Zápis ze zasedání ZO Dolní Chvatliny konaného dne 8.3.2007, č.200703

Přítomni: F. Protiva, K. Vašková, M. Štika, L. Beran, R. Jeřábek, P. Semelka, Zd. Štika, M. Havlín
Omluveni: J. Mejšner, K. Vašková, M. Štika – nemoc, M. Havlín – zaměstnání Hosté:
Zapisovatel: Z. Štika
Ověřovatelé: L. Beran, P. Semelka

Program:

  • 1. Úvod, usnášeníschopnost.
  • 2. Činnost OÚ.
  • 3. Diskuze, připomínky a žádosti občanů.
  • 4. Usnesení a závěr.


1. Starosta zahájil dnešní jednání s tím, že je přítomno 5 členů zastupitelstva, čtyři omluveni – zastupitelstvo je usnášeníschopné. K návrhu programu, zapisovatele a ověřovatelů není připomínek.

2.Činnost OÚ spočívala zejména v přípravě Obce na audit a předání funkce a spisové agendy nové pracovnici OÚ. Dne 1. 3. proběhla kontrola hospodaření obce za rok 2006 v plném rozsahu činnosti. Starosta seznámil přítomné se závěrečnou zprávou o kontrole hospodaření obce za rok 2006 a s návrhem závěrečného účtu obce za rok 2006. Probíhá stěhování OÚ a dále byla zahájena skartace a archivace písemností. Další část rekonstrukce čp. 5 v Mančicích bude dokončena v termínu do 25. března 2006.

3.- Žádost p. Hedviky Jarošové o snížení nájmu na další období ( obchod čp. 4 D. Chvátliny). Je navržena částka 1 200,- Kč měsíčně – ZO souhlasí na dobu do 31. 12. 2010. Schváleno všemi hlasy přítomných.
Žádost manželů Havlínových a Kettnerových, D. Chvátliny čp. 8 o provedení celkové rekonstrukce komunikace k jejich RD. ZO bere na vědomí a zařazuje se do plánu v rámci obnovy Obce.
Nabídka Ekonomu na zapůjčení kontejnerů na plasty, papír a sklo. ZO souhlasí s využitím nabídky. Schváleno všemi hlasy přítomných.
ZO bylo seznámeno s výpovědí Veřejnoprávní smlouvy na vyřizování přestupkové agendy s Městem Kouřim a zároveň s návrhem nové smlouvy s částkou 1 000,- Kč na jeden spis. ZO souhlasí s uzavřením nové smlouvy s Městem Kouřim. Schváleno všemi hlasy přítomných.
ZO bere na vědomí žádost o příspěvek na činnost Mysliveckého sdružení D. Chvátliny – žádost bude projednána po doplnění ve smyslu právních a účetních předpisů.

4.Usnesení, popř. rozhodnutí, uvedená v jednotlivých bodech tohoto zápisu jsou zároveň platným usnesení z dnešního jednání.
Příští zasedání zastupitelstva obce bude dne 5.dubna 2007 v Mančicích.

V Dolních Chvatlinách dne 8. března 2007.

Zapsal: Zdeněk Štika
Zápis ověřili: Ladislav Beran, Petr Semelka.