Zápis ze zasedání ZO Dolní Chvatliny konaného dne 3.1.2008, č.200801

Přítomni:
František Protiva, Milan Štika, Petr Semelka, Kateřina Vašková, Roman Jeřábek

Omluveni:
Josef Mejšner – nemoc, Milan Havlín, Zdeněk Štika, Ladislav Beran

Ověřovatelé:
Kateřina Vašková, Milan Štika

Program:

  • 1. Úvod, usnášeníschopnost, kontrola zápisu z minulého jednání ZO
  • 2. Činnost OÚ, informace k dopravní obslužnosti
  • 3. Inventury 2007, zpráva inventarizační komise, inventarizační zápis
  • 4. Rozpočet 2008
  • 5. Diskuze, připomínky a žádosti občanů6. Usnesení a závěr

1. Starosta zahájil dnešní jednání s tím, že je přítomno 5 členů zastupitelstva, 4 omluveni – zastupitelstvo je usnášeníschopné. K návrhu programu, zapisovatele a ověřovatelů není připomínek. ZO bylo seznámeno se zápisem z minulého jednání.

2. Činnost OÚ, příprava a provedení inventur, stav dopravní obslužnosti po změně jízdních řádů. Byla podána stížnost ke KÚ na nedostatky při zajišťování dopravy, dne 8. ledna 2008 proběhne na OÚ D. Chvatliny jednání KÚ, Obce a dopravců k zajištění nápravy. Dále starosta přednesl návrh rozpočtového opatření č. 4. Zastupitelstvo toto opatření schvaluje 5 hlasy přítomných.

3. Inventury 2007. Starosta seznámil zastupitelstvo s dokumenty IK týkajícími se provedení inventur za rok 2007. Zastupitelstvo předložené dokumenty schvaluje 5 hlasy přítomných.

4. Rozpočet 2008 Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce na rok 2008 s účinností od 1. ledna 2008. Rozpočet je schválen ve smyslu návrhu, který byl řádně zveřejněn dne 3. 12. 2007 s následujícími změnami:Snížení výdajů (mzdy zaměstnanců o 50 tis. Kč, investice klubovna H. Chvatliny o 50 tis. Kč a investice OÚ o 40 tis. Kč). Zvýšení výdajů (odměny zaměstnanců o 50 tis. Kč a dětská hřiště o 90 tis. Kč). Celkem tedy příjmy i výdaje ve výši 5 183 335,- Kč jako rozpočet vyrovnaný. Schváleno 5 hlasy přítomných.

5. Diskuze, připomínky a žádosti občanů
Starosta přednesl návrhy zemědělských podniků a subjektů na pronájem zemědělské půdy v majetku Obce, které byly doručeny do dnešního dne. (4 zájemci). Jedná se o cca 7 ha v kú. H. Chvatliny, 5 ha v kú D. Chvatliny, které nejsou dosud pronajaty. Vzhledem k malému počtu přítomných členů zastupitelstva se rozhodnutí zastupitelstva odkládá na příští zasedání.

Starosta společně s předsedkyní KV navrhují zpracovat a následně zveřejnit tabulku účasti členů zastupitelstva na jednáních. Schváleno 5-ti hlasy.

6. Usnesení a závěr
Usnesení, popř. rozhodnutí, uvedená v jednotlivých bodech tohoto zápisu jsou zároveň platným usnesením z dnešního jednání.

Příští zasedání zastupitelstva obce bude dne 7. února 2008 od 19.00 v Dolních Chvatlinách.

V Dolních Chvatlinách dne 3. ledna 2008.

Zapsala: Radka Kostková