Zápis ze zasedámí OZ konaného dne 9. března 2006

Přítomni: F. Protiva, Zd. Štika, M. Štika, R. Jaroš , J. Franěk P. Semelka
Omluveni: J. Mejšner, J. Beneš,. Hoření J. – zaměstnání.
Hosté: p. Nerad – zástupce římskokatolické církve
Zapisovatel: Jan Franěk
Ověřovatelé: Milan Štika, Zdeněk Štika

Program:

1. Úvod, usnášeníschopnost.2. Činnost OÚ.
3. Žádosti a připomínky občanů. Různé.
4. Usnesení a závěr.

1) Starosta zahájil dnešní jednání s tím, že je přítomno 6 členů OZ, ostatní jsou omluveni – zastupitelstvo je usnášeníschopné. K návrhu programu, zapisovatele a ověřovatelů není připomínek.

2) OÚ zajišťoval běžný provoz Obce, byly provedeny opravy veřejného osvětlení a el. instalace v kuchyni ŠJ. Bylo zahájen stavební řízení na rekonstrukci chodníku u OÚ ( dotace POV ), proběhlo jednání s firmou VENTUREAL o možnosti umístění větrných elektráren v katastru obce. Informaci o jednání podal p. Franěk a Protiva.OZ bere zprávu na vědomí.

3) Pan Nerad přednesl jménem církve žádost o příspěvek na opravu havarijního stavu střechy kostela v Dolních Chvatlinách. OZ rozhodlo poskytnou příspěvek ve výši 15 000,- Kč na opravu střechy a okapů. Schváleno všemi hlasy přítomných. Dále byla dohodnuta možnost využití prostor kostela pro pořádání vhodných kulturních akcí Obcí s tím, že případný výtěžek bude ponechán na údržbu a opravy kostela.

4) Paní H. Jarošová žádá o snížení nájemného v obchodě čp. 4 v Dolních Chvatlinách z důvodu nízkých tržeb a daňového zatížení podnikatele. OZ rozhodlo o snížení nájemného v roce 2006 na částku 1 200,- Kč měsíčně s účinností od měsíce března 2006. Schváleno všemi hlasy přítomných

5) Závěr dnešního jednání provedl starosta obce s konstatováním, že rozhodnutí tak, jak jsou uvedena v jednotlivých bodech zápisu jsou zároveň platným usnesením z tohoto zasedání.

V Dolních Chvatlinách dne 9. března 2006.

Zapsal: Jan Franěk
Zápis ověřili: Milan Štika, Zdeněk Štika