Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dolní Chvatliny


Zahájení zasedání zastupitelstva

Zasedání Zastupitelstva obce Dolní Chvatliny (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 17.00 hodin dosavadním starostou obce Františkem Protivou („dále jako „předsedající“).

Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva obce (písemně poštou) předáno osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění.

Předsedající schůze konstatoval, ľe zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování (lhůta uplynula dne 29. října 2010, ľádný návrh nebyl podán). Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Dolní Chvatliny zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 1. 11. 2010 do 10. 11. 2010, současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.

Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, ľe přítomno je 8 členů zastupitelstva (z celkového počtu 9 všech členů zastupitelstva), takľe zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

Sloľení slibu členy zastupitelstva

Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva ke sloľení slibu. Před sloľením slibu předsedající upozornil přítomné členy zastupitelstva, ľe odmítnutí sloľit slib nebo sloľení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu (§ 55 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění).

Sloľení slibu proběhlo tak, ľe předsedající přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, ľe svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky“ a jmenovitě vyzval přítomné členy zastupitelstva ke sloľení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu (příloha č. 2)

®ádný člen zastupitelstva neodmítl sloľit slib ani nesloľil slib s výhradou.

Určení ověřovatelů a zapisovatele

Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Jarmilu Havlínovou a Jiřího Čábelu a zapisovatelkou Radku Kostkovou. K návrhu nebyly vzneseny ľádné protinávrhy.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dolní Chvatliny určuje ověřovateli zápisu Jarmilu Havlínovou. a Jiřího Čábelu a zapisovatelkou Radku Kostkovou.

Výsledek hlasování: Pro – 8 hlasů, proti – 0 hlasů, zdrľeli se – 0 hlasů.
Usnesení č. 1 bylo schváleno.

Schválení programu

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění.
Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dolní Chvatliny schvaluje následující program ustavujícího zasedání:

I) Volba starosty a místostarosty

  • určení počtu místostarostů
  • určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění (§ 71 zákona o obcích)
  • určení způsobu volby starosty a místostarosty
  • volba starosty
  • volba místostarosty

I) Zřízení finančního a kontrolního výboru

  • určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
  • volba předsedy finančního výboru
  • volba předsedy kontrolního výboru
  • volba členů finančního výboru
  • volba členů kontrolního výboru

III) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 zákona o obcích)

IV) Diskuse

Výsledek hlasování: Pro – 8 hlasů, proti – 0 hlasů, zdrľeli se – 0 hlasů.
Usnesení č. 2 bylo schváleno.

Bod I – volba starosty a místostarosty:

Určení počtu místostarostů:

Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo volilo pouze jednoho místostarostu (Návrh č. 1). Ing. Iva Kuchařová navrhuje, aby se volili dva místostarostové (Návrh č. 2). Další návrhy nebyly vzneseny, proto bylo hlasováno. Před hlasováním byla dána moľnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. ®ádné stanovisko vzneseno nebylo.

Návrh usnesení:
Výsledek hlasování:

i.1.a.i.1.Návrh č. 1 – Volba jednoho místostarosty
Pro – 6 hlasů, proti – 2 hlasy, zdrľeli se – 0 hlasů.
i.1.a.i.2.Návrh č. 2 – Volba dvou místostarostů
Pro – 2 hlasy, proti – 6 hlasů, zdrľeli se – 0 hlasů.

Zastupitelstvo obce Dolní Chvatliny schválilo zvolení jednoho místostarosty.
Usnesení č. 3 bylo schváleno.

Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění:

Předsedající dále navrhl, aby funkce starosty obce byla vykonávána jako uvolněná ve smyslu § 71 zákona o obcích. Jiné návrhy nebyly vzneseny.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Dolní Chvatliny v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, ľe pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.
Výsledek hlasování: Pro – 8 hlasů, proti – 0 hlasů, zdrľeli se – 0 hlasů.
Usnesení č. 4 bylo schváleno.

Určení způsobu volby starosty a místostarosty:

Předsedající konstatoval, ľe nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty a místostarosty veřejně hlasováním. Změnu způsobu hlasování musí schválit zastupitelstvo. V případě tajné volby budou hlasy jednotlivými členy zastupitelstva odevzdány do připravené hlasovací urny, následně budou předsedajícím spočítány a případným členům zastupitelstva bude umoľněno výsledek sčítání zkontrolovat. Předsedající vyzval členy zastupitelstva k přednesení návrhů na změnu způsobu hlasování. ®ádné návrhy nebyly podány.

