Zápis ze zasedání ZO Dolní Chvatliny konaného dne 6.3.2008, č.200803_1

Přítomni:
František Protiva, Milan Štika, Ladislav Beran, Roman Jeřábek 
Omluveni:

Josef Mejšner – nemoc
Petr Semelka, Kateřina Vašková – zaměstnání
Milan Havlín, Zdenek Štika 
Hosté:

K. Chadraba – ZAS Bečváry
Ing. J. Jaroš – ZOD Dolní Chvatliny
K. Franěk 
Zapisovatel:

F. Protiva 
Ověřovatelé:

Ladislav Beran, Milan Štika

Program:
1. Úvod, usnášeníschopnost, kontrola zápisu z minulého jednání ZO.
2.
Pronájem pozemků vyhodnocení.
3.
Závěrečný účet obce, audit.
4.
Diskuze, připomínky a žádosti občanů
5.
Usnesení a závěr
Zastupitelstvo není usnášeníschopné, z toho důvodu se schůze svolává na 13. března 2008 od 19.00 hodin na Obecním úřadě v Dolních Chvatlinách.