Zápis ze zasedání ZO Dolní Chvatliny konaného dne 5.6.2008, č.200806

Přítomni:
František Protiva, Milan Štika, Roman Jeřábek, Petr Semelka, Kateřina Vašková, Zdeněk Štika, Milan Havlín, Josef Mejšner

Hosté:
SDH Mančice, manželé Zapletalovi

Zapisovatel:
Kateřina Vašková

Ověřovatelé:
Milan Havlín, Petr Semelka

Omluveni:
Ladislav Beran-zaměstnání

Program:

  • 1. Úvod, usnášeníschopnost, kontrola zápisu z minulého jednání ZO.
  • 2. Činnost OÚ
  • 3. Rozpočtové opatření č. 2/2008.
  • 4. Odprodej pozemků z majetku obce.
  • 5. Diskuze, připomínky, žádosti a stížnosti občanů
  • 6. Usnesení a závěr

1. Starosta zahájil dnešní jednání s tím, že je přítomno 8 členů zastupitelstva – zastupitelstvo je usnášeníschopné. K návrhu programu, zapisovatele a ověřovatelů není připomínek. ZO bylo seznámeno se zápisem z minulého jednání.

2. Starosta informuje zastupitelstvo:
17. 5. Proběhlo poslední kolo vítání občánků. Děti narozené v tomto roce budou pozvány na jaře 2009. ZO souhlasí s uspořádáním vítaní občánků na jaře 2009.

Vzhledem k tomu, že nebyla požadavky naplněna kapacita kompostérů, byli všichni zájemci vyzváni k jejich odběru, začíná se tuto sobotu od 8.00 do 12.00 hodin.

Konkurz na ředitelku školy bude možné vyhlásit až po jmenování členů komise a jejím prvním zasedání. Je to závislé na delegaci zástupce kraje a školského inspektorátu. Starosta navrhuje zaměstnat krátkodobě pro účely konkursu paní Michálkovou ze Zásmuk, která jako tajemník konkursní komise působila při výběru ředitelky MŠ v Zásmukách. ZO souhlasí a navrhuje jako náhradního kandidáta p. Kateřinu Vaškovou.

Podle vrácených odpovědních lístků požaduje většina rodičů provoz naší MŠ takto: 7.7.2008 – 22.8.2008
Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením MŠ v době od 7. 7. 2008 do 22. 8. 2008. Schváleno 7 hlasy přítomných, 1 se zdržel.

Rekonstrukce podezdívky u MŠ rozpočet je ve výši 47 000,- Kč bez nákladů na stavební práce a na dopravu ztraceného bednění, tj. odhadem celkem cca 65 000,- Kč. Částka bude hrazena takto: přesunout 50 000 Kč z provozní dotace MŠ na úhradu rekonstrukce podezdívky, rozdíl bude uhrazen z rezervního fondu obce.Schváleno 8 hlasy přítomných.

ZO dnešním dnem vypovídá nájemní smlouvu p. Ludvíku Bělinovi. Pověřuje starostu obce ,aby v nejkratším možném termínu zajistil doručení výpovědi. Schváleno 8 hlasy přítomných.

3. Zastupitelstvo bylo seznámeno rozpočtovým opatřením č. 2 – rozpočtové opatření je vyrovnané bez použití rezervy z minulých let. Rozpočtové opatření ZO schvaluje 8 hlasy přítomných.

4. Zastupitelstvo schvaluje odprodej obecních pozemků tak, jak byly zaměřeny a záměr zveřejněn v minulém roce, občanům, kteří tyto pozemky dlouhodobě užívají a zároveň pověřuje starostu obce podpisem příslušné smlouvy. ZO souhlasí 8 hlasy přítomných.

Zastupitelstvo bere na vědomí přidělení dotace z fondu dopravní bezpečnosti Středočeského kraje na umístění dopravního značení na místní komunikace Obce dle schváleného projektu a tuto dotaci přijímá a zároveň pověřuje starostu obce podpisem příslušné smlouvy. ZO souhlasí 8 hlasy přítomných.

5. Diskuze, připomínky a žádosti občanů.
Starosta podal informaci o návrhu objízdných tras při uzavírce Zásmuk a Olešky.

Hasiči Mančice žádají o zřízení JPO – 5 Mančice. Velitelem bude jmenován p. Martin Šedivý, bytem Mančice 58. Starosta obce zajistí jmenování velitele. SDH Mančice předá na OU jmenovitý seznam členů jednotky a ostatní formální náležitosti jednotky. Schváleno 8 hlasy přítomných.

Pan Zapletal přednesl připomínku na nevhodné pálení v obci a dotazuje se na požární řád obce. Obec nemůže dle vyjádření MV zakázat pálení ohňů v obci, je to řešeno příslušnými zákony. Požární řád obce bude do příštího jednání OZ zkonzultován s pracovníky z IZS a zveřejněn i v elektronické podobě.

6. Usnesení a závěr.
Usnesení, popř. rozhodnutí, uvedená v jednotlivých bodech tohoto zápisu jsou zároveň platným usnesením z dnešního jednání.
Příští zasedání zastupitelstva obce bude dne 3. 7. 2008 od 19.00 v Dolních Chvatlinách.
V Dolních Chvatlinách dne 5. června 2008.

Zapsala: Kateřina Vašková

Zápis ověřili: Milan Havlín, Petr Semelka