Zápis z ustavujícího zasedání Obecního zastupitelstva Dolní Chvatliny konaného dne 9.11.2006, č. 2006101109

Přítomní členové OZ : dle prezenční listiny
Dále přítomni : Jan Franěk
Zapisovatel : Milan Štika
Ověřovatelé : Milan Havlín, Roman Jeřábek

Program :

1. Slib členů obecního zastupitelstva
2. Jmenování volební komise
3. Volba starosty a zástupce starosty
4. Zřízení výborů a komisí
5. Usnesení a závěr

1. Řízení zasedání se ujal František Protiva, přivítal nově zvolené členy OZ, předal jim písemné osvědčení o zvolení. Přečetl slib členů obecního zastupitelstva a vyzval jednotlivé členy k vyslovení slibu. Upozornil, že odmítnutím slibu dochází ke ztrátě mandátu. Všichni členové OZ stvrdili slib svým podpisem. Vzhledem k přítomnosti všech členů OZ prohlásil František Protiva zasedání za usnášeníschopné.

2. F. Protiva seznámil členy OZ se způsobem volby starosty a jeho zástupce. Navrhl tajnou volbu se složením volební komise – předseda Jan Franěk, členové Zdeněk Štika a Petr Semelka. Schváleno všemi hlasy přítomných členů OZ.

3. Předseda volební komise Jan Franěk vyzval k volbě starosty. Po sečtení hlasů oznámil tyto výsledky :

František Protiva 6 hlasů
Zdeněk Štika 3 hlasy

Starostou Obce Dolní Chvatliny byl zvolen František Protiva

Dále byla provedena volba zástupce starosty s těmito výsledky :

Milan Štika 3 hlasy
Zdeněk Štika 3 hlasy
Milan Havlín 2 hlasy
Kateřina Vašková 1 hlas

Vzhledem k rovnosti hlasů bylo jednání přerušeno na přípravu k druhému kolu volby ve kterém se již rozhodovalo jen mezi Milanem Štikou a Zdeňkem Štikou s tímto výsledkem :

Milan Štika 5 hlasů
Zdeněk Štika 4 hlasy

Zástupcem starosty Obce Dolní Chvatliny byl zvolen Milan Štika

4. Povinný kontrolní výbor navrhl F. Protiva v tomto složení – předseda Pavla Ročková z Mančic (nečlen OZ), členové Roman Jeřábek a Kateřina Vašková. OZ schválilo všemi hlasy přítomných zřízení kontrolního výboru v tomto složení.
Do druhého povinného finančního výboru byl po diskuzi navržen Zdeněk Štika jako předseda a Milan Havlín a Jan Franěk (nečlen OZ) jako členové. Schváleno všemi hlasy přítomných.

Starosta navrhl na některém z příštích zasedání projednat zřízení podpůrného grantového fondu pro spolky působící v obci. Rozdělování prostředků by projednávala a předkládala OZ ke schválení k tomu účelu zřízená komise. Členové OZ si připraví své návrhy na složení této komise a náplň její činnosti.

Starosta navrhl tak jako v minulém volebním období zřízení organizační a tiskové komise pod předsednictvím Petra Semelky. Jednou z hlavních úloh komise by mělo být vedení internetových stránek obce. Schváleno všemi hlasy přítomných.

Starosta seznámil přítomné s nařízením vlády upravujícím odměny členů OZ v roce 2006. Doporučil aplikovat základní (nejnižší) výši odměn. OZ schvaluje odměny členům obecního zastupitelstva v této výši všemi hlasy přítomných členů.

5. Usnesení a rozhodnutí přijatá v jednotlivých bodech jsou zároveň platným usnesením Obecního zastupitelstva Dolní Chvatliny.

Příští zasedání se bude konat 23.11.2006 v 19.00 hodin

Zapsal : Milan Štika

Ověřili : Milan Havlín
Roman Jeřábek

Komentáře jsou zavřeny.