Zápis ze zasedání ZO Dolní Chvatliny konaného dne 4.9.2008, č.200808

Přítomni:
František Protiva, Milan Štika, Roman Jeřábek, Kateřina Vašková, Zdeněk Štika, Ladislav Beran, Josef Mejšner
Hosté:
SDH Mančice
Zapisovatel:
Kateřina Vašková
Ověřovatelé:
Milan Havlín, Roman Jeřábek
Omluveni:
Petr Semelka-nemoc

Program:

  • 1.Úvod, usnášeníschopnost, kontrola zápisu z minulého jednání ZO.
  • 2.Činnost OÚ.
  • 3.Vyhlášení konkursního řízení na ředitele MŠ.
  • 4.Zadání územního plánu.
  • 5.Zřízení místa zpětného odběru, změna systému odběru.
  • 6.Rozpočtové opatření č. 3/2008.
  • 7.Diskuze, připomínky, žádosti a stížnosti občanů
  • 8.Usnesení a závěr

1. Starosta zahájil dnešní jednání s tím, že je přítomno 8 členů zastupitelstva – zastupitelstvo je usnášeníschopné. K návrhu programu, zapisovatele a ověřovatelů není připomínek. ZO bylo seznámeno se zápisem z minulého jednání.

2. Starosta informuje zastupitelstvo:
Je dokončena plánovaná etapa rekonstrukce MŠ. Rovněž je dokončena plánovaná etapa klubovny SDH H. Chvatliny, tento týden byly zahájeny práce na instalaci dopravního značení místních komunikací. Výpověď z nájmu bytu čp. 26 byla neplatná, ke dni doručení nebyl dluh vyšší než trojnásobek nájemného (Obč. zákoník). Zájezd do Budějovic – 2 autobusy. Zbývající pozemky určené k prodeji jsou v nabídce RK Euro-servis Kolín.

3. Zastupitelstvu obce byl předložen harmonogram konkursního řízení, text Vyhlášení konkursu pro obsazení funkce ředitele MŠ a návrh jmenování konkursní komise.
ZO – schvaluje jmenování členů konkursní komise pro konkursní řízení na obsazení funkce ředitele Mateřské školy Dolní Chvatliny, okres Kolín, příspěvková organizace, se sídlem Dolní Chvatliny čp. 26, PSČ 281 44, dle předloženého návrhu,

- Stanovuje požadavky vyhlašovaného konkursního řízení a pro veřejné oznámení schvaluje text vyhlášení konkurzu,
- bere na vědomí předložený harmonogram úkolů spojených s konkursním řízením.
Schváleno 8 hlasy přítomných.

4. Zastupitelstvo Obce souhlasí se „Zadáním územního plánu Obce“, a s předáním tohoto zadání k veřejnému projednávání na odbor regionálního rozvoje Města Kolín – pověření úřad III. st..
Schváleno 8 hlasy přítomných.

5.  Prostřednictvím MAS Podlipansko byly předjednány smluvní podmínky pro obce regionu s firmami Asekol, Elektrowin, Ecobat a Ekolamp. Tyto firmy nabízejí v případě zřízení místa zpětného odběru vybraných položek nebezpečného odpadu paušální odměny a další bonusy dle počtu odevzdaných zařízení a počtu obyvatel obce. V současnosti nás svoz tohoto odpadu stojí cca 20 000,- ročně. Svoz od uvedených firem je bezplatný. Do tohoto programu jsou již zapojeny Vitice, Příští týden uzavírají smlouvy Křečhoř, Třebovle, Kl. Skalice. Starosta obce doporučuje uzavřít příslušné smlouvy s těmito firmami.
Schváleno 8 hlasy přítomných.

6. Zastupitelstvo bylo seznámeno s návrhem rozpočtového opatření č. 3/2008.
Ladislav Beran žádá ZO, aby OÚ do příštího zasedání ZO vypracoval kalkulaci, do kterých spolků a kolik se investuje.
Milan Štika žádá ZO o schválení příspěvku na vybudování střídaček ve výši cca 30000 Kč.
ZO schvaluj rozpočtové opatření č. 3 s výše uvedenými připomínkami.

7. Diskuze, připomínky, žádosti a stížnosti občanů
Pan Čábela žádá ZO o odkoupení části obecního pozemku v Mančicích č. 310/3 podle hraniční zdi jeho pozemku. ZO souhlasí se zveřejněním záměru odprodeje této části pozemku cca 100 m2 za úřední cenu panu Čábelovi.
SDH Mančice oznámil, že již ukončil práce na hasičské zbrojnici a zároveň přednesl žádost o zakoupení 40 l PHM. V rámci rozpočtu schváleno 8 hlasy přítomných.
Pan Jeřábek přečetl zápisy ze zasedání KV.Zastupitelstvo schvaluje změnu ve složení KV, Pavlu Ročkovou na její žádost vystřídá Radek Sršeň.
ZO vyzývá zástupce spol. organizací, aby do 30. 9. 2008 předali závazné plány akcí, které chtějí uspořádat v roce 2009.

8. Usnesení a závěr
Usnesení, popř. rozhodnutí, uvedená v jednotlivých bodech tohoto zápisu jsou zároveň platným usnesením z dnešního jednání.

V Dolních Chvatlinách dne 4 září 2008.
Zapsala: Kateřina Vašková
Zápis ověřili: Milan Havlín, Roman Jeřábek