Zápis č. 2006121 ze zasedání Zastupitelstva obce Dolních Chvatliny, konaného dne 13.12.2006.

Program:

1. Úvod, usnášeníschopnost.

2. Vyhláška č. 1/2006

3. Rozpočtové provizorium 2007.

4. Usnesení a závěr.

Přítomni: F. Protiva, K. Vašková, M. Štika, L. Beran, J. Mejšner

Omluveni: Zd. Štika, M. Havlín – zaměstnání R. Jeřábek, P. Semelka – nemoc.

Hosté:

Zapisovatel: M. Štika

Ověřovatelé: J. Mejšner, K. Vašková

1.Starosta zahájil dnešní jednání s tím, že je přítomno 5 členů OZ, ostatní jsou omluveni – zastupitelstvo je usnášeníschopné. K návrhu programu, zapisovatele a ověřovatelů není připomínek.

2. Zastupitelstvo bylo seznámeno se zněním vyhlášky č. 1/2006 – stanovení výše poplatku za TDO pro rok 2007. Vyhláška se tímto schvaluje všemi hlasy přítomných.

3. Starosta navrhuje schválit rozpočtové provizorium na rok 2007 ve výši skutečnosti hospodaření obce roku 2006 a to až do schválení řádného rozpočtu na rok 2007. Schváleno všemi hlasy přítomných členů zastupitelstva.

4. Usnesení a rozhodnutí přijatá v jednotlivých bodech jsou zároveň platným usnesením z dnešního
jednání.

V Dolních Chvatlinách dne 13. prosince 2006.

Zapsal: Milan Štika
Zápis ověřili: Kateřina Vašková, Josef Mejšner.