Zápis ze zasedání ZO Dolní Chvatliny konaného dne 10.7.2008, č.200807

Přítomni:
František Protiva, Milan Štika, Roman Jeřábek, Kateřina Vašková, Zdeněk Štika, Ladislav Beran, Josef Mejšner

Hosté:
SDH Mančice

Zapisovatel:
Kateřina Vašková

Ověřovatelé:
Ladislav Beran, Zdeněk Štika

Omluveni:
Milan Havlín-zaměstnání, Petr Semelka-zaměstnání

Program:

  • 1. Úvod, usnášeníschopnost, kontrola zápisu z minulého jednání ZO.
  • 2. Činnost OÚ.
  • 3. Prodej pozemků D. Chvatliny – vyhodnocení.
  • 4. Diskuze, připomínky, žádosti a stížnosti občanů
  • 5. Usnesení a závěr

1. Starosta zahájil dnešní jednání s tím, že je přítomno 7 členů zastupitelstva – zastupitelstvo je usnášeníschopné. K návrhu programu, zapisovatele a ověřovatelů není připomínek. ZO bylo seznámeno se zápisem z minulého jednání.

2. Starosta informuje zastupitelstvo:
Byla provedena oprava podezdívky plotu u MŠ, výsledná cena je 59 500,- Kč, v současné době probíhají práce na výměně oken a fasády na MŠ.
Po konzultaci na pož. útvaru v Kolíně bylo doporučeno přepracovat Požární řád obce a po dalších konzultacích ho předložit zastupitelstvu ke schválení již v konečné podobě.
Zájezd na Země živitelku (21. 8.), předběžná cena autobusu cca 10 000,- Kč. Cena zájezdu 100,- Kč pro občany s trv. pobytem v naší obci, ostatní 150,- Kč. Rozdíl bude pokryt z rozpočtu obce.Schváleno 7 hlasy přítomných.
22. července proběhne úvodní jednání s ing. arch. Vokrouhleckou (územní plánování), dále tento den proběhne kontrola ze strany odboru ŽP v Kolíně – stavba dětského hřiště v D. Chvatlinách.
Paní Michálková souhlasí se jmenováním tajemnicí konkursní komise na ředitele MŠ. Zastupitelstvo ji tímto jmenuje do funkce tajemníka. Schváleno 7 hlasy přítomných.
Klubovna Horní Chvatliny – je již přivezena kuch. linka a podlaha. v příštím týdnu by se měla instalovat.
Dále je podána informace, že pan Jan Vejdělek v letošním roce dosud nezaplatil žádný nájem a nemá ještě vyrovnán dluh na nájemném z minulého roku. Dle platné nájemní smlouvy by měla být tato smlouva vypovězena ke dni 30. června 2008.
V případě , že dlužná částka nebude uhrazena do 31.7.2008, bude dle smlouvy dána výpověd z nájmu a návrh na vyklizení bytu ke dni 31.8.2008. Schváleno 6 hlasy přítomných, 1 se zdržel.

3. Ke dni 30. června 2008 byla doručena pouze jedna žádost o odprodej pozemku v Dolních Chvatlinách (František Kubelka). Žádost splňuje vyhlášené podmínky. Zastupitelstvo obce schvaluje odprodej požadovaného pozemku č.1 a zároveň pověřuje F. Protivu podpisem příslušné kupní smlouvy.Schváleno 7 hlasy přítomných.
Starosta navrhuje nabídnout zbývající pozemky realitní kanceláři a to za cenu nejméně 200,- Kč za metr čtvereční. Schváleno 7 hlasy přítomných.

4. Diskuze, připomínky a žádosti občanů.J. Franěk – žádost o povolení umístit reklamu své firmy v obci.ZO souhlasí.

Manželé M. a Z. Hoření – žádost o prominutí penále za pozdě zaplacené poplatky TDO.ZO souhlasí.
Manželé Jarošovi, Kořenice – žádost o prominutí penále za nezaplacené poplatky TDO.ZO nesouhlasí s prominutím penále.
p. Vašková předkládá žádost o změnu materiálu na podlahu klubovny v H. Chvatlinách, nelze vyhovět , protože materiál je již nakoupen.
Návrh SDH Mančice na zakoupení prac. stejnokrojů PS2, je navrženo zakoupit celkem 17+9 souprav začátkem roku 2009.17-Mančice,9-Dolní Chvatliny. ZO souhlasí.
V případě,že jednotlivé spolky uspořádají v průběhu srpna akce pro děti,ZO souhlasí s příspěvkem ve výši 1 000 Kč na každou akci.
SDH Mančice zve oficiálně členy ZO a ostatní občany na soutěž a program při oslavách 120. výročí založení sboru.

5. Usnesení a závěr
Usnesení, popř. rozhodnutí, uvedená v jednotlivých bodech tohoto zápisu jsou zároveň platným usnesením z dnešního jednání.
Příští zasedání zastupitelstva obce bude dne 4.9. 2008 od 19.00 v Dolních Chvatlinách. V Dolních Chvatlinách dne 10. července 2008.Z

Zapsala:
Kateřina Vašková

Zápis ověřili:
Zdeněk Štika,Ladislav Beran