Zápis ze zasedání ZO Dolní Chvatliny konaného dne 4.10.2007, č.200709

Přítomni:
František Protiva, Petr Semelka, Zdeněk Štika, Milan Havlín, Kateřina Vašková, Roman Jeřábek

Hosté:
Zástupci SDH Mančice, pí. Kuchařová

Omluveni:
Josef Mejšner – nemoc
Milan Štika – dovolená
Ladislav Beran – zaměstnání

Zapisovatel:
Kateřina Vašková

Ověřovatelé:
Zdeněk Štika, Milan Havlín

Program:

  • 1. Úvod, usnášeníschopnost, kontrola zápisu z minulého jednání ZO
  • 2. Činnost OÚ
  • 3. Plnění rozpočtu, rozpočtové opatření č. 3
  • 4. Diskuze, připomínky a žádosti občanů
  • 5. Usnesení a závěr


1. Starosta zahájil dnešní jednání s tím, že je přítomno 6 členů zastupitelstva, 3 omluveni – zastupitelstvo je usnášeníschopné. K návrhu programu, zapisovatele a ověřovatelů není připomínek. ZO bylo seznámeno se zápisem z minulého jednání.

2Činnost OÚ
Na základě informace starosty Obce bylo opět hlasováno o poskytnutí příspěvku na ODO.
Zastupitelstvo je 4 hlasy přítomných pro částečný příspěvek cca 10.000 Kč a 2 hlasy přítomných byly proti. Nebylo rozhodnuto.

Starosta dále informoval, že bylo rozesláno asi 65 platebních výměrů na neuhrazené poplatky z odpadů včetně penalizace.Postupuje se podle „Daňového řádu“ a „Poplatkového zákona“.

Byla podána informace o postupu prací na přípravě demolice p. č. 3/1 v Dolních Chvatlinách a zpráva o technickém posudku PZ Mančice.

Dále starosta informoval p předpokládaných nákladech na opravu hasičské klubovny v Horních Chvatlinách (oprava jímky, obnova studny, a stavební úpravy ve výši cca 200.000 Kč. ZO souhlasí se zahájením prací v nejbližším termínu. Schváleno 6 hlasy přítomných.

3Vyhodnocení rozpočtu se odkládá.
ZO bylo seznámeno s rozpočtovým opatřením číslo 3. Schváleno 6 hlasy přítomných.

4Diskuze, připomínky a žádosti občanů

a) Hájek O. – žádost o změnu územního plánu bude předána ke zpracování nového ÚP.

b) Voigt M. – žádost o st. parcelu v Dolních Chvatlinách – zatím nelze vyhovět, zařazeno do pořadníku.

c) OÚ Křečhoř – žádost o příspěvek na žáky v jejich MŠ - Žádost zamítnuta 6 hlasy přítomných.

d) Sahula J. – žádost o zpevnění příjezdové cesty. ZO navrhlo příspěvek 10.000 Kč na materiál. Pro 4 hlasy přítomných, proti 1 hlas a 1 hlas se zdržel. Nebylo rozhodnuto.

e) Bylo vydáno rozhodnutí o zrušení trvalého pobytu č. p. 54 Mančice a zřizuje se trvalý pobyt v sídle ohlašovny Dolní Chvatliny č. p. 4 pro A. Sabadošovou a L. Sabadoše.

f) Informace o zahájení řízení o zrušení trvalého pobytu N. Pesocké a R. Batyiho.

g) Starosta navrhuje podepsat smlouvu s firmou Asekol (odběr nebezpečného odpadu). Podpisem je pověřen starosta Obce. Schváleno 5 hlasy přítomných, 1 hlas se zdržel.

h) ZO ukládá starostovi Obce zajistit písemnou informovanost domácností pro příští svoz NO.

ch) Starosta předložil návrh Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na převod podílu pozemku p. č. 88 v k. ú. Horní Chvatliny (autobusová čekárna). Starosta navrhuje požádat o bezúplatný převod pozemku z titulu: autobusová čekárna slouží veřejnosti – veřejná služba nebo tuto čekárnu + pozemek převést bezúplatně do majetku Krajského úřadu.

i) Žádost o odkoupení obecní studny – Ing. Jedlička. Bude řešeno po zaměření studny jednání se současnými odběrateli pro domácnosti.

j) Pí. Kuchařová
- žádost o zřízení nového místa veř. osvětlení dle plánu. ZO ukládá starostovi Obce zajistit odp. vyjádření k umístění sloupu v navrhovaném místě.
- žádost o pokácení 3 javorů – nepřísluší ZO, předáno obecnímu úřadu

k) SDH Mančice předkládá návrh na využití obecní klubovny v Mančicích č. p. 5. ZO souhlasí s tímto návrhem, ukládá starostovi Obce zajistit u JUDr. Uhrové příslušnou smlouvu, která bude podepsána za Obec p. Protivou a p. Štikou M., za SDH Mančice p. Vajlichem K. a p. Kessnerem M. Schváleno 6 hlasy přítomných.

5. Usnesení a závěr
Usnesení, popř. rozhodnutí, uvedená v jednotlivých bodech tohoto zápisu jsou zároveň platným usnesením z dnešního jednání.

Příští zasedání zastupitelstva Obce bude dne 8. 11. 2007 od 19.00 v Dolních Chvatlinách.V

Horních Chvatlinách dne 4. října 2007.

Zapsala: Kateřina Vašková

Zápis ověřili: Zdeněk Štika, Milan Havlín