Zápis ze zasedání ZO Dolní Chvatliny konaného dne 2.10.2008, č.200809

Přítomni:
František Protiva, Milan Štika, Zdeněk Štika, Petr Semelka, Milan Havlín.
Hosté:
SDH Mančice , Zd. Ebertová
Zapisovatel:
Milan Štika
Ověřovatelé:
Milan Havlín, Petr Semelka
Omluveni:
Roman Jeřábek, Ladislav Beran, Kateřina Vašková -nemoc

Program:

  • 1. Úvod, usnášeníschopnost, kontrola zápisu z minulého jednání ZO.
  • 2. Činnost OÚ.
  • 3. Přistoupení LEADER..
  • 4. Diskuze, připomínky, žádosti a stížnosti občanů
  • 5. Usnesení a závěr

1. Starosta zahájil dnešní jednání s tím, že je přítomno 5 členů zastupitelstva – zastupitelstvo je usnášeníschopné. K návrhu programu, zapisovatele a ověřovatelů není připomínek. ZO bylo seznámeno se zápisem z minulého jednání.

2. Starosta informuje zastupitelstvo:
Vzhledem k nepřítomnosti starosty byla činnost OÚ zaměřena na nutný provoz úřadu a přípravu voleb.

3. Starosta předkládá zastupitelstvu návrh k připojení k aktivitě Leader v rámci MAS Podlipansko, o.p.s. Zastupitelstvo obce schvaluje připojení obce do území MAS Podlipansko a souhlasí s předloženou strategií SPL – Cesty k lidem. Schváleno všemi hlasy přítomných.

4. Starosta navrhuje aby obec požádala o dotaci na výstavbu víceúčelové sportovní plochy a koutkem pro rodiče a děti na pozemku p.č. 83/1 v souladu se stavebním povolením. Zastupitelstvo obce souhlasí. Schváleno všemi hlasy přítomných.

Dále je podána informace, že dne 25. 10. 2008 proběhne svoz velkoobjemového odpadu. Organizaci svozu zajistí ve sběrných místech členové zastupitelstva.

V současné době probíhá v obci geodetické zaměřování pro účely územního plánu a pro účely projektování ČOV, kanalizace a vodovodu. Vyzýváme tímto občany obce a majitele nemovitostí, aby určili kde na svém pozemku umístí přečerpávací nádobu na tekuté odpady . Členové zastupitelstva jsou pověřeni podávat občanům příslušné informace a případnou radu.

V diskuzi vystoupili:

Zd. Ebertová – Poděkovala OÚ za spolupráci při přípravě znovu vysvěcení pomníku v Mančicích a připojených kulturních akcí. Zároveň tímto zve všechny občany k účasti na této akci, která začíná 18. 10. 2008 odpoledne.

SDH Mančice přednáší návrh dohody o majetku v Mančické klubovně, vydání souhlasu k vybudování sušáku na požární hadice. Zastupitelstvo se k této věci vyjádří po upřesnění situace. Dále pozvali občany obce na letošní poslední kolo Podlipanské ligy.

5. Usnesení a závěr
Usnesení, popř. rozhodnutí, uvedená v jednotlivých bodech tohoto zápisu jsou zároveň platným usnesením z dnešního jednání.
Příští zasedání zastupitelstva obce bude dne 6. 11.. 2008 od 19.00 v Dolních Chvatlinách.

V Dolních Chvatlinách dne 2. října 2008.

Zapsal:
Milan Štika

Zápis ověřili:
Milan Havlín, Petr Semelka