Zápis ze zasedámí OZ konaného dne 12. ledna 2006

Přítomni: F. Protiva, Zd. Štika, M. Štika, R. Jaroš , Hoření J. ,

Omluveni: J. Mejšner, J. Beneš, P. Semelka. J. Franěk – zaměstnání.

Hosté: p. Taranza – fy OSPEN, M. Šedivý, J. Šedivý

Zapisovatel: M. Štika

Ověřovatelé: Jaroslav Hoření, Radek Jaroš

Program: 1. Úvod,usnášeníschopnost
2. Stav pohledávek
3. Nabídka – fy Rosana (pitná voda)
4. Různé
5. Usnesení a závěr

  1. Starosta zahájil dnešní jednání s tím, že je přítomno 5 členů OZ- zastupitelstvo je usnášeníschopné. K návrhu programu, zapisovatele a ověřovatelů není připomínek.
  2. Byla provedena prezentace firmy OSPEN, která provádí komplexní správu pohledávek. Zástupce firmy vysvětlil způsob její práce. Bylo dohodnuto předání příslušných podkladů pro vymáhání pohledávek. Dále je navrženo uzavřít se jmenovanou firmou mandátní smlouvu , konkretní znění této smlouvy bude předloženo na příštím zasedání OZ. Do konce ledna 2006 se ukládá N. Hoření provést aktualizaci pohledávek Obce v oblasti nájemních smluv.

Schváleno všemi hlasy přítomných.

  1. Zástupci fy ROSANA předvedli svou nabídku na dodávku pitné vody pro MŠ a OÚ (stojanové přístroje se zásobníky na 18 l pitné vody). Pitnou vodu rovněž dodává tato firma na místo spotřeby. Starosta obce navrhuje zakoupit pro MŠ tento zásobník v kombinaci s malou chladničkou na svačiny dětí. Součástí dodávky je malý výdejní automat za akční cenu pro OÚ.Schváleno všemi hlasy přítomných.
  2. Do jednání OZ se dostavili p. M. a J. Šedivý ( koupě pozemku v Mančicích). Na základě jejich žádosti, projednané 3. 11. 2005 se tímto opravuje chyba v zápisu z jednání OZ toho dne takto: snížení ceny se týká rovněž pozemku p.č. 45/4 v kú Mančice. Schváleno všemi hlasy přítomných. Návrh kupní smlouvy bude sepsán tuto sobotu na OÚ. Podpisem je pověřen František Protiva, bytem Dolní chvatliny čp, 70. Schváleno všemi hlasy přítomných.

Jan Vejdělek, Dolní Chvatliny čp. 26 žádá OZ o povolení splátek, kterými by uhradil dlužné závazky vůči Obci. Navrhuje splátku ve výši 500,- Kč měsíčně až do úplného zaplacení. OZ souhlasí se splácením dlužné částky ve výši 1 000,- Kč měsíčně až do zaplacení celé dlužné částky. V případě zaplacení poplatků TDO za rok 2005 a dodržení dohodnutých splátek bude upuštěna penalizace za TDO 2005 a za dlužné nájemné z bytu. Schváleno všemi hlasy přítomných.

Alois Kmoch žádá o povolení splátek dlužných poplatků Obci za svou rodinu ve výši 1 677,- Kč měsíčně. Schváleno všemi hlasy přítomných.

K žádosti pana Husarika o koupi pozemku tak, jak byla podána se nelze vyjádřit – není zřejmé o jaký pozemek se jedná ani není uvedeno v jaké výměře. žádost se odkládá k projednání po jejím doplnění a upřesnění. Schváleno všemi hlasy přítomných.

  1. Závěr dnešního jednání provedl starosta obce s konstatováním, že rozhodnutí tak, jak jsou uvedena v jednotlivých bodech zápisu jsou zároveň platným usnesením z tohoto zasedání.

Příští zasedání OZ bude 9. února 2006 od 18.00 hodin v budově OÚ Dolní Chvatliny.

V Dolních Chvatlinách dne 12. ledna 2006.

Zapsal: Milan Štika

Zápis ověřili: Radek Jaroš, Jaroslav Hoření

Komentáře jsou zavřeny.