Předsedající dále upozornil, ľe nejdříve bude volen starosta a po jeho zvolení, případně po nezvolení ľádného kandidáta bude přistoupeno k volbě místostarosty. O jednotlivých kandidátech bude hlasováno v pořadí, v jakém byli navrľeni, přičemľ po platném zvolení konkrétního kandidáta jiľ nebude v hlasování pokračováno.

Navrhování kandidátů na funkci starosty a volba starosty:

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty. Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva paní Z. Ebertová navrhla zvolit do funkce starosty pana Františka Protivu. Před hlasováním byla dána moľnost zastupitelů i přítomným občanům sdělit své stanovisko. ®ádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dolní Chvatliny volí starostou Františka Protivu.
Výsledek hlasování: Pro – 6 hlasů, proti – 1 hlas, zdrľeli se – 1 hlas.
Usnesení č. 5 bylo schváleno.

Po zvolení starosty převzal starosta vedení zasedání (dále veden jako „předsedající“).

Navrhování kandidátů na funkci místostarosty a volba místostarosty:

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci místostarosty. Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva paní Kateřina Vašková navrhla zvolit do funkce místostarosty paní ing. Ivu Kuchařovou (Návrh č. 1), člen zastupitelstva paní Jarmila Havlínová navrhla pana Milana Štiku (Návrh č. 2). Před hlasováním byla dána moľnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. ®ádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:
Výsledek hlasování: Návrh č. 1: Pro – 2 hlasy, proti – 4 hlasy, zdrľeli se – 2 hlasy.
Výsledek hlasování: Návrh č. 2: Pro – 6 hlasů, proti – 2 hlasy, zdrľeli se – 0 hlasů.
Zastupitelstvo obce Dolní Chvatliny volí místostarostou obce Dolní Chvatliny pana Milana Štiku.
Usnesení č. 6 bylo schváleno.

Bod II – Zřízení finančního a kontrolního výboru:

Zřízení výborů a určení počtu jejich členů:

Předsedající úvodem tohoto bodu informoval o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor [§ 117 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích], nebo» funkční období výborů předchozího zastupitelstva zaniklo spolu se zánikem původního zastupitelstva. Zastupitelstvo určuje počet členů výboru, který musí být lichý (§ 117 odst. 3 zákona o obcích), přičemľ finanční a kontrolní výbor musí mít nejméně tři členy (§ 119 odst. 1 zákona o obcích). Členy výboru mohou být členové zastupitelstva i jiné osoby, pouze předsedou výboru můľe být jen člen zastupitelstva (§ 117 odst. 4 zákona o obcích). Členy kontrolního nebo finančního výboru nemůľe být starosta, místostarosta, tajemník obecního úřadu ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu (§ 119 odst. 1 zákona o obcích).

Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor, přičemľ kaľdý z nich bude mít tři členy. Jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním byla dána moľnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. ®ádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dolní Chvatliny zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné.
Výsledek hlasování: Pro – 8 hlasů, proti – 0 hlasů, zdrľeli se – 0 hlasů.
Usnesení č. 7 bylo schváleno.

Volba předsedy finančního výboru:

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy finančního výboru. Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva František Protiva navrhl zvolit do funkce předsedy finančního výboru paní Jarmilu Havlínovou. Před hlasováním byla dána moľnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. ®ádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dolní Chvatliny volí předsedou finančního výboru paní Jarmilu Havlínovou.
Výsledek hlasování: Pro – 8 hlasů, proti – 0 hlasů, zdrľeli se – 0 hlasů.
Usnesení č. 8 bylo schváleno.

Volba předsedy kontrolního výboru:

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy kontrolního výboru. Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva František Protiva navrhl zvolit do funkce předsedy kontrolního výboru pana Jiřího Čábelu (Návrh č. 1), člen zastupitelstva paní Kateřina Vašková navrhla paní ing. Ivu Kuchařovou (Návrh č. 2). Před hlasováním byla dána moľnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. ®ádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dolní Chvatliny volí předsedou kontrolního výboru pana Jiřího Čábelu.Výsledek hlasování: Návrh č. 1 – Pro – 6 hlasů, proti – 2 hlasy, zdrľeli se – 0 hlasů.
Usnesení č. 9 bylo schváleno.

