Zápis č. 200610 ze zasedání Obecního zastupitelstva v Dolních Chvatlinách, konaného dne 23.11.2006.

Program:

1. Úvod, usnášeníschopnost.

2. Kontrolní výbor, Finanční výbor, MŠ, hokejisté

3. Inventury

4. Kulturní činnost OÚ

5. Personální změny OÚ.

6. Různé

7. Usnesení a závěr

Přítomni: F. Protiva, P. Semelka, M. Štika, R. Jeřábek, L. Beran, K, Vašková, M. Havlín, Z. Štika
Omluveni: J. Mejšner.
Zapisovatel: Zdeněk Štika
Ověřovatelé : P. Semelka, K. Vašková

1.Starosta zahájil dnešní jednání s tím, že je přítomno 8 členů OZ, jeden omluven, zastupitelstvo je usnášeníschopné. K návrhu programu, zapisovatele a ověřovatelů není připomínek.

2. Starosta seznámil OZ s rámcovou náplní práce Kontrolního a Finančního výboru při OÚ.
Mateřská škola – OZ rozhodlo o přístavbě MŠ ve smyslu projektové studie ing. Řepy. Ukládá
starostovi zajistit dokončení stavební dokumentace a vydání stavebního povolení.
OZ rozhodlo všemi hlasy přítomných.
Starosta podává k opětovnému projednání žádost nově vzniklého hokejového klubu o příspěvek
na činnost. OZ souhlasí s příspěvkem 15 000 Kč s podmínkou uspořádání akce pro děti.
OZ schvaluje všemi hlasy přítomných.

3. OZ rozhodlo provést fyzické inventury ve složení všech členů OZ dne 3. 12. 2006 v 9.00 hodin
Schváleno všemi hlasy přítomných.

4. Starosta seznámil členy OZ s termínem Vánočního koncertu Velkého dechového orchestru
Kolín, jehož zřizovatelem je právě Obec Dolní Chvatliny. Koncert se bude konat v pondělí 11.
prosince v Městském divadle v Kolíně. OÚ na tento koncert vypraví autobus.

5. Starosta informoval OZ o ukončení pracovního poměru dohodou s paní Naděždou Hoření k 28.
únoru 2007. Na místo asistentky a účetní OÚ přijme slečnu Radku Kostkovou od 1. února 2007.
Předání funkcí by proběhlo během ledna a února 2007.
OZ souhlasí všemi hlasy přítomných.

6. OZ ukládá starostovi zajistit účast zástupců odboru dopravy Středočeského kraje do příštího
zasedání OZ, kde by měli podat vysvětlení ke stavu silnic.

7. Usnesení a rozhodnutí přijatá v jednotlivých bodech jsou zároveň platným usnesením z dnešního
jednání.
V Dolních Chvatlinách dne 23. listopadu 2006.

Zapsal: Zdeněk Štika
Zápis ověřili: Petr Semelka, Kateřina Vašková

Komentáře jsou zavřeny.