit tuto nemovitost za cenu
do 60 000,- Kč. Schváleno všemi hlasy přítomných.
Starosta navrhuje ke schválení požádat o dotaci z POV 2007-na přístavbu MŠ.Schváleno všemi hlasy přítomných.
Návrh využít dotaci z mikroregionu Kouřimsko (čekárny, lavičky,) POV -2007. Schváleno všemi hlasy přítomných.
FV předkládá rozpočtové opatření č.3 ,(volby, nákup pozemku, el. energie, a pinpong stoly)
Schváleno všemi hlasy přítomných.

4.Žádost pí. Vackové a Tiché o zařazení parcely ev.č.36/7 v kú. Horní Chvatliny do stavebních parcel. OZ souhlasí.
Žádost pí. Hložkové z H. Chvatlin, aby OZ podalo protest proti vedení objížďky okolo jejich domu a zamezilo nákl. Dopravě jízdu po silnici od Zásmuk. Vzhledem k tomu , že se jedná o komunikaci III třídy ve vlastnictví a správě Stř. kraje , OZ pověřuje starostu, aby předal toto stanovisko odboru dopravy kraje , s vyjádřením podpůrného stanoviska obce.
OZ bylo seznámeno se žádostí P. Horvatha o přidělení obecního bytu. OZ konstatuje, že žádosti nelze vyhovět . Obec vlastní pouze jeden byt , který je v současné době řádně pronajat na dobu neurčitou.

5. Závěr dnešního jednání provedl starosta obce s konstatováním, že rozhodnutí tak, jak jsou
uvedena v jednotlivých bodech zápisu jsou zároveň platným usnesením z tohoto zasedání.

V Dolních Chvatlinách dne 12 října 2006.

Zapsal: Jan Franěk
Zápis ověřili: M. Štika, J. Hoření

Komentáře jsou zavřeny.