Výzva k podání cenové nabídky

Veřejná zakázka – stavební práce:
Rekonstrukce a zpevnění místní komunikace – Dolní Chvatliny …

Zadavatel: Obec Dolní Chvatliny
Sídlem: Dolní Chvatliny čp.4, 281 44 Zásmuky
IČ: 00235351

Veřejná zakázka – stavební práce:
„Rekonstrukce a zpevnění místní komunikace – Dolní Chvatliny“

Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou zakázku zadávanou jako zakázku malého rozsahu vyzývá k předložení nabídky.
1.Informace o předmětu veřejné zakázky
Plněním této veřejné zakázky jsou stavební práce podle technického projektu, který je ve formě čtyř technických výkresů (Situace 1, Situace 2, Řez příčný 2, Příčný profil 2) přílohou této výzvy. Jedná se o stavební práce v rámci rekonstrukce místní komunikace – provedení opravy podkladních vrstev, zpevnění povrchů asfaltobetonovou směsí 100 mm, úprava přidruženého dopravního prostoru (zelený pás zpevněný zatravňovacími panely o rozloze 300m²). Další informace je možné získat od starosty obce Dolní Chvatliny Františka Protivy, TF: 321-790-435, e-mail: starosta@dolnichvatliny.cz .
2.Identifikační údaje zadavatele
Zadavatel: Obec Dolní Chvatliny
Sídlem: Dolní Chvatliny čp.4, 281 44 Zásmuky
IČ: 00235351
Kontakt
: František Protiva, TF: 321-790-435, e-mail: starosta@dolnichvatliny.cz .
3.Zadávací dokumentace
Zadávací dokumentace je přílohou této výzvy:

1.Technická dokumentace – výkresy Situace 1, Situace 2, Řez příčný 2, Příčný profil 2
2.Slepý výkaz výměr
3.Krycí list nabídky
4.Návrh Smlouvy o dílo

4.Lhůta a místo pro podání nabídek
Nabídku doručte nejpozději do 28.6.2010 do 11.00 hod . osobně nebo poštou (rozhodující je datum a čas dodání nabídky na Obecní úřad Chvatliny)
Osobní příjem nabídek bude probíhat v úředních hodinách pondělí a středa 8-11 hod.
Mimo tyto úřední hodiny je možné podat nabídku po předchozí telefonické domluvě.
Adresa pro podání nabídek – sídlo zadavatele
Osoby přijímající nabídky: František Protiva, Radka Kostková
5.Hodnotící kriteria
Jediným hodnotícím kriteriem pro výběr dodavatele této zakázky je nabídková cena.

6.Požadavky na prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů
Uchazeč prokáže základní kvalifikační předpoklady předložením

1.výpis z obchodního rejstříku (je-li relevantní)
2.doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění dle zákona č. 455/1991 Sb. v platném znění.
3.Čestné prohlášení, ze kterého musí být zřejmé, že

  • uchazeč nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch zločinného spolčení, trestný čin účasti na zločinném spolčení, legalizaci výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu nebo došlo l zahlazení odsouzení spáchání trestného činu ve vztahu k ČR či zemi svého sídla, místa podnikání nebo bydliště
  • na majetek uchazeče nebyl vyhlášen konkurs nebo návrh na prohlášení konkursu nebyl zamítnut pro nedostatek majetku dodavatele nebo vůči němuž není povoleno vyrovnání nebo zavedena nucená správa
  • společnost (nebo) uchazeč není v likvidaci  1.

7. Požadavky na zpracování nabídky

Zadavatel požaduje, aby nabídka uchazeče byla zpracována v souladu s následujícím členěním:

1.obsah nabídky
2.prokázání kvalifikace – prostá kopie
3.Krycí list nabídky podle dodaného vzoru
4.položkový rozpočet zpracovaný podle závazné struktury výkaz výměr
5.uchazečem podepsaný a doplněný návrh smlouvy o dílo uvedený zadávací dokumentaci – uchazeč použije vzor zadavatele, doplní pouze označené hodnocené položky. Jakékoli jiné změny ve vzoru kupní smlouvy jsou důvodem k vyloučení uchazeče
6.zplnomocnění pro osobu oprávněnou jednat jménem uchazeče, pokud ve věci nejedná statutární orgán uchazeče v souladu s výpisem z obchodního rejstříku nebo uchazeč – fyzická osoba nezapsaná v obchodním rejstříku
7.souhrnné čestné prohlášení o pravdivosti údajů a vázanosti obsahem nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty

V nabídce musí být uvedeny identifikační údaje o uchazeči v rozsahu uvedeném níže:

a)v případě právnických osob obchodní firmu nebo název, sídlo, právní formu
b)identifikační číslo a daňové identifikační číslo, byla-li přidělena, jméno a příjmení statutárního orgánu nebo jeho členů, případně jiné fyzické osoby oprávněné jednat jménem této právnické osoby
c)v případě fyzických osob jméno, příjmení, případně obchodní firmu nebo datum narození, bydliště případně místo podnikání, je-li odlišné od bydliště, identifikační číslo a daňové identifikační číslo, byla-li přidělena

Nabídka včetně příloh bude předložena v jednom paré (originál) a bude odpovídajícím způsobem zabezpečena proti možné manipulaci s jednotlivými listy včetně příloh. Nabídka bude provázána provázkem, jehož volný konec bude zapečetěn nebo přelepen a opatřen podpisem tak, aby nebylo možné žádný list z  nabídky vyjmout.

8.Zrušení zadávacího řízení
Zadavatel je oprávněn zadávací řízení zrušit kdykoliv, nejpozději však do uzavření smlouvy. O zrušení zadávacího řízení je zadavatel povinen bezodkladně písemně informovat všechny uchazeče, kteří podali nabídku v řádném termínu pro podání nabídek. Zadavatel není povinen uchazečům sdělit důvod zrušení zadávacího řízení.

9.Doplňující informace

Nabídková cena bude uvedena v Kč.
Nabídková cena bude zpracována a stanovena jako cena »nejvýše přípustná«!

Předpokládaný termín zahájení stavebních prací 5.7.2010
Předpokládaný termín dokončení nejpozději do 25.8.2010

Otevírání obálek se uskuteční 28.6.2010 od 15.00 hodin.
Zadávací lhůta, po kterou jsou uchazeči vázáni svými nabídkami končí dnem 30.7.2010

Pověření zástupci uchazečů se mohou zúčastnit prohlídky místa plnění veřejné zakázky a seznámit se s místními podmínkami, možnostmi přístupu, rozsahem a charakterem stávajícího stavu. Prohlídka místa se uskuteční dne 23.6.2010 v 10. hod. Sraz účastníků je před Obecním úřadem v Dolních Chvatlinách.

S úctou František Protiva
starost obce
V Dolních Chvatlinách 16.4.2010

Přílohy