Zápis ze zasedání ZO Dolní Chvatliny konaného dne 18.6.2009, č.200905

Program:
1. Úvod, usnášeníschopnost, kontrola zápisu z minulého jednání ZO.
2. Činnost OÚ. Informace MAS Podlipansko.
3. Dotace z programu FROM
4. Vodovod, kanalizace, ČOV, PRVKUK (Program rozvoje vodovodu a kanalizací Středočeského kraje).
5. Diskuze, připomínky, žádosti a stížnosti občanů
6. Usnesení a závěr.

Přítomni:
František Protiva, Milan Štika, Zdeněk Štika, Petr Semelka, Roman Jeřábek, Ladislav Beran, Kateřina Vašková
Hosté:
p. ing. Jana Havelková
Zapisovatel:
Petr Semelka
Ověřovatelé:
Milan Štika, Kateřina Vašková
Omluveni:
Josef Mejšner

1. Starosta zahájil dnešní jednání s tím, že je přítomno 8 členů zastupitelstva – zastupitelstvo je usnášeníschopné. K návrhu programu, zapisovatele a ověřovatelů není připomínek. ZO bylo seznámeno se zápisem z minulého jednání.

2. Činnost OÚ.
Byly prodány zbývající parcely v Mančicích určené k zastavění.
Proběhlo vítání občánků.
Příprava a průběh voleb do EU.
Stanovení podmínek pro osobní ohodnocení ředitelky MŠ – úkol dále trvá.
Získání stanovisek a informací požárního rady k zajištění požární ochrany obce – úkol trvá.
Zahájeny práce na opravě izolace, chodníků, rampy u obchodu a dokončení fasády budovy OÚ, předpoklad dokončení do 15.8.2009.
Proběhlo poptávkové a zadávací řízení vzhledem k akci „víceúčelová sportovní plocha“.
Účast VDO na Kmochově Kolíně byla kladně hodnocena a zdůrazněna v televizi.
Ing. Havelková – euromanažerka a zástupce MAS Podlipansko seznámila přítomné s SPL Podlipansko a s harmonogramem aktivit LEADER v nebližším období. F. Protiva seznámil s několika příklady realizovaných projektů. Zodpovězeny dotazy ze strany zastupitelů.
3. Dotace z programu FROM:
Starosta seznámil přítomné s rozhodnutím zastupitelstva Stč. kraje, kterým byla naší obci přidělena dotace na projekt „Víceúčelové sportoviště s koutkem pro rodiče a děti v Dolních Chvatlinách“ z programu FROM. Dotace je přislíbena ve výši 1 860 000,- Kč, spoluúčast obce je nejméně ve výši 7 %, t.j. cca 131 000,- Kč. (v našem rozpočtu je 200 000,- Kč). V průběhu minulých tří týdnů proběhlo poptávkové řízení na zhotovitele díla pro tuto akci dle schválené PD a platného stavebního povolení s tímto výsledkem:

- Víceúčelové sportovní hřiště. Osloveny tři firmy (Novotech spol. S r.o., J.I.H. – Ing. Jiří Huptych, Linhart spol. s r.o., ), podmínka: cena do 1 300 000,- Kč předání na klíč do 25. 8. 2009. K dnešnímu dni přišla odpověď od fy Linhart spol. s r.o., podmínkám vyhověla. Schválena realizace akce a výběr fy Linhart spol. s r.o. 8 hlasy přítomných.

- Vybavení Dětského hřiště herními prvky, podmínka: cena do 200 000,- Kč, předání na klíč do 25. 8. 2009. Doručeny tři návrhy od dvou firem (TR Antoš s.r.o, Herold Kutná Hora). podmínky splňují dva návrhy. Schválena realizace akce a výběr firmy TR Antoš s.r.o ve variantě provedení v tvrdém dřevu – 8 hlasy přítomných. Schválena varianta č. 2 s počtem prvků 6 a úpravou kačírkem na všech místech – 6 hlasy přítomných

- Zemní práce, úpravy terénu, zámková dlažba (150 m2), podmínka: cena do 300 000,- Kč předání na klíč do 25. 8. 2009. Osloveny tři firmy (Dočkal, zemní práce a autodoprava, KG Tranzit Velim, Jan Čábelka stavitelství), kladná odpověď je od jedné firmy, ostatní nesplňují časovou popřípadě finanční podmínku. Schválena realizace akce a výběr firmy Ladislav Dočkal, zemní práce a autodoprava – 8 hlasy přítomných.

- Stavební úpravy části stávajících kabin, okna, dveře, hyg. zázemí, omítky, podlahy, podmínka: cena do 90 000,- Kč předání na klíč do 25. 8. 2009. Osloveny dvě firmy (Čábelka, Civín), jedna nesplňuje podmínku (cena). Schválena realizace akce a výběr firmy Civín, stavební práce – 8 hlasy přítomných.

- Stavební dozor – Radim Kozlovský, autor projektové dokumentace. 
Schváleno 8 hlasy přítomných.

- Do příštího zasedání oslovit Jana Fraňka a Cambridge s.ro. s poptávkou elektronického zabezpečovacího systému pro ochranu budovaného sportoviště. Hrazeno z vlastních zdrojů.Schváleno 8 hlasy přítomných.

4. Projekty vodovod, kanalizace a ČOV.
Starosta seznámil přítomné s návrhem změny PRVKUK zastupitelstvo a s návrhem souhlasí.Schváleno 8 hlasy přítomných.
Dále seznámil přítomné s návrhem příslušných smluv na zhotovení potřebné dokumentace až po získání stavebního povolení. Dodavatelem by byla firma PROIS a.s.
Schválen výběr firmy PROIS a.s. a pověřen starosta obce podpisem návrhů příslušných smluv 04/160 a 04/161 – 8 hlasy přítomných.
5. Diskuze, připomínky, žádosti a stížnosti občanů

a) Návrh ředitelky MŠ na zvýšení školného. Schváleno zvýšení školného na Kč 300 měsíčně s platností od 1.9.2009 – 8 hlasy přítomných

b) Možnost získat od Okresního soudu Kolín pracovníka na obecně prospěšné práce. V rozsahu specifikovaných prací nemá aktuálně obec uplatnění. Zamítnuto 8 hlasy přítomných.

c) Milan Štika pozval k účasti na oslavách 70 let fotbalu ve dnech 27. a 28.6.2009.
6. Usnesení a závěr.
Usnesení, popř. rozhodnutí, uvedená v jednotlivých bodech tohoto zápisu jsou zároveň platným usnesením z dnešního jednání.
Příští zasedání zastupitelstva bude 6. srpna 2009 od 19.00 hodin na OÚ Dolní Chvatliny, od 18.00 kontrolní prohlídka stavby.
V Dolních Chvatlinách dne 18. června 2009

Zapsal: Petr Semelka
Zápis ověřili: Milan Štika, Kateřina Vašková