Zápis ze zasedání ZO Dolní Chvatliny konaného dne 4.1.2007, č.200701

Přítomni: F. Protiva, K. Vašková, M. Štika, L. Beran, J. Mejšner
Omluveni: Zd. Štika, M. Havlín – zaměstnání, R. Jeřábek, P. Semelka – nemoc.
Zapisovatel: M. Štika
Ověřovatelé: J. Mejšner, K. Vašková

Program:

  • 1. Úvod, usnášeníschopnost.
  • 2. Činnost OÚ
  • 3. Rozpočet 2007.
  • 4. Různé
  • 5. Usnesení a závěr.

1. Starosta zahájil dnešní jednání s tím, že je přítomno 5 členů OZ, ostatní jsou omluveni – zastupitelstvo je usnášeníschopné. K návrhu programu, zapisovatele a ověřovatelů není připomínek.

2. Zastupitelstvo obce Dolní Chvátliny bere na vědomí zprávu o konečné úhradě dluhu u ČKA, souhlasí aby František Protiva zajistil převedení přeplatku na uspořádacím účtu ve výši 1 611,18 Kč na účet obce.
Zastupitelstvo bylo seznámeno se zprávou PČR Kouřim o situaci veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území OOPČR Kouřim za období od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2006.
Starosta obce seznámil zastupitelstvo se zápisem z dílčí kontroly hospodaření obce, která byla provedena KÚ dne 21. 12. 2006. Vzhledem k nedostatkům v oblasti účetnictví zastupitelstvo ukládá starostovi obce zajistit vyjádření právníka k možnosti a způsobu uplatnit postih, popř. náhradu škody za špatnou práci účetní. Schváleno všemi hlasy přítomných.

Opatření k odstranění zjištěných nedostatků:

- Roční uzávěrka a opravy finančního účetnictví budou zajištěny externě. Termín do 20. ledna 2007, odpovídá starosta obce.
- Dokončení inventur a zpracování příslušných opravných dokladů, účtování o majetku. Termín do 31. ledna 2007, odpovídá starosta obce.
- Zastupitelstvo na základě uvedené kontroly odvolává Pavlu Ročkovou z funkce předsedy kontrolního výboru a do této funkce jmenuje Kateřinu Vaškovou. (Důvodem je, že Pavla Ročková není členkou zastupitelstva).
- Zastupitelstvo ukládá kontrolnímu a finančnímu výboru provést kontrolu hospodaření MŠ za 4. čtvrtletí včetně provedení namátkové kontroly provedených inventur v MŠ.

Uvedené opatření jeschváleno všemi hlasy přítomných.

3. Starosta předkládá návrh rozpočtu na rok 2007 ve výši skutečnosti hospodaření obce roku 2006. Částku, která odpovídá platbě úvěru na následující investice:

- Rekonstrukce a přístavba MŠ v Dolních Chvatlinách 500 000,- Kč, – Druhá etapa rekonstrukce čp. 5 Mančice 250 000,- Kč,
- Rekonstrukce klubovna SDH v Horních Chvatlinách 250 000,- Kč,
- Činnost územního plánování 200 000,- Kč,
- Demolice a příprava st. parcel u čp. 17, 100 000,- Kč,
- Vytvoření fondu na podporu spolkové činnosti v obci 100 000,- Kč.

Zastupitelstvo předkládá tento návrh finančnímu výboru k projednání.
Schváleno všemi hlasy přítomných členů zastupitelstva
.

4. Starosta doporučuje přiznat mimořádnou odměnu hospodářce MŠ
ve výši 1 000,- Kč, a kuchařce ve výši 2 000,- Kč. Schváleno všemi hlasy přítomných
členů zastupitelstva.

Zastupitelstvo souhlasí s proplacením nevyčerpané dovolené starosty (zastupování adm.
prac. v prosinci 2006). Schváleno všemi hlasy přítomných členů zastupitelstva.

Zastupitelstvo ukládá starostovi obce zajistit písemné stanovisko ke stavu komunikací
a jejich opravám ze strany SÚS a odboru dopravy. Schváleno všemi hlasy přítomných
členů zastupitelstva.

5. Usnesení, popř. rozhodnutí, uvedená v jednotlivých bodech tohoto zápisu jsou zároveň platným usnesení z dnešního jednání.

V Dolních Chvatlinách dne 4. ledna 2007.

Zapsal: Milan Štika
Zápis ověřili: Kateřina Vašková, Josef Mejšner.