Zápis ze zasedání ZO Dolní Chvatliny konaného dne 12.7.2007, č.200707

Přítomni:
František Protiva, Milan Štika, Ladislav Beran, Petr Semelka, Zdeněk Štika, Milan Havlín, Kateřina Vašková

Omluveni:
Josef Mejšner – nemoc,Roman Jeřábek – dovolená

Zapisovatel:

Radka Kostková

Ověřovatelé:
Kateřina Vašková, Zdeněk Štika

Program:

  • 1. Úvod, usnášeníschopnost, kontrola zápisu z minulého jednání ZO
  • 2. Činnost OÚ
  • 3. Rozpočtové opatření č. 2
  • 4. Obecně závazné vyhlášky č. 1, 2, 3/2007
  • 5. Diskuze, připomínky a žádosti občanů
  • 6. Usnesení a závěr

1. Starosta zahájil dnešní jednání s tím, že je přítomno 7 členů zastupitelstva, 2 omluveni – zastupitelstvo je usnášeníschopné. K návrhu programu, zapisovatele a ověřovatelů není připomínek. ZO bylo seznámeno se zápisem z minulého jednání.

2. ZO souhlasí se zřízením míst pro matky s dětmi ve všech třech obcích. V Dolních Chvatlinách bude umístěno na fotbalovém hřišti. K místnímu obchodu budou přiděleny 2 parkové lavičky.
Schváleno 6 hlasy přítomných, 1 hlas se zdržel.

Starosta informuje, že stavební povolení na přístavbu MŠ nabylo právní moci. Práce byly zahájeny.

ZO bere na vědomí uskutečněný prodej části pozemku 122/1 pod č. 122/4 paní ing. Davídkové, prodej byl schválen ZO v minulém období. Podpisem je pověřen starosta Obce.

Projednání provozního řádu obecní klubovny Mančice se odkládá na příští jednání ZO. SDH Mančice bude vyzván, aby projednal na členské schůzi stanovisko k obecnímu majetku v obecní klubovně Mančice a se svým písemným stanoviskem, aby seznámil ZO – zodpovídá F. Protiva
Schváleno všemi hlasy přítomných.

Starosta seznámil s návrhem smlouvy na ostatní dopravní obslužnost sobotní a nedělní spoje a s dopisem, který starosta odeslal na Krajský úřad. Zastupitelstvo nesouhlasí s úhradou příspěvku na ostatní dopravní obslužnost, vzhledem k tomu, že nesplňuje základní dopravní obslužnost garantovanou Zastupitelstvem Kraje. 
Schváleno všemi hlasy přítomných.

Zastupitelstvo akceptuje a souhlasí se zápisem z kontrolního výboru.

3Rozpočtové opatření č. 2 tak jak bylo předneseno, zastupitelstvo schvaluje všemi hlasy přítomných.

4. Obecně závazné vyhlášky č. 1, 2, 3/2007
Zastupitelstvo souhlasí s Obecně závaznými vyhláškami, které budou vyvěšeny na úřední desce dne 13.7.2007.

5. Diskuze, připomínky a žádosti občanů
Starosta informoval o smlouvě s firmou EKO KOM na bezplatnou výpůjčku kontejnerů na bílé sklo a papír.
Schváleno všemi hlasy přítomných.

Starosta přednesl žádost P. a F. Ročkových z Mančic o proplacení 30 ks obrubníků na svépomocné vybudování chodníku. 
Zastupitelstvo schvaluje všemi hlasy přítomných po předložení platných daňových dokladů v částce do 3500,- Kč.

Věcné břemeno – p. Hájek Mančice.
Zastupitelstvo souhlasí se zřízením věcného břemene ve prospěch ČEZ distribuce v tomto případě a pověřuje starostu Obce podpisem příslušné smlouvy.

Zastupitelstvo Obce souhlasí s uspořádáním zájezdu na Zemi Živitelku do Českých Budějovic dne 23.8.2007 a případná ztráta bude financována z rozpočtu Obce.

6 . Usnesení a závěr
Usnesení, popř. rozhodnutí, uvedená v jednotlivých bodech tohoto zápisu jsou zároveň platným usnesením z dnešního jednání.
Příští zasedání zastupitelstva obce bude dne 6. září 2007 od 19.00 v Dolních Chvatlinách.

V Dolních Chvatlinách dne 12. července 2007.

Zapsala: Radka Kostková

Zápis ověřili: Kateřina Vašková, Zdeněk Štika