Zápis ze zasedání ZO Dolní Chvatliny konaného dne 12.4.2007, č.200704

Přítomni: F. Protiva, K. Vašková, M. Štika, L. Beran, R. Jeřábek, P. Semelka, Zd. Štika, M. Havlín
Omluveni: J. Mejšner, – nemoc.
Hosté: Občané Mančic
Zapisovatel: M. Štika
Ověřovatelé: L. Beran, P. Semelka

Program:

  • 1. Úvod, usnášeníschopnost, kontrola zápisu z min. jednání.
  • 2. Činnost OÚ.
  • 3. Plnění rozpočtu
  • 4. Diskuze, připomínky a žádosti občanů.
  • 5. Usnesení a závěr.

1.Starosta zahájil dnešní jednání s tím, že je přítomno 8 členů zastupitelstva, jeden omluven – zastupitelstvo je usnášeníschopné. K návrhu programu, zapisovatele a ověřovatelů není připomínek. ZO bylo seznámeno se zápisem z minulého jednání a s výsledkem kontrolního auditu, zároveň bylo zastupitelstvo seznámeno s návrhem opatření k nápravě zjištěných drobných nedostatků. ZO souhlasí s návrhem opatření. Schváleno všemi hlasy přítomných.

2.ZO bylo seznámeno s činností OÚ za uplynulé období. Zábava ve prospěch MŠ vynesla 2400,- Kč zisku. Bylo požádáno o stavební povolení na přístavbu MŠ a byly zahájeny přípravné práce. Byly zakoupeny pozemky u čp. 5 v Mančicích od PF za 42900,- Kč.

Starosta navrhuje převzít kulturní grant a dotaci v rámci POV od Stč.Kraje. Schváleno všemi hlasy přítomných.

3.ZO bylo seznámeno s plněním rozpočtu k 31. 3. 2007 – příjmy jsou plněny na 17,3 % a výdaje jsou čerpány ve výši 16,5 %. Nebyly vzneseny připomínky.

4.Diskuze – připomínky občanů: Žádost pana M. Srba o umístění zrcadla do zatáčky u čp. 22 v Mančicích. Zastupitelstvo souhlasí. Schváleno všemi hlasy přítomných.

Paní Nachtigalová – žádost o nové světlo VO za kapličkou – bude řešeno v rámci rekonstrukce VO v Mančicích. Projekt se již zpracovává.

Paní Kosová žádá o umístění značky omezující rychlost na 30 km ve směru od P. Voděrad. Žádosti nelze v současné době vyhovět, silnice není v majetku Obce.
Dále žádá o instalaci kanalizačních trubek „U Křížku“. Nelze vyhovět – není majetek Obce. V případě kladného schválení aktualizace ÚP bude možno řešit po vydání stavebního povolení.

Paní Pecharová žádá o zařazení do územního plánu výstavbu ČOV.

Dále byla podána občanům informace o studnách a nutnosti řešit stav v Mančicích a Horních Chvatlinách.

Na dotaz pana Šedivého zda je možný dlouhodobý pronájem Obecní klubovny v Mančicích jedné osobě bylo odpovězeno, že tento objekt bude sloužit všem zájemcům dle předběžných požadavků. Po stanovení konkrétních pravidel bude zájemcům krátkodobý pronájem umožněn dle harmonogramu. Za organizaci pronájmu bude odpovídat OÚ včetně předávání budovy odpovědné osobě. Majetek SDH Mančice, který je v současné době v klubovně bude po specifikaci řešen pronájmem popř. odkoupením pro Obec.

Připomínka pana Šedivého k výměně pozemků bývalého hřiště s panem Chadrabou – výměna byla řádně projednána a schválena na zasedání zastupitelstva obce, v zákonné lhůtě nebyly vzneseny oprávněné námitky, ani se nepřihlásil jiný zájemce o koupi nebo směnu.

Pan MVDr. Špitálník – příspěvek na zeleň u pomníku padlých – v rozpočtu je s tím počítáno. Případný nákup bude po předložení řádného daňového dokladu proplacen v pokladně OÚ.

5.Usnesení, popř. rozhodnutí, uvedená v jednotlivých bodech tohoto zápisu jsou zároveň platným usnesení z dnešního jednání.
Příští zasedání zastupitelstva obce bude dne 3. května 2007 v Dolních Chvatlinách.

V Dolních Chvatlinách dne 12. dubna 2007.

Zapsal: Milan Štika
Zápis ověřili: Ladislav Beran, Petr Semelka.