Zápis č. 201505 ze zasedání Zastupitelstva Obce Dolní Chvatliny, konaného v Dolních Chvatlinách dne 22.10 2015

Přítomni: František Protiva, Jaroslav Hoření, Ing. Iva Kuchařová, Radek Štika, Jarmila Dědková, Radek Sršeň, Jarmila Havlínová, Milan Štika
Omluveni: Roman Jeřábek
Zapisovatel: Radek Sršeň
Ověřovatelé: Jarmila Havlínová, Jaroslav Hoření

Program:
1. Úvod, usnášeníschopnost.
2. Činnost obecního úřadu. Stav projednávání ÚP.
3. Inventury 2015
4. Vyhlášení výzvy na zakázku PHO a vrt – zdroj pitné vody.
5. Poplatky TDO v roce 2016.
6. VDO- příprava koordinační schůzky s vedením orchestru
7. Různé – diskuze, žádosti a připomínky
8. Usnesení a závěr.

1. Starosta zahájil dnešní jednání v 17:00 s tím, že je přítomno 8 členů zastupitelstva. Zastupitelstvo je usnášeníschopné. Starosta navrhuje doplnit program o bod Inventury 2015 jako třetí v pořadí. Pí. Ing. Kuchařová navrhuje doplnit do programu bod VDO – příprava koordinační schůzky s vedením orchestru v pořadí jako šestý. Hlasování o návrhu programu, zapisovatele a ověřovatelů. Schváleno 8 hlasy přítomných.

2. Činnost obecního úřadu. Stav projednávání ÚP.
Běžná administrativní činnost OÚ, příprava na audit 30.10.2015, zajištění odvozu el. zařízení ze zpětného odběru, spolupráce s MěÚ Kolín na přípravě a průběhu I. neveřejného projednávání územního plánu obce. Dne 7. listopadu 2015 bude proveden sběr velkoobjemového odpadu způsobem obvyklým, dohled u jednotlivých kontejnerů bude zajištěn takto: Dolní Chvatliny – Milan Štika (František Protiva), Horní Chvatliny – Roman Jeřábek, Mančice – Radek Sršeň.

3. Inventury 2015
Starosta seznámil ZO s plánem inventur na rok 2015. Zastupitelstvo schvaluje 8 hlasy přítomných.

4. Vyhlášení výzvy na zakázku PHO a vrt – zdroj pitné vody.
Ing. Kuchařová seznámila přítomné se zněním výzvy na dodávku stavebních prací na akci I. etapy Vodohospodářské infrastruktury – Studna, PHO a příslušné inženýrské sítě. Vzhledem k tomu, že se bude jednat o zakázku malého rozsahu, budou v souladu s příslušným zákonem a s naší směrnicí osloveny formou poptávky tři firmy a zároveň bude výzva zveřejněna na úřední desce OÚ, včetně našich webových stránek. Předpoklad zveřejnění výzvy 9. 11. 2015. Zastupitelstvo schvaluje 8 hlasy přítomných.

5. Poplatky TDO v roce 2016.
Vzhledem k novele zákona o místních poplatcích bude nutné provést částečnou aktualizaci OZV –„Poplatky za TDO“ formou vydání nové obecní vyhlášky, kterou se změna provede. Starosta předloží návrh nové obecní vyhlášky ke konzultaci zastupitelům obce do 14 dnů po uveřejnění nového znění zákona ve sbírce.

6. VDO- příprava koordinační schůzky s vedením orchestru
Na rozšířeném zasedání KKO a členů OZ bude projednán termín koordinační schůzky. Zastupitelstvo bere na vědomí.

7. Různé – diskuze, žádosti a připomínky.

8. Usnesení a závěr
Usnesení, popř. rozhodnutí, uvedená v jednotlivých bodech tohoto zápisu jsou zároveň platným usnesením z dnešního jednání.

Příští termín konání zastupitelstva obce bude domluven dle potřeby.
Jednání ukončeno v 18:15 hodin.

V Dolních Chvatlinách dne 22. 10. 2015.

Zapsal Radek Sršeň

Zápis ověřili: Jarmila Havlínová, Jaroslav Hoření