- Informační server obce Dolní Chvatliny - http://www.dolnichvatliny.cz -

Zápis ze zasedání ZO Dolní Chvatliny konaného dne 13.3.2008, č.200803

Posted By admin On 16.3.2008 @ 1:22 pm In Úřední deska,Zápisy ze zasedání | No Comments

Přítomni:
František Protiva, Milan Štika, Ladislav Beran, Roman Jeřábek, Petr Semelka, Josef Mejšner, Kateřina Vašková, Zdeněk Štika

Omluveni:
Milan Havlín – zaměstnání

Hosté:
K. Chadraba – ZAS Bečváry
Ing. J. Jaroš – ZOD Dolní Chvatliny

Zapisovatel:
Milan Štika

Ověřovatelé:
Ladislav Beran, Kateřina Vašková

Program:

  • 1. Úvod, usnášeníschopnost, kontrola zápisu z minulého jednání ZO.
  • 2. Pronájem pozemků vyhodnocení.
  • 3. Závěrečný účet obce.
  • 4. Diskuze, připomínky a žádosti občanů
  • 5. Usnesení a závěr

1. Starosta zahájil dnešní jednání s tím, že je přítomno 8 členů zastupitelstva, 1 omluven – zastupitelstvo je usnášeníschopné. K návrhu programu, zapisovatele a ověřovatelů není připomínek. ZO bylo seznámeno se zápisem z minulého jednání.

2. Starosta představil jednotlivé zájemce o pronájem obecních pozemků s jejich podmínkami:
Pan J. Honz – 3600 Kč/Ha
Pan Ing. V. Barák – 3600 Kč/Ha
ZAS Bečváry – 3550 Kč/Ha + 20000 Kč
Ing. K. Kubelka – 3500 Kč/Ha + 20000 Kč
ZOD Dolní Chvatliny – 3000 Kč/Ha
Doc. Ing. Jedlička – 3000 Kč/Ha
Pan Hrbek – 3000 Kč/Ha
ZD Křečhoř – 3000 Kč/Ha
Starosta navrhuje pronajmout pozemky celkově, p. Beran podává protinávrh. Schválen návrh p. Berana pronajmout pozemky podle jednotlivých katastrů. Návrh schválen 7 hlasy přítomných, 1 hlas se zdržel.
Starosta podává návrh na hodnocení jednotlivých zájemců formou vyplnění tabulky, kde členové OZ očíslují jednotlivé zájemce, poté se vyplní jednotlivé pořadí, které bude rozhodující pro další rozhodování.
Nejnižší umístění:
J. Honz - 56
Pan Hrbek - 51
ZD Křečhoř - 48
Ing. Kubelka - 42
ZAS Bečváry - 30
Doc. Jedlička - 30
ZOD Dolní Chvatliny - 17
Ing. Barák - 14

Mezi doc. Jedličkou a ZAS Bečváry se hlasuje. Hlasováním bylo rozhodnuto ve prospěch doc. Jedličky 6 hlasy přítomných členů OZ. OZ rozhodlo pronajmout obecní pozemky těmto zájemcům:
ZOD Dolní Chvatliny, Ing. V. Barákovi a doc. Ing. Jedličkovi. Tito tři nájemci se mezi sebou dohodnou, jak si jednotlivé pozemky rozdělí. Ke smlouvám doloží potvrzení o bezdlužnosti vůči FÚ, Celní správě, VZP a ČSSZ v termínu do 15.4.2008, kdy budou uzavřeny jednotlivé smlouvy. Schůzka k vymezení podílu nájmu by byla 14. dubna 2008 za přítomnosti starosty, kontrolního výboru a J. Mejšnera.

3. Závěrečný účet obce.
Dílčí audit přezkoumání hospodaření Obce proběhl v listopadu loňského roku a další 8. února 2008 – poprvé byl bez závad.
Starosta seznámil OZ se závěrečným účtem Obce. Návrh závěrečného účtu byl přijat 8 hlasy přítomných a bude zveřejněn dne 14.3.2008.

4. Různé.
Byla nainstalována úpravna vody na OÚ. Rekonstrukce klubovny v Horních Chvatlinách probíhá bez problémů, končit by se mělo koncem března.
Dohoda s MÚ Zásmuky o převodu tranbuse nelze. Budeme muset auto prodat za symbolickou 1 Kč, protislužbou bude zajištění požární ochrany. OZ souhlasí 8 hlasy přítomných.

Žádosti:
a) Žádost p. Fraňka o prodej části pozemku u domu p. Fraňka – levý břeh rybníčka, který měl dlouhodobě v pronájmu. P. Semelka navrhuje prodat po upřesnění hranic s tím, že si to p. Franěk dá zaměřit.
b) Žádost p. Honze V. o prodej budov určených k demolici za 70000 Kč. OZ souhlasí 8 hlasy přítomných. Záměr byl zveřejněn přibližně před rokem.
c) Návrh na zřízení věcného břemene v Horních Chvatlinách č. IP-12-6000053/1 ve prospěch ČEZ Distribuce Horní u č. p. 10 a 32. OZ tento návrh neschvaluje a trvá na částce 15000 Kč. Rozhodnuto 8 hlasy přítomných.

Diskuse
p. Chadraba informuje o výsledku místního šetření o neúnosném přetěžování dopravy za přítomnosti p. Volfa z odboru dopravy v Mančicích. Zastupitelstvo souhlasí s odměnou pro sl. Kostkovou.

5. Usnesení a závěr
Usnesení, popř. rozhodnutí, uvedená v jednotlivých bodech tohoto zápisu jsou zároveň platným usnesením z dnešního jednání.

Příští zasedání zastupitelstva obce bude dne 3. dubna 2008 od 19.00 v Dolních Chvatlinách.
V Dolních Chvatlinách dne 13. března 2008.

Zapsal:
Milan Štika v.r.

Zápis ověřili:
Ladislav Beran v.r.
Kateřina Vašková v.r.


Article printed from Informační server obce Dolní Chvatliny: http://www.dolnichvatliny.cz

URL to article: http://www.dolnichvatliny.cz/uredni-deska/zapis-ze-zasedani-zo-dolni-chvatliny-konaneho-dne-13-3-2008-c-200803/

Copyright © 2009 Informační server obce Dolní Chvatliny. All rights reserved.