Zápis z mimořádného zasedání ZO Dolní Chvatliny konaného dne 28.12.2007, č.200712

Přítomni:
František Protiva, Milan Štika, Ladislav Beran, Petr Semelka, Zdeněk Štika, Milan Havlín, Kateřina Vašková, Roman Jeřábek

Omluveni:
Josef Mejšner – nemoc

Zapisovatel:
Radka Kostková

Ověřovatelé:
Milan Štika, František Protiva

Program:
1. Úvod, usnášeníschopnost
2. Inventury 2007
3. Rozpočtové provizorium 2008
4. Usnesení a závěr

1. Starosta zahájil dnešní mimořádné jednání s tím, že je přítomno 8 členů zastupitelstva, 1 omluven – zastupitelstvo je usnášeníschopné. K návrhu programu, zapisovatele a ověřovatelů není připomínek.

2. Inventury 2007
Fyzické inventury byly provedeny členy zastupitelstva, Karlem Vajlichem a Radkou Kostkovou. MŠ inventury provedla B. Fialová, B. Mejšnerová a M. Švolbová. Inventury byly provedeny dle pověření k provedení inventur ze dne 1. 12. 2007. Inventura hotovosti bude provedena dne 2.1.2008 komisí ve složení R. Kostková, K.Vašková a F. Protiva. Závěrečná zpráva inventarizační komise bude projednána na řádném zasedání ZO.Schváleno 8 hlasy přítomných.

3. Rozpočtové provizorium na rok 2008
Vzhledem k tomu, že rozpočet bude schvalován 3.1.2008, schvaluje dnešní mimořádné zasedání rozpočtové provizorium na rok 2008 (viz příloha) do řádného schválení rozpočtu roku 2008. Schváleno 8 hlasy přítomných.

4. Usnesení a závěr
Usnesení, popř. rozhodnutí, uvedená v jednotlivých bodech tohoto zápisu jsou zároveň platným usnesením z dnešního jednání.

Příští zasedání zastupitelstva obce bude dne 3. ledna 2008 od 19.00 v Dolních Chvatlinách.

V Dolních Chvatlinách dne 28. prosince 2007.

Zapsala: Radka Kostková

Zápis ověřili: Milan Štika, František Protiva