Zápis ze zasedání ZO Dolní Chvatliny konaného dne 5.2.2009, č.200901

Přítomni:
František Protiva, Milan Štika, Zdeněk Štika, Petr Semelka, Roman Jeřábek, Josef Mejšner, Ladislav Beran

Hosté:
J. Živnůstka

Zapisovatel:
Radka Kostková

Ověřovatelé:
Ladislav Beran, Milan Štika

Omluveni:
Kateřina Vašková – plánovaná dovolená

Program:
1. Úvod, usnášeníschopnost, kontrola zápisu z minulého jednání ZO.
2. Prodej části pozemku p.č. 288/1 kú. D. Chvatliny.
3. Činnost OÚ.
4. Uzavření MŠ o prázdninách 2009.
5. Návrh nového jednacího řádu zastupitelstva obce.
6. Stav v oblasti dotací, které by mohla Obec získat.
7. Inventury 2008.8.Diskuze, připomínky, žádosti a stížnosti občanů9.Usnesení a závěr
1. Starosta zahájil dnešní jednání s tím, že je přítomno 7 členů zastupitelstva – zastupitelstvo je usnášeníschopné. K návrhu programu, zapisovatele a ověřovatelů není připomínek. ZO bylo seznámeno se zápisem z minulého jednání.

2. Do dnešního dne nebyl doručen žádný protinávrh nebo připomínka ke zveřejněnému záměru prodat část pozemku 288/1 v kú. D. Chvatliny. Zákonná lhůta uběhla ke dni 22. 12. 2009. Starosta obce proto navrhuje tento prodej schválit ve smyslu zveřejněného záměru.Jedná se o část pozemku do vzdálenosti cca 50m od panelové cesty na jižní straně. Schváleno 5 hlasy, 1 se zdržel, 1 proti.

3. Starosta informuje zastupitelstvo: pokračuje se se na rekonstrukci malometrážního bytu v Mančicích čp. 5, předpoklad uvedení do provozu nejdéle k 1. 7. 2009. Pohledávka za p. Bělinou byla odprodána a zaplacena, v současné době čekáme na soudní rozhodnutí o vyklizení prostorů, jednání je nařízeno na 9. 2. 2009. Mimo to se provádějí běžná údržba budovy OÚ. Dále navrhuje odepsat na základě rozhodnutí KÚ pohledávku za platební výměr PV č. /2007. Schváleno 7 hlasy.

4. Ředitelka MŠ žádá zastupitelstvo o vydání rozhodnutí, kdy bude o letních prázdninách uzavřena MŠ, navrhuje v termínu 13. 7. až 21. 8. 2009 tj. 6 týdnů. Zastupitelstvo tímto stanovuje dobu prázdninového uzavření MŠ v termínu 13. 7. až 14. 8. 2009 tj. 5 týdnů. Schváleno 7 hlasy.

5. Starosta předkládá návrh nového jednacího řádu zastupitelstva obce, do kterého jsou již zapracovány nejnovější změny Zákona o obcích. Kopie návrhu jsou předány členům zastupitelstva k prostudování. Na příštím zasedání budou projednány případné připomínky a náměty.

6. Dále je podána informace o dotačních možnostech v nebližší době. Vybavení obecních kluboven. – MMR – žádost by mohla být podána prostřednictvím MAS Podlipansko. Schváleno 7 hlasy. Další dotace by mohla být na opravu zvoničky v H. Chvatlinách. Schváleno 7 hlasy. Dále Starosta doporučuje vyhlásit výběrové řízení na provedení prací v souvislosti s již podanými žádostmi o dotace (víceúčelové hřiště a přístupová komunikace). Toto řízení by měloo proběhnout v termínu do konce března 2009. Zastupitelstvo stanovuje výběrovou komisi ve složení:R. Kozlovský, L. Beran, J. Mejšner a P. Semelka. Schváleno 7 hlasy.

7. Inventury 2008. Zastupitelstvo obce bera na vědomí Zápis s inventarizace obce 2008, provedené ke dni 31. 12. 2008.

8. Diskuze: p. Beran – informace o stavu projekční činnosti na vodovodu a kanalizaci a o stavu pozemkových úprav, je nutné provést průzkum mezi vlastníky půdy a podat příslušné žádosti na pozemkový úřad. P. Semelka – stav přípravy prodejních smluv na pozemky se studnami. F. Protiva navrhuje pomocí dotace získat Czechpoint, datovou schránu, která je ze zákona povinná. Schváleno 6 hlasy, 1 se zdržel.

9Usnesení a závěr. Usnesení, popř. rozhodnutí, uvedená v jednotlivých bodech tohoto zápisu jsou zároveň platným usnesením z dnešního jednání.

V Dolních Chvatlinách dne 5. února 2009

Zapsala: Radka Kostková

Zápis ověřili: Ladislav Beran, Milan Štika