Zápis ze zasedání ZO Dolní Chvatliny konaného dne 7.2.2008, č.200802

Přítomni:
František Protiva, Milan Štika, Petr Semelka, Milan Havlín, Ladislav Beran, Zdeněk Štika, Kateřina Vašková, Roman Jeřábek

Omluveni:
Josef Mejšner – nemoc

Hosté:
Ing. Zeman, Ing. Koutek a Ing. Koutek – OAD Kolín
Ing. J. Jaroš – ZOD Dolní Chvatliny

Zapisovatel:
Radka Kostková

Ověřovatelé:
Ladislav Beran, Milan Štika

Program:

1. Úvod, usnášeníschopnost, kontrola zápisu z minulého jednání ZO..
2. Činnost OÚ, informace k dopravní obslužnosti.
3. Projednání nabídek na pronájem zemědělských pozemků v majetku Obce.
4. Výsledek kontroly OHS, úpravna vody pro kuchyň – návrh řešení.
5. Diskuze, připomínky a žádosti občanů
6. Usnesení a závěr


1. Starosta zahájil dnešní jednání s tím, že je přítomno 8 členů zastupitelstva, 1 omluven – zastupitelstvo je usnášeníschopné. K návrhu programu, zapisovatele a ověřovatelů není připomínek. ZO bylo seznámeno se zápisem z minulého jednání.

2. Činnost OÚ, příprava na druhou část auditu obce. Byla podána informace o jednání s dopravci a Stč. krajem ke stavu dopravní obslužnosti ze dne 8. ledna 2008. Dále starosta přednesl návrh OAD Kolín ke krytí „prokazatelné ztráty“ za provoz ostatní dopravní obslužnosti (spoje 12,15,22,25 na lince G41 a spoj 10 na lince G51). OAD požaduje na Obci Dolní Chvatliny spoluúčast ve výši 60.640,- Kč na krytí této ztráty v roce 2008. Předseda finančního výboru navrhuje přispět max. 40.000,- Kč. Starosta přednesl kompromisní návrh, a to uzavřít smlouvu pouze na první pololetí roku 2008 s částkou 30 320,- Kč. Kontrola tržby a využití linek by proběhla za přítomnosti členů ZO a OAD zhruba od 10. června 2008 pro uzavření smlouvy na další pololetí roku 2008. 
Zastupitelstvo schvaluje 8 hlasy přítomných.

3. Starosta seznámil přítomné s nabídkami na pronájem zemědělských pozemků v majetku Obce v přibližné výměře 13,5 hektarů. K dnešnímu dni bylo doručeno celkem 5 nabídek (Doc. Z. Jedlička, K. Hrbek, ZAS Bečváry, ZOD Křečhoř a ZOD Dolní Chvatliny). Zastupitelstvo schvaluje obeslat všechny zájemce o obecní pozemky návrhem nájemní smlouvy na dobu 5 let s roční výpovědní lhůtou se seznamem podle katastrů parcel sloučených jednoduchými pozemkovými úpravami do orné půdy 8 hlasy přítomných. Termín odeslání je do 20.2.2008.

4. Při kontrole v MŠ a na OÚ ze strany OHS bylo uloženo vyřešit technickým opatřením špatnou kvalitu používané vody. Nevyhovuje normě hlavně kvůli dusičnanům a tvrdosti vody. Ze strany OÚ bylo provedeno poptávkové řízení, byla doručena pouze jedna odpověď s návrhem řešení od firmy MILVIT. ZO bylo s tímto návrhem seznámeno a souhlasí s realizací první i druhé etapy v tomto roce s tím, že náklady ve výši cca 100 000,- Kč budou pokryty z rezervy obecního rozpočtu z minulého roku.
Zastupitelstvo schvaluje 8 hlasy přítomných.

5. Diskuze, připomínky a žádosti občanů
Starosta podává informaci o podaných žádostech o přidělení dotací pro obec v letošním roce a to: Oranžové hřiště – nadace ČEZ, Dopravní značení – Grant z fondu dopravy Stč. kraje, dotace v rámci mikroregionu na projektovou činnost propojení Bečváry, H. Chvatliny, dotace v rámci mikroregionu – POV občanská vybavenost – komplet pro kulturní a sportovní akce.Starosta přednesl žádost O. Šubrtové o odpuštění poplatku za odpady na rok 2008.
Zastupitelstvo zamítá vyhovět žádosti 8 hlasy přítomných.

Starosta navrhuje odepsat pohledávky z minulých let za poplatky z odpadů u občanů, kteří již zemřeli.
Zastupitelstvo schvaluje 8 hlasy přítomných.

6. Usnesení a závěr
Usnesení, popř. rozhodnutí, uvedená v jednotlivých bodech tohoto zápisu jsou zároveň platným usnesením z dnešního jednání.
Příští zasedání zastupitelstva obce bude dne 6. března 2008 od 19.00 v Dolních Chvatlinách.
V Dolních Chvatlinách dne 7. února 2008.

Zapsala: Radka Kostková

Zápis ověřili:

Ladislav Beran
Milan Štika