Zápis ze zasedání ZO Dolní Chvatliny konaného dne 6.12.2007, č.200711

Přítomni:
František Protiva, Milan Štika, Ladislav Beran, Petr Semelka, Zdeněk Štika, Milan Havlín, Kateřina Vašková

Omluveni:
Josef Mejšner – nemoc

Ověřovatelé:

Milan Štika, Ladislav Beran

Program:

  • 1. Úvod, usnášeníschopnost, kontrola zápisu z minulého jednání ZO
  • 2. Činnost OÚ, kontrola hospodaření Obce – dílčí audit
  • 3. Inventury 2007
  • 4. Rozpočet 2008
  • 5. Diskuze, připomínky a žádosti občanů
  • 6. Usnesení a závěr

1. Starosta zahájil dnešní jednání s tím, že je přítomno 8 členů zastupitelstva, 1 omluven – zastupitelstvo je usnášeníschopné. K návrhu programu, zapisovatele a ověřovatelů není připomínek. ZO bylo seznámeno se zápisem z minulého jednání.

2. Činnost OÚ, kontrola hospodaření Obce – dílčí audit
Starosta seznámil ZO s činností OÚ a s kontrolou hospodaření Obce (dílčí audit), která dopadla bez chyb a nedostatků.

3. Inventury 2007
Fyzické inventury materiálu provede – Zdeněk Štika, Milan Havlín a Karel Vajlich. Inventuru věcných břemen provede – František Protiva, Ladislav Beran, nemovitostí provede – Milan Štika, Petr Semelka a pohledávek – Roman Jeřábek a Kateřina Vašková. Fyzické inventury budou provedeny do 8.12.2007. Všichni členové ZO jsou členové inventarizační komise. Dne 28.12.2007 se svolává hlavní inventarizační komise a pracovní jednání ZO k inventurám.

4. Rozpočet 2008
Starosta přednesl návrh rozpočtu na rok 2008. Tento návrh byl zveřejněn dne 3.12.2007, členové ZO připraví připomínky k tomuto návrhu, tak aby závěrečné projednávání rozpočtu bylo dne 3.1.2008.

5. Diskuze, připomínky a žádosti občanů

Starosta přednesl návrh smluv dvou firem svážející komunální, nebezpečný, velkoobjemový a tříděný odpad – NYKOS a ASA. Starosta navrhuje uzavřít smlouvu s firmou NYKOS. Schváleno 8 hlasy přítomných.
Starosta opět nechal hlasovat o návrhu pana Sahuly o příspěvku na zpevnění obecní cesty ve výši 10.000 Kč na materiál. Schváleno 6 hlasy přítomných a 2 hlasy se zdržely.

Roman Jeřábek informoval o nefungujících lampách veřejného osvětlení v Horních Chvatlinách, dále připomínkoval, zda by svozová firma po svozu separovaného odpadu po sobě uklidila - Starosta projedná se svozovou firmou NYKOS.

ZO schvaluje poskytnutí dárkových balíčků starším občanům v hodnotě cca 150 Kč.

6. Usnesení a závěr
Usnesení, popř. rozhodnutí, uvedená v jednotlivých bodech tohoto zápisu jsou zároveň platným usnesením z dnešního jednání.Příští zasedání zastupitelstva obce bude dne 3. ledna 2008 od 19.00 v Dolních Chvatlinách.

V Dolních Chvatlinách dne 6. prosince 2007.

Zapsala: Radka Kostková

Zápis ověřili: Milan Štika, Ladislav Beran