Zápis č. 202304 ze zasedání ZO ze dne 13. 4. 2023

Zápis č. 202304

ze zasedání Zastupitelstva Obce Dolní Chvatliny,

konaného v Dolních Chvatlinách dne 13. 4. 2023

 

Přítomni:       Radek Sršeň, Zdeněk Štika, Josef Šedivý, Milan, Havlín, Ing. Jaromír Jaroš, Radek Štika

Omluveni:     Hana Pavlasová, Lukáš Pokrovskij, Jakub Skočdopole

Zapisovatel: Radek Sršeň

Ověřovatelé: Milan Havlín, Radek Štika

Program:

  1. Úvod a usnášeníschopnost
  2. Činnost OÚ za uplynulé období
  3. Nákup techniky pro údržbu
  4. Rozpočtové opatření č.4
  5. Různé – diskuze, žádosti a připomínky
  6. Usnesení a závěr

1. Starosta zahájil dnešní jednání v 18:00 hodin s tím, že je přítomno 6 členů zastupitelstva. Zastupitelstvo je usnášeníschopné. Starosta navrhuje do programu zařadit bod – Rozpočtové opatření č. 4. Hlasování o změně návrhu programu, zapisovatele a ověřovatelů. Schváleno 6 hlasy přítomných.

 

2. Činnost OÚ za uplynulé období

Obvyklý provoz obecního úřadu, projektová příprava opravy hasičské zbrojnice, dešťová kanalizace – povolení, oprava části veřejného osvětlení D. CH., odizolování přístavby obecní klubovny v Mančicích a částečné odvodnění. Zastupitelstvo bere na vědomí.

 

3. Nákup techniky pro údržbu

Starosta s místostarostou navrhují zakoupit vozidlo se sklopnou valníkovou nástavbou do 3,5t pro provádění údržby a převoz materiálu v rámci obce. Zastupitelstvo schvaluje nákup vozidla 6 hlasy přítomných. Pověřuje místostarostu k podpisu příslušné smlouvy a k provedení převodu vozidla na obec.

 

4. Rozpočtové opatření č. 4/2023

Starosta seznámil ZO s návrhem rozpočtového opatření č.4/2023. Schváleno 6 hlasy přítomných.

 

5. Různé – diskuze, žádosti a připomínky

Žádost stavebníků V.V. a  K.P. vyjádření k projektové dokumentaci novostavby rodinného domu v k.ú. Horní Chvatliny na parc. čísle st. 19/2, 32/3 a 451. ZO souhlasí se žádostí, za dodržení všech platných norem a předpisů. Schváleno 6 hlasy přítomných.

6. Usnesení a závěr

Usnesení, popř. rozhodnutí, uvedená v jednotlivých bodech tohoto zápisu jsou zároveň platným usnesením z dnešního jednání.

Jednání ukončeno v 19 hod.

Termín dalšího jednání zastupitelstva bude stanoven dle potřeby.

 

V Dolních Chvatlinách dne 13. dubna 2023

Zapsal: Radek Sršeň

Zápis ověřil: Milan Havlín, Radek Štika

Komentáře jsou zavřeny.