Zápis ze zasedání ZO Dolní Chvatliny konaného dne 6.9.2007, č.200708

Hosté:
Zástupci SDH Mančice 
Omluveni:

Josef Mejšner – nemoc 
Zapisovatel:

Radka Kostková 
Ověřovatelé:

Roman Jeřábek, Milan Štika

Program:

  • 1. Úvod, usnášeníschopnost, kontrola zápisu z minulého jednání ZO
  • 2. Činnost OÚ
  • 3. Pohledávky a poplatky
  • 4. Diskuze, připomínky a žádosti občanů
  • 5. Usnesení a závěr

1. Starosta zahájil dnešní jednání s tím, že je přítomno 8 členů zastupitelstva, 1 omluven – zastupitelstvo je usnášeníschopné. K návrhu programu, zapisovatele a ověřovatelů není připomínek. ZO bylo seznámeno se zápisem z minulého jednání.


2. Činnost OÚ
a) Dokončení a zkolaudování přístavby MŠ.
b) Návrhy k vyjádření k základní dopravní obslužnosti.
c) Začaly práce na zřízení relaxačních míst pro matky s dětmi, zatím pouze v Horních Chvatlinách.
d) Proběhla revize pohledávek od roku 2002. 

3. Pohledávky a poplatky Zastupitelstvo nevyhovuje žádostem: B. Procházkové, O. Hájka a L. Jaroše. Ostatní žádosti:
a) Zastupitelstvo schvaluje všemi hlasy přítomných odpuštění penále u pohledávek, kde došlo k zaplacení celé dlužné částky v termínu do 6.9.2007.
b) Zastupitelstvo schvaluje všemi hlasy přítomných žádost Jana Vejdělka, Dolní Chvatliny 26 o zaplacení dlužné částky s penálem vyplývající z nájemní smlouvy do konce září 2007. V případě nedodržení zaplacení bude zahájeno další řízení v projednání s právníkem
c) Zastupitelstvo schvaluje všemi hlasy přítomných návrh Ludvíka Běliny o možnost splátek dlužného nájemného s penálem, a to tak, že do 6 měsíců (tj. do konce února 2008) splatí celou dlužnou částku v pravidelných měsíčních splátkách a dlužné nájemné za 3. čtvrtletí do 15.9.2007. V případě nedodržení termínu podat návrh na konkurz.
d) Zastupitelstvo schvaluje všemi hlasy přítomných penále pro rok 2007 ve výši trojnásobku poplatku (tj. 500,00 + 1000,00 Kč) 

4. Diskuze, připomínky a žádosti občanů
a) SDH Mančice žádá o provedení drobných stav. úprav v hasičské zbrojnici. Zastupitelstvo schvaluje všemi hlasy přítomných. OÚ zajistí technický a odborný posudek a dohled nad stavebními pracemi. b) Byla projednána žádost SDH Mančice o zakoupení nových sad hadic Obecním úřadem. Zastupitelstvo schvaluje všemi hlasy přítomných, že žádosti bude vyhověno v roce 2008.SDH Mančice byl vyzván, aby projednal na členské schůzi stanovisko k obecnímu majetku v obecní klubovně Mančice a se svým písemným stanoviskem, aby seznámil ZO do příštího zasedání.
c) Zastupitelstvo schvaluje všemi hlasy přítomných odprodej obecního majetku – hasičský vůz Garant.
d) Byla podána písemná stížnost na pana Antonína Moce z důvodu znečišťování Obce. OÚ poslal výzvu k odstranění závadového stavu s upozorněním na možnost uložení pokuty. Zastupitelstvo ukládá OÚ zaslat obdobné výzvy podnikajícím osobám v Obci.
e) Telefonica O2 žádá o umístění sloupu na obecním pozemku v Horních Chvatlinách. Zastupitelstvo ukládá OÚ, aby písemně zažádal o doplnění žádosti, kde by měl být sloup umístěn.
f) Starosta informoval ZO o návrhu firmy ASEKOL o možnosti zpětného odběru elektrozařízení prostřednictvím našeho mobilního svozu. Zastupitelstvo ukládá starostovi projednání smlouvy s právníkem a závěr bude přednesen na příštím zasedání ZO.
g) ZO ukládá OÚ do příštího zasedání zmapování cenových relací betonových košů a jejich případnou koupi.

5. Usnesení a závěr
Usnesení, popř. rozhodnutí, uvedená v jednotlivých bodech tohoto zápisu jsou zároveň platným usnesením z dnešního jednání.Příští zasedání zastupitelstva Obce bude dne 4. října 2007 od 19.00 v Horních Chvatlinách.

V Dolních Chvatlinách dne 6. září 2007.

Zapsala: Radka Kostková

Zápis ověřili: Roman Jeřábek, Milan Štika