Reklamační řád tlakové kanalizace a vodovodu Obce Dolní Chvatliny

Reklamační řád tlakové kanalizace a vodovodu Obce Dolní Chvatliny

 

  1. 1.      Obecná ustanovení

Obec Dolní Chvatliny, jako provozovatel zajišťující provoz vodovodu a odvádění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu (dále jen VaK) vydává ve smyslu § 36, odst. 3, zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu b platném znění, tento reklamační řád.

Reklamační řád stanovuje rozsah a podmínky odpovědnosti za provoz vodovodu a za odváděním odpadních vod a reklamaci poskytovaných služeb v souvislosti se zajištěním provozu vodovodu a kanalizace, způsob a místo jejich uplatnění včetně nároků vyplývajících z této odpovědnosti.

Reklamační řád se vztahuje na provoz obecního vodovodu a odvádění odpadních vod obecní veřejnou kanalizací.

  1. 2.      Rozsah a podmínky reklamace

Odběratel má právo uplatnit vůči dodavateli odpovědnost za vady a reklamaci na  množství a kvalitu dodávaných služeb.

  1. 3.      Způsob a evidence reklamací

Reklamace je odběratel povinen uplatnit u dodavatele bez zbytečných odkladů po zjištění vady:

-          písemně na adresu dodavatele uvedenou ve smlouvě o dodávce vody a odvádění  odpadních vod

-          e-mailem na adresu: info@dolnichvatliny.cz

-          telefonicky: 321623781-OÚ, 724180740-starosta, 606528355-p. Hoření,776674726-p. Smrkovský

-          osobně v sídle provozovatele: Obecní úřad Dolní Chvatliny, Dolní Chvatliny 4

v úřední hodiny: pondělí 8.00 – 12.00, 16.00-18.00  a   středa 8.00-12.00

V případě ústně uplatněné reklamace a v případě nemožnosti okamžitého vyřízení reklamace, je zástupce provozovatele povinen sepsat o reklamaci písemný záznam.

V případě vzniku škody na majetku odběratele se reklamace u dodavatele uplatňuje vždy písemně a s uvedením doby pořízení poškozené věci, pořizovacích nákladů věci a požadované výše náhrady škody a způsob jeho pojištění.

V případě reklamace dodávky vody nebo odvádění odpadních vod, kdy může dojít ke škodě z důvodu prodlení, lze reklamaci uplatnit telefonicky.

  1. 4.      Písemná reklamace musí obsahovat

 

-          Jméno a příjmení nebo obchodní jméno odběratele, IČ odběratele

-          Adresu bydliště odběratele nebo sídlo firmy zapsané v OR

-          Odběrné místo (adresa)

-          Popis vady a popis, jak se reklamovaná vada projevila

  1. 5.      Telefonická reklamace

 

Pro uplatnění telefonické reklamace jsou nezbytné údaje jako pro reklamaci písemnou. Zástupce dodavatele přijímající telefonickou reklamaci je povinen vyhotovit o této reklamaci, na žádost odběratele písemný zápis s uvedením výše specifikovaných údajů nezbytných pro vyřízení.

  1. 6.      Způsob a lhůty pro vyřízení reklamace

V případě, že není možno vyřídit reklamaci ihned na místě podání, je dodavatel povinen zajistit její vyřízení do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace a podat písemnou zprávu o jejím vyřízení, pokud se dodavatel s odběratelem prokazatelně nedohodnou jinak. Pokud reklamaci nelze uplatnit do 30 dnů, tak musí být odběratel o této skutečnosti informován.

Odběratel je povinen poskytnout dodavateli nezbytnou součinnost při prošetření a řešení reklamace.

V případě reklamace množství odváděných odpadních vod, je dodavatel povinen do 3 dnů prověřit údaje, na základě kterých je množství stanoveno.

  1. 7.      Nároky vyplývající z odpovědnosti za vady

V případě, že opravu fakturace bude třeba provést z důvodu nesplnění informační povinnosti odběratele, bude tato oprava provedena na náklady odběratele.

Reklamace odběratele bude zamítnuta, pokud odběratel neprokáže vady. Reklamace bude také zamítnuta v případě, že odběratel neoznámil vadu bez zbytečných odkladů poté, kdy vady zjistil.

Vzniknou-li chyby při vyúčtování vodného a stočného použitím nesprávné ceny stočného, početní chybou má odběratel i dodavatel právo na vyrovnání nesprávné účetní částky. Odběratel je povinen uplatnit reklamaci nesprávného vyúčtování písemně nebo osobně na výše uvedené adrese, nejpozději do dne splatnosti příslušné faktury, jinak reklamace zaniká a odběratel je povinen takovou fakturu uhradit.

Při změně odběratele postupuje odběratel podle článků uvedených ve smlouvě. Reklamace z důvodů neoznámení změny odběratele jsou bezpředmětné.

  1. 8.      Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dnem platnosti smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod.

Komentáře jsou zavřeny.