Zápis ze zasedání ZO Dolní Chvatliny konaného dne 3.4.2008, č.200804

Přítomni:
František Protiva, Milan Štika, Ladislav Beran, Roman Jeřábek, Petr Semelka, Josef Mejšner, Kateřina Vašková, Zdeněk Štika

Omluveni:
Milan Havlín – zaměstnání

Hosté:
Jan Franěk

Zapisovatel:
Radka Kostková

Ověřovatelé:
Petr Semelka, Zdeněk Štika

Program:

1.Úvod, usnášeníschopnost, kontrola zápisu z minulého jednání ZO.
2.Činnost OÚ
3.Pronájem obecních pozemků – stanovení ceny.
4.Vítání občánků.
5.Diskuze, připomínky a žádosti občanů
6.Usnesení a závěr


1. Starosta zahájil dnešní jednání s tím, že je přítomno 8 členů zastupitelstva, 1 omluven – zastupitelstvo je usnášeníschopné. K návrhu programu, zapisovatele a ověřovatelů není připomínek. ZO bylo seznámeno se zápisem z minulého jednání.

2. Starosta informuje zastupitelstvo:
Od 1. dubna 2008 nastoupily přes Úřad práce tři pracovnice na obecně prospěšné práce. Provedlo se definitivní zaměření tří stavebních parcel naproti kostelu + přístupová cesta. Starosta navrhuje ZO, aby se vyvěsil záměr na úřední desce na prodej stavebních parcel č. 1/1 a rozdělná č. p. 1/2. Geometrický plán k nahlédnutí na Obecním úřadě. Základní cena k jednání bude 100 Kč/m2. Bude prodáno nejvyšší nabídce. ZO souhlasí všemi hlasy přítomných.

3. Pronájem obecních pozemků – stanovení ceny.
Návrh stanovení smluvní ceny na 3200 Kč za 1 ha. ZO souhlasí všemi hlasy přítomných.

4. Vítání občánků.
Slavnostní vítání proběhne dne 12. dubna 2008 na tři skupiny od 9.00, 11.00 a 13.00 na Obecním úřadě.

5. Diskuze, připomínky a žádosti občanů.
Předsedkyně KV navrhuje změnu ve složení výboru takto: předseda – Roman Jeřábek, členové – Ing. Hana Šedivá a Pavla Ročková, důvodem této změny je možný střet zájmů se současným zaměstnáním Kateřiny Vaškové. ZO souhlasí všemi hlasy přítomných.
ZO schválilo nákup 50 kusů kompostérů, přednostní odprodej za 300 Kč do domácností, které neměli a nemají závazky vůči Obci.
Dne 19.4.2008 bude sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu. Osobní odběr zajistí v Dolních Chvatlinách – Milan Štika, v Horních Chvatlinách – Roman Jeřábek a v Mančicích – Josef Mejšnerů. Milan Štika zajistí výtisk letáčků a OÚ zajistí roznášku do každé domácnosti.
Starosta informuje o dopisu zaslaném OÚ z MÚ v Kolíně odboru soc. věcí a zdravotnictví o špatné bytové situaci dětí Prorokových a Hany Čihákové.

6. Usnesení a závěr
Usnesení, popř. rozhodnutí, uvedená v jednotlivých bodech tohoto zápisu jsou zároveň platným usnesením z dnešního jednání.
Příští zasedání zastupitelstva obce bude dne 12. května 2008 od 19.00 v Dolních Chvatlinách.
V Dolních Chvatlinách dne 3. dubna 2008.

Zapsala:
Radka Kostková

Zápis ověřili:
Petr Semelka, Zdeněk Štika