Zápis č. 201601 ze zasedání Zastupitelstva Obce Dolní Chvatliny, konaného v Dolních Chvatlinách dne 13.1 2016

Přítomni: František Protiva, Jaroslav Hoření, Ing. Iva Kuchařová, Radek Štika, Roman Jeřábek,Jarmila Dědková, Radek Sršeň, Jarmila Havlínová, Milan Štika
Hosté: Renata Zemanová, Lucie Zemanová, Pavel Vokřál, Martin Kratochvíl – VDO
Zapisovatel: Radka Kostková
Ověřovatelé: Milan Štika, Radek Sršeň

Program:

  1. Úvod, usnášeníschopnostČinnost obecního úřadu
  2. Vodohospodářská infrastruktura Obce I. etapa
  3. Dodatek smlouvy NYKOS na rok 2016
  4. Zřizovací listina VDO – jmenování vedoucího orchestru
  5. Dotace Středočeský kraj 2016
  6. Různé – diskuze, žádosti a připomínky
  7. Usnesení a závěr

1. Starosta zahájil dnešní jednání v 17:30 s tím, že je přítomno 9 členů zastupitelstva. Zastupitelstvo je usnášeníschopné. Hlasování o návrhu programu, zapisovatele a ověřovatelů. Pan Jaroslav Hoření navrhuje, aby se v programu za bod 1. předřadil bod 5. Zřizovací listina VDO – jmenování vedoucího orchestru. Schváleno 9 hlasy přítomných.

2. Zřizovací listina VDO – jmenování vedoucího orchestru
Vedoucím Velkého dechového orchestru jmenuje zastupitelstvo Obce pana Martina Kratochvíla. Bude sepsána Dohoda o provedení práce na rok 2016 případně na další roky s odměnou ve výši 10000 Kč/za rok před zdaněním. Schváleno 9 hlasy přítomných.
Členy VDO byla zpracována žádost o dotaci z rozpočtu Středočeského kraje z Fondu kultury a obnovy památek. Zastupitelstvo Obce Dolní Chvatliny souhlasí s podáním žádosti o dotaci ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek na rok 2016 a se závazkem spolufinancování akce z rozpočtu obce v minimální výši 5%. Schváleno 9 hlasy přítomných.
Členy VDO byly dále zpracovány žádosti o dotaci z rozpočtu Města Kolína na reprezentaci města a okresu Kolín na květinových slavnostech v Kamenzi a na koncert VDO. Schváleno 8 hlasy přítomných, 1 hlas se zdržel. 

3. Činnost obecního úřadu
Běžná administrativní činnost OÚ, práce na zajištění inventur majetku obce k 31. 12. 2015, roční účetní závěrka, zpracování povinných hlášení.
Starosta navrhuje, aby odměny neuvolněným zastupitelům zůstaly ve stejné výši jako v roce 2015. Schváleno 9 hlasy přítomných. 

4. Vodohospodářská infrastruktura obce
Zastupitelstvo Obce souhlasí se jmenováním ing. Ivy Kuchařové jako členkou a Radka Sršně a Jaroslava Hořeního jako náhradníky do hodnotící komise pro výběr zhotovitele I. etapy VHI . Jednání komise bude v Dolních Chvatlinách, termín zatím není stanoven. Schváleno 9 hlasy přítomných.

5. Dodatek smlouvy NYKOS na rok 2016
Starosta přednesl informaci k ceně za likvidaci BIO odpadu rostlinného původu a navrhuje dodatek schválit v předloženém znění. Schváleno 9 hlasy přítomných.

6. Dotace Středočeský kraj 2016.

FŽP
Zastupitelstvo Obce Dolní Chvatliny souhlasí s podáním žádosti o dotaci z Programu 2016 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství a závazku finanční spoluúčasti na akci/projektu v minimální výši 5 % z celkových uznatelných nákladů akce/projektu. Schváleno 9 hlasy přítomných.

FROM malé projekty – rekonstrukce části veřejného osvětlení v Dolních Chvatlinách
Zastupitelstvo Obce Dolní Chvatliny souhlasí s podáním žádosti o dotaci z Programu 2016 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst a závazku finanční spoluúčasti na akci/projektu v minimální výši 5 % z celkových uznatelných nákladů akce/projektu. Schváleno 9 hlasy přítomných.

7. Různé – diskuze, žádosti a připomínky

Závazné ukazatele pro Mateřskou školu.

Starosta navrhuje stanovit následující závazné ukazatele k poskytnutí příspěvku na provoz MŠ v roce 2016 takto: Schválené finanční prostředky ve výši 300 000,- budou poukázány na běžný účet MŠ v termínu nejdéle do konce února 2016. Schváleno 9 hlasy přítomných.

Zastupitelstvu Obce byla předložena směnná smlouva s p. Honzem ve smyslu schváleného záměru ze dne 15. 9. 2014. Zastupitelstvo Obce s touto smlouvou souhlasí a pověřuje jejím podpisem starostu. Schváleno 9 hlasy přítomných.

Žádost Handicap centrum srdce, o.p.s. o příspěvek na provoz týdenního stacionáře – odkládá se na příští zasedání. 

Výzva pana O. H. zastoupeného Sdružením advokátů Mádlová Gemrot, Praha. Zastupitelstvo Obce schvaluje 9 hlasy přítomných předání výzvy k právní konzultaci firmy DAS. 

8. Usnesení a závěr

Usnesení, popř. rozhodnutí, uvedená v jednotlivých bodech tohoto zápisu jsou zároveň platným usnesením z dnešního jednání.

Příští termín konání zastupitelstva obce se bude konat 29. ledna 2016 od 16.00 hodin na OÚ.

Jednání ukončeno v 19.05 hodin.

V Dolních Chvatlinách dne 13. ledna 2016.

Zapsala: Radka Kostková

Zápis ověřili: Milan Štika, Radek Sršeň