Zápis ze zasedání ZO Dolní Chvatliny konaného dne 12.5.2008, č.200805

Přítomni:

František Protiva, Milan Štika, Ladislav Beran, Roman Jeřábek, Petr Semelka, Kateřina Vašková, Zdeněk Štika, Milan Havlín, Josef Mejšner

Hosté:

Lucie Zahradníčková, Blanka Fialová

Zapisovatel:

Radka Kostková

Ověřovatelé:

Roman Jeřábek, Ladislav Beran

Program:

  • 1. Úvod, usnášeníschopnost, kontrola zápisu z minulého jednání ZO.
  • 2. Činnost OÚ
  • 3. Závěrečný účet obce za rok 2007, rozpočtové opatření č. 1/2008.
  • 4. Dotace VDO, Dotace POV – MŠ, příspěvek mikroregionu.
  • 5. Diskuze, připomínky, žádosti a stížnosti občanů
  • 6. Usnesení a závěr

1. Starosta zahájil dnešní jednání s tím, že je přítomno 9 členů zastupitelstva – zastupitelstvo je usnášeníschopné. K návrhu programu, zapisovatele a ověřovatelů není připomínek. ZO bylo seznámeno se zápisem z minulého jednání.

2. Starosta informuje zastupitelstvo:
Od 1. června 2008 nastoupí po nemoci přes Úřad práce K. Vajlich na obecně prospěšné práce.
Vzhledem k tomu, že se dosud nikdo nepřihlásil na nabídku parcel, navrhuje starosta prodloužit termín na podání přihlášek do 30. června 2008 s tím, že první kolo vyhodnocení bude na zasedání zastupitelstva v červenci. ZO souhlasí všemi hlasy přítomných.
Byly dokončeny stavební úpravy klubovny v H. Chvatlinách, zbývá dokončit vymalování, úklid a položení podlahy a instalace kuchyňské linky.
Ve dnech 15. a 16. 5. 2008 proběhne v klubovně v Mančicích první seminář v rámci vzdělávacího kurzu mikroregionu.
Dne 12. 4. 2008 proběhly první tři etapy vítání občánků, zbývající děti jsou pozvány na 17. 5. 2008.
Je objednáno 60 ks kompostérů a dvě soupravy dětských hřišť pro Horní Chvatliny a Mančice.
Potvrzení o bezdlužnosti dodali ing. Barák a ZOD Dolní Chvatliny.
Tento týden bude rozesláno upozornění na nezaplacené poplatky. V případě nezaplacení do 31. května 2008, bude poplatek dlužníkům zvýšen platebním výměrem na trojnásobek. ZO souhlasí všemi hlasy přítomných.
Proběhlo první jednání dne 12.5.2008 Kontrolního výboru v novém složení – Roman Jeřábek přebírá funkci předsedy, Hana Šedivá byla uvedena do funkce člena KV. Kontrolní výbor žádá OÚ, aby vypsalo výběrové řízení na pozici ředitelky MŠ, starosta navrhuje vypsat výběrové řízení dne 15.6.2008. ZO souhlasí všemi hlasy přítomných.

3. Zastupitelstvo bylo seznámeno se závěrečným účtem obce za rok 2007, který byl řádně zveřejněn včetně zprávy o výsledku kontroly hospodaření obce za rok 2007 a přijímá následující závěr:„Závěrečný účet Obce Dolní Chvatliny za rok 2007 se schvaluje bez výhrad.“ ZO souhlasí všemi hlasy přítomných.

Dále je předloženo rozpočtové opatření č. 1 – oprava navýšení roční dotace na provoz obce o 1 200,- Kč, tj. na 34 700,- Kč, o stejnou částku budou navýšeny výdaje na § 6171. Rozpočtové opatření ZO schvaluje všemi hlasy přítomných.

4. Zastupitelstvo bere na vědomí přidělení kulturního grantu Středočeského kraje pro VDO a tento grant přijímá a zároveň pověřuje starostu obce podpisem příslušné smlouvy. ZO souhlasí všemi hlasy přítomných.

Zastupitelstvo bere na vědomí přidělení dotace z POV Středočeského kraje na výměnu oken a opravu fasády MŠ a tuto dotaci přijímá a zároveň pověřuje starostu obce podpisem příslušné smlouvy. ZO souhlasí všemi hlasy přítomných.

Zastupitelstvo souhlasí s převzetím drobného mobiliáře od mikroregionu Kouřimsko a souhlasí s proplacením příspěvku na pořízení tohoto materiálu. ZO souhlasí všemi hlasy přítomných.

5. Diskuze, připomínky a žádosti občanů.
Hasiči Mančice žádají o proplacení startovného na hasičských soutěžích. ZO souhlasí všemi hlasy přítomných.

Stížnost Lucie Zahradníčkové na nepřijetí syna do MŠ. Zastupitelstvo bylo seznámeno se zněním stížnosti a s písemným vyjádřením ředitelky MŠ k této věci. Starosta navrhuje, že jakékoliv výjimky mimo stanovené regule pro přijetí dětí a činnosti MŠ bude vždy projednáno nejdříve v zastupitelstvu jako zřizovatele MŠ. Do příštího jednání ZO předloží starosta spolu s ředitelkou MŠ návrh k projednání uzavření MŠ v letních měsících. ZO žádá, aby ředitelka připravila podklady vyjádření rodičů k uzavření MŠ v letních měsících. ZO souhlasí 8 hlasy přítomných, 1 hlas se zdržel.

Věcné břemeno ČEZ – ZO ukládá starostovi obce, aby toto předal k vyjádření právníkovi obce JUDr. Uhrové. ZO souhlasí všemi hlasy přítomných.

Nabídka REAL KREDIT k bezúplatnému převodu parcely č. 13/3 v k. ú. Dolní Chvatliny. ZO ukládá starostovi obce, aby toto předal k vyjádření právníkovi obce JUDr. Uhrové. ZO souhlasí všemi hlasy přítomných.

AZ Elektrostav, a.s. – žádost k vyjádření.

Ředitelka MŠ žádá ZO o natření a případného opravení plotu v MŠ. ZO ukládá starostovi obce, aby nechal udělat cenový posudek na opravu podezdívky a zajistil natření plotu.

Myslivecký svaz pořádá zájezd na výstavu do Lysé nad Labem dne 25.5.2008. Pan Beran za myslivecký svaz
předkládá žádost o finanční výpomoc na pokrytí tohoto zájezdu. ZO souhlasí všemi hlasy přítomných se zaplacením případného schodku.

6. Usnesení a závěr
Usnesení, popř. rozhodnutí, uvedená v jednotlivých bodech tohoto zápisu jsou zároveň platným usnesením z dnešního jednání.

Příští zasedání zastupitelstva obce bude dne 5.6.2008 od 19.00 v Dolních Chvatlinách.
V Dolních Chvatlinách dne 12. května 2008.

Zapsala: Radka Kostková
Zápis ověřili: Roman Jeřábek, Ladislav Beran