Zápis ze zasedání ZO Dolní Chvatliny konaného dne 8.11.2007, č.200710

Přítomni: František Protiva, Zdeněk Štika, Milan Štika, Roman Jeřábek, Ladislav Beran
Hosté: P. Havlínová

Omluveni: Josef Mejšner – nemoc, Petr Semelka – zaměstnání, Milan Havlín – zaměstnání, Kateřina Vašková – nemoc

Zapisovatel: Milan Štika

Ověřovatelé: Zdeněk Štika, Roman Jeřábek

Program:

  • 1. Úvod, usnášeníschopnost, kontrola zápisu z minulého jednání ZO
  • 2. Činnost OÚ
  • 3. OZV č. 4/2007
  • 4. Diskuze, připomínky a žádosti občanů
  • 5. Usnesení a závěr

1. Starosta zahájil dnešní jednání s tím, že je přítomno 5 členů zastupitelstva, 4 omluveni – zastupitelstvo je usnášeníschopné. K návrhu programu, zapisovatele a ověřovatelů není připomínek.

ZO bylo seznámeno se zápisem z minulého jednání: Příspěvek na ODO dle návrhu z minulého jednání ve výši 10.000 Kč na letošní rok, zastupitelstvo opět hlasuje o tomto příspěvku, který se tímtoschvaluje všemi hlasy přítomných. Od 9.12.2007 budou platit nové jízdní řády, ZDO bude zajištěna včetně dopravy k lékaři a jsou přidány další spoje.

V minulém zápise byla rovněž informace o zasílání platebních výměrů a výzev k zaplacení dlužníkům.

Po přeložení rozvodů el. energie bude zahájena demolice par. č. 3 dle platného demoličního povolení.

Obnova bývalé hasičské zbrojnice v Horních Chvatlinách je zahájena.

Žádosti občanů z minulého jednání byly vyřešeny – starosta překládá znovu k projednání žádost p. Sahuly o příspěvek na materiál na zpevnění cesty - opět nebylo rozhodnuto (4 hlasy pro a 1 proti). Bude předloženo příštímu zasedání ZO k rozhodnutí.

Paní Havlínová reagovala na žádost p. Sahuly dotazem, jak bude řešena jejich příjezdová cesta. (Neustále tam stojí voda a bláto, nedá se údajně chodit). Starosta vysvětlil postupné opravy cest (místních komunikací), navrhuje zpracovat projekty ve společné návaznosti na inženýrské sítě, tak aby vyhovovaly požadavkům na místní komunikace a to postupně dle míry veřejného zájmu a finančních možností Obce. ZO ukládá starostovi Obce pozvat pana Kozlovského ke konzultaci o možnosti provizorního vyhovění žádosti paní Havlínové.

2. Činnost OÚ

Obecní úřad zajišťoval běžný provoz Obce. Byly podány podklady pro odstoupení od nájemní smlouvy s panem Bělinou a pro vymáhání dlužné částky na nájemném.

Podána informace o kontrole SSZ a o auditu Obce ve dne 20.11. – 4.12.2007.

Starosta Obce navrhuje pro přípravu rozpočtu na rok 2008 počítat s částkou ve výši alespoň 500.000 Kč na projektovou činnost (Územní plán a strategický rozvoj Obce). Zastupitelstvo Obce souhlasí všemi hlasy přítomných.

3. OZV č. 4/2007

Starosta přednesl návrh OZV č. 4/2007 o místním poplatku ze psů. Účinnost vyhlášky, která novelizuje současnou vyhlášku č. 3/2007 je od 1.1.2008. ZO schvaluje tuto vyhlášku všemi hlasy přítomných.

4. Diskuze, připomínky a žádosti občanů

Paní Havlínová P.:

- je zbytečný kontejner na sklo a málo kontejnerů na papír a plast
Bylo vysvětleno, že kontejner na sklo je akce EKOKOMU a kontejner na papír dostaneme

- dále požaduje značku pozor děti umístit k MŠ a přechod pro chodce u autobusové zastávky
Starosta Obce obě možnosti projedná s SÚS a DI

- navrhuje zveřejňovat zápis ZO i na venkovní vývěsce
Této žádosti bude vyhověno

Informace starosty Obce – vyjádření Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových k pozemku pod autobus. zastávkou v Horních Chvatlinách. ÚZSVM nepovažuje autobus. zastávku za veřejnou službu a nutí Obec, aby si od státu uvedený pozemek dlouhodobě pronajala či odkoupila, a to včetně příslušných poplatků a plateb s tím související. ZO tuto informaci bere na vědomí a nadále trvá na svém stanovisku, že se jedná o veřejnou službu – autobus. zastávka slouží veřejné dopravě.

Žádost manželů Markových z Mančic o směnu pozemků mezi nimi a Obcí – zemědělská půda za ostatní plochu. ZO souhlasí s touto směnou a zároveň pověřuje starostu Obce podpisem příslušných dokumentů - schváleno všemi hlasy přítomných.

Firma NYKOS navrhuje změnu vývozu bioodpadu a směsného odpadu v letním období střídavě 1 x za 14 dní (odkup nebo pronájem popelnic). ZO s tímto návrhem nesouhlasí všemi hlasy přítomných.

R. Jeřábek přednáší žádost pana Bílého o odpuštění penále za pozdě zaplacený poplatek za TDO 2007. Starosta informuje, že je již zahájeno řízení ve věci odvolání do platebního výměru s tím, že Obecní úřad odvolání vyhoví a platební výměr bude zrušen rozhodnutím správce poplatku.
ZO s tímto řešením souhlasí.

M. Štika informuje, že SK D. Chvatliny žádá o poskytnutí Grantu z fondu sportu a tělovýchovy Stč. kraje. Povinná spoluúčast SK v případě poskytnutí tohoto Grantu je cca 40 000,-. Z tohoto důvodu žádá o příspěvek ze strany Obce. Starosta navrhuje navýšit rozpočet paragrafu ostatní tělovýchovné činnosti o 20 000,- proti letošnímu roku a z toho poskytnout případnou pomoc SK za předpokladu, že členové SK odpracují alespoň 100 hodin na výstavbě dětského hřiště. ZO souhlasí všemi hlasy přítomných.

6. Usnesení a závěr

Usnesení, popř. rozhodnutí, uvedená v jednotlivých bodech tohoto zápisu jsou zároveň platným usnesením z dnešního jednání.

Příští zasedání zastupitelstva Obce bude dne 6. 12. 2007 od 19.00 v Dolních Chvatlinách.
V Dolních Chvatlinách dne 8. listopadu 2007.

Zapsal: Milan Štika

Zápis ověřili: Zdeněk Štika, Roman Jeřábek