Zápis ze zasedání ZO Dolní Chvatliny konaného dne 13.11.2008, č.200810

Přítomni:
František Protiva, Milan Štika, Zdeněk Štika, Petr Semelka, Kateřina Vašková, Ladislav Beran, Roman Jeřábek, Josef Mejšner.
Hosté:
SDH Mančice
Zapisovatel:
Kateřina Vašková
Ověřovatelé:
Ladislav Beran, Milan Štika
Omluveni:
Milan Havlín – zaměstnání

Program:

  • 1.Úvod, usnášeníschopnost, kontrola zápisu z minulého jednání ZO.
  • 2.Činnost OÚ.
  • 3.MŠ Konkurs a jmenování ředitelky.
  • 4.Rozpočtové opatření č. 4/2008
  • 5.Návrh rozpočtu na rok 2009
  • 6.POV 2009
  • 7.Diskuze, připomínky, žádosti a stížnosti občanů
  • 8.Usnesení a závěr

1. Starosta zahájil dnešní jednání s tím, že je přítomno 8 členů zastupitelstva – zastupitelstvo je usnášeníschopné. K návrhu programu, zapisovatele a ověřovatelů není připomínek. ZO bylo seznámeno se zápisem z minulého jednání.

2. Starosta informuje zastupitelstvo:
Hlavní činnost OÚ byla v říjnu zaměřena na zabezpečení voleb 2008 (KZ a Senát). 25. 10. 2008 úspěšně proběhl sběr velkoobjemového odpadu, byly odvezeny dva plné kontejnery. Cena včetně poplatku cca 8 000,- Kč, cena jarního svozu (NYKOS) byla 23 000,- Kč. Byla dokončena jednání o smlouvě s firmami ASEKOL a ELEKTROVIN, vytvoření místa zpětného odběru a následný odvoz některých zařízení hodnocených jako nebezpečný odpad. Je nutné dokončit přesun techniky v majetku SDH tak, aby MZO bylo provozuschopné k 1. 12. 2008.
Byly podány dvě žádosti o dotaci z PRV výstavba víceúčelového sportoviště a dětského hřiště a dále rekonstrukce místní komunikace ke hřišti v D. Chvatlinách, v rozpočtované hodnotě cca 4 000 000,- Kč, spoluúčast obce by měla být cca 15 % hřišti v D. Chvatlinách

3. Starosta předkládá zastupitelstvu návrh na jmenování paní Blanky Fialové ředitelkou Mateřské školy v Dolních Chvatlinách na základě jejího úspěšného absolvování konkursu. Schváleno všemi hlasy přítomných.

4. Zastupitelstvu bylo předloženo rozpočtové opatření č. 4/2008, hlavní body tohoto opatření spočívají ve zohlednění nákladů na volby, uvedení do souladu skutečné daňové příjmy a úsporu výdajů spojenou s VPP dotovaných úřadem práce. Zastupitelstvo bere na vědomí bez připomínek. Schváleno všemi hlasy přítomných.

5. Starosta obce předkládá zastupitelstvu návrh rozpočtu na rok 2009, dále je předložen návrh rozpočtu MŠ na rok 2009 s požadovanou výší dotace obce na provoz MŠ. Starosta doporučuje nabídnout MŠ zpracování účetnictví vlastními silami obce, včetně mzdového. Tím by mělo dojít k úspoře 35 000,- Kč. Výši dotace od obce tak snížit na 180 000,- Kč pro rok 2009 a toto zohlednit v návrhu rozpočtu obce na rok 2009.Zastupitelstvo souhlasí se zveřejněním předloženého návrhu rozpočtu.

6. Starosta obce navrhuje požádat krajský úřad o dotaci z POV na rok 2009 v rámci tohoto dotačního projektu by byla opravena a dokončena fasáda na budově OÚ v D. Chvatlinách, oprava obslužných chodníků a hydroizolací objektu. Předběžný odhad ceny je cca 320 000,- Kč v rámci předchozího návrhu rozpočtu.Zastupitelstvo souhlasí s požádáním o tuto dotaci.

7. Žádosti

SDH Mančice žádají o uzavření smlouvy o zařazení jejich vozidla AVIA do požárního poplachového plánu obce. Vyjádření starosty je, že smlouvu lze uzavřít v případě, že bude vyškrtnut čl. 3 navrhované smlouvy. Dále doporučuje počkat na jednání s Městem Zásmuky a Okresním požárním radou o zajištění PO v Obci D. Chvatliny. Členové zastupitelstva souhlasí s odložením projednání tohoto návrhu po schválení nového požárního plánu obce v součinnosti s okresním požárním radou a městem Zásmuky. SDH Mančice žádá o úpravu rozpočtu v oblasti výdajů na PO o částku cca 190 000 Kč na provoz JPO SDH Mančice v r. 2009.Bude projednáno při schvalování rozpočtu.

p. Luděk Kmoch žádá o odprodej části pozemku 310/3 sousedící s jeho nemovitostí v Mančicích čp. 2 (viz přiložený plánek). Zastupitelstvo s ouhlasí se zveřejněním záměru odprodej e uvedené části poz. Ve výměře 70 metrů2.

p. Jan Živnůstka žádá o odprodej části pozemku 288/1 v D. Chvatlinách (vi přiložený plánek).Zastupitelstvo doporučuje odložit na příští jednání po předložení podnikatelského záměru p. Živnůstky.

Firma REALKREDIT nabízí bezúplatný převod parcely 13/3 o výměře 943 m2 (komunikace u byt jednotek čp. 1, 21, 23).Zastupitelstvo odkládá na příští schůzi ZO po vyjádření právníka.
Starosta doporučuje zastupitelstvu převzít formou bezúplatného převodu část pozemku pod čekárnou v Horních Chvatlinách. Pozemek byl obci nabídnut ÚZSVM.Schváleno všemi hlasy přítomných.

ZO souhlasí s následující dohodou s SDH Mančice týkající se pronájmu klubovny v Mančicích: 1. akce SDH zdarma , následujících 10 akcí pouze za spotřebu el. energie dle sazby .

8. Usnesení a závěr
Usnesení, popř. rozhodnutí, uvedená v jednotlivých bodech tohoto zápisu jsou zároveň platným usnesením z dnešního jednání.

Příští zasedání zastupitelstva obce bude dne 4. 12. 2008 od 19.00 v Dolních Chvatlinách.

V Dolních Chvatlinách dne 13. listopadu 2008.

Zapsala:
Kateřina Vašková

Zápis ověřili:
Milan Štika,Ladislav Beran