Volba členů finančního a kontrolního výboru:

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy kontrolního výboru a finančního výboru. Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva pan František Protiva navrhl zvolit členy finančního výboru pana Jana Fraňka a pana Oldřicha Marka a členy kontrolního výboru paní ing. Hanu Šedivou a paní Kateřinu Vaškovou.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dolní Chvatliny volí členy finančního výboru pana Jana Fraňka a pana Oldřicha Marka.
Výsledek hlasování: Pro – 8 hlasů, proti – 0 hlasů, zdrľeli se – 0 hlasů.
Usnesení č. 10 bylo schváleno.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dolní Chvatliny volí členy kontrolního výboru paní ing. Hanu Šedivou a paní Kateřinu Vaškovou.
Výsledek hlasování: Pro – 8 hlasů, proti – 0 hlasů, zdrľeli se – 0 hlasů.
Usnesení č. 11 bylo schváleno.

Bod III – Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva:

Předsedající navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla v souladu s § 72 zákona o obcích a nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, v platném znění, poskytována měsíční odměna ve výši 300,- Kč, a to ode dne 11. 11. 2010. Předsedající navrhl téľ měsíční odměnu za výkon funkce místostarosty obce (§ 77 odst. 2, zákona o obcích). Před hlasováním nebyly členy zastupitelstva obce podány ľádné návrhy a občané obce neuplatnili ľádná stanoviska.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dolní Chvatliny v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 300,- Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení a v případě náhradníka ode dne prvního zasedání zastupitelstva, jehoľ se zúčastnil.
Výsledek hlasování: Pro – 8 hlasů, proti – 0 hlasů, zdrľeli se – 0 hlasů.
Usnesení č. 12 bylo schváleno.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dolní Chvatliny v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 7 500,- Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce místostarosty.
Výsledek hlasování: Pro – 7 hlasů, proti – 0 hlasů, zdrľeli se – 1 hlas.
Usnesení č. 13 bylo schváleno.

Předsedající dále navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla v souladu s § 72 zákona o obcích a nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, v platném znění, poskytována odměna za výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva, nebo předsedy komise ve výši 800,- Kč, a člena výboru zastupitelstva nebo komise ve výši 200,- Kč, a to ode dne jejich zvolení, resp. jmenování do funkce předsedy nebo člena výboru, či komise (§ 77 odst. 2 a § 102 odst. 2 zákona o obcích). Před hlasováním nebyly členy zastupitelstva obce podány ľádné návrhy a občané obce neuplatnili ľádná stanoviska.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dolní Chvatliny v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva, nebo komise ve výši 800,- Kč měsíčně a člena výboru, nebo komise ve výši 200,- Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce předsedy nebo člena výboru.
Výsledek hlasování: Pro – 8 hlasů, proti – 0 hlasů, zdrľeli se – 0 hlasů.
Usnesení č. 14 bylo schváleno.

Předsedající dále navrhl, aby zastupitelstvo obce v souladu s § 77 odst. 3 písm. a) zákona o obcích určilo, ľe v případě souběhu odměn za výkon funkce neuvolněným členem zastupitelstva obce budou takovému členovi zastupitelstva obce poskytovány odměny za výkon funkce, za niľ podle rozhodnutí zastupitelstva náleľí nejvyšší odměna.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dolní Chvatliny v souladu s § 77 odst. 3 písm. a) zákona o obcích stanoví, ľe při souběhu výkonu několika funkcí se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytne pouze za výkon funkce, za niľ podle rozhodnutí zastupitelstva náleľí nejvyšší odměna.
Výsledek hlasování: Pro – 8 hlasů, proti – 0 hlasů, zdrľeli se – 0 hlasů.
Usnesení č. 15 bylo schváleno.

Bod IV – Diskuse

Paní ing. Iva Kuchařová dává dotaz na moľnost vzdání se odměny člena zastupitelstva.
Starosta informuje o záměru jmenovat organizační a kulturní komisi a komisi pro rozvoj obce a investice.

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 18.30 hodin.

Přílohy zápisu:
1)Prezenční listina
2)Listina prokazující sloľení slibu členů zastupitelstva obce
3)Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích
Zápis byl vyhotoven dne: 11. 11. 2010
Zapisovatel: Radka Kostková
Ověřovatelé: Jarmila Havlínová dne 11. 11. 2010.

Jiří Čábela dne 11. 11. 2010.

Starosta: František Protiva dne 11. 11. 2010.