Vyhláška č. 2/2001 – o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru …

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

a způsob jeho výběru.

Zastupitelstvo Obce Dolní Chvatliny na svém jednání dne 8. prosince 2001 schválilo na základě § 84., odst. 2., písm. i), § 87 a § 92 odst. 3), zákona č. 128/200 Sb., o obcích (obecní zřízení) a § 10b a § 15 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění tuto obecně závaznou vyhlášku:

I.

Předmět poplatku a působnost vyhlášky.

1. Předmětem poplatku je provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

2. Vyhláška stanoví poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a dstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek“) a způsob jeho výběru na území obce Dolní Chvatliny, Horní Chvatliny a Mančice.

II.

Poplatník

1. Poplatníkem je:

a) fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt,

b) vlastník, popř. vlastníci staveb určených nebo sloužících k individuální rekreaci, ve kterých není hlášena k trvalému pobytu žádná osoba (vlastníci platí společně a nerozdílně polatek jako za jednu osobu a to za každou výše uvedenou stavbu).

2. Za domácnost může být poplatek odváděn společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem (dále pro účely této vyhlášky jen „společný plátce“). Společný plátce je povinen oznámit jména a data narození osob, za které poplatek odvádí.

3. Za fyzickou osobu, která není způsobilá k právním úkonům a je poplatníkem dle této vyhlášky, plní všechny povinnosti zákonní zástupci (u nezletilých dětí např. jejich rodiče).

III.

Správce poplatku

1. Správu poplatku vykonává Obec Dolní Chvatliny prostřednictvím Obecního úřadu, dále jen „správce poplatku“.

2. Správce poplatku je oprávněn činit opatření potřebná ke správnému a úplnému zjištění, stanovení a splnění poplatkových povinností, dále má právo vyhledávat poplatníky, vybírat poplatky, vymáhat a kontrolovat plnění poplatkových povinností.

IV.

Ohlašovací a oznamovací povinnost

1. Poplatník má ohlašovací a oznamovací povinnost. Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen pravdivě sdělit správci poplatku veškeré údaje uvedené v Přihlášce k registraci – viz příloha č. 1.

2. Poplatník splní ohlašovací povinnost tím, že doručí správci poplatku řádně vyplněnou přihlášku k registraci sám, nebo budejednoznačně uveden na přihlášce k registraci, kterou správci poplatku doručí společný plátce.

3. Ohlašovací povinnost musí být splněna:

a) do 31. ledna 2002 u poplatníků, kteří jimi budou ke dni 1. ledna 2002.

b) do 30 dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti.

4. Případné skutečnosti rozhodné pro vznik, změny nebo zánik poplatkové povinnosti dle této vyhlášky je poplatník povinen oznámit správci poplatku do 30 dnů ode dne kdy nastaly.

V.

Sazba poplatku

Sazbu poplatku za jednoho poplatníka (dle čl. II., odst. 1., této vyhlášky) a kalendářní rok tvoří:

a) částka 250,- Kč ,

b) částka 205,- Kč stanovená na základě skutečných nákladů obce, rozúčtovaných v čl. VI., této vyhlášky.

Celková sazba poplatku na jednoho poplatníka činí 455,- Kč na rok 2002.

VI.

Rozúčtování nákladů na sběr a svoz

netříděného komunálního odpadu na poplatníka.

Částka 205,- Kč dle článku V., písm. b) byla stanovena na základě následujícího rozúčtování:

náklady na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu v roce 2000…….. 99 440,- Kč

počet obyvatel strvalým pobytem k 30. listopadu 2001…………………………………412

počet objektů sloužících k rekreaci (rekreační obj. a chalupy)……………………………………..73

počet poplatníků celkem……………………………………………………………………………485

Náklad na jednoho poplatníka………………………………………………………………….205,- Kč.

VII.

Splatnost poplatku.

1. Poplatník osobně nebo prostřednictvím společného plátce je povinen uhradit poplatek jednorázově v termínu do 31. března příslušného roku.

- 3 -

2. Vznikne-li poplatková povinnost u poplatníka nebo společného plátce povinnost uhradit poplatek po 1. lednu 2002, je poplatek splatný do 20. dne následujícího měsíce po vzniku poplatkové povinnosti.

3. Neuhradí-li poplatníci, za které má být poplatek odváděn společným plátcem poplatek, oznámí společný plátce správci poplatku, ve lhůtě splatnosti poplatku, konkretní údaje o poplatníkovi, který takto nesplnil svou poplatkovou povinnost.

VIII.

Úlevy.

Poplatníkům dle čl. II., odst. 1., písm. a), se přiznává pro rok 2002 úleva na poplatku ve výši 55,- Kč na poplatníka.

IX.

Vznik a zánik poplatkové povinnosti.

1. Poplatek se platí od měsíce, kdy došlo ke získání trvalého pobytu v obci nebo nabytí vlastnického práva k rekreační stavbě.

2. V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví rekreační stavby v průběhu kalendářního roku, se hradí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu započatých kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby v příslušném roce.

X.

Společná a závěrečná ustanovení.

1. Tomu, kdo nesplní ve stanovené lhůtě dle čl. IV., odst. 3. a 4., této vyhlášky, svou ohlašovací nebo oznamovací povinnost, může správce poplatku uložit pokutu dle platných právních předpisů, viz odst. č. 5 tohoto článku.

2. Nebudou-li poplatky zaplaceny včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem a může zvýšit včas nezaplacené poplatky až o 50 %. Vyměřené poplatky se zaokrouhlí na celé koruny nahoru.

3. Poplatky dle této vyhlášky lze vyměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém oznamovací, resp. poplatková povinnost vznikla.

4. Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření poplatku nebo jeho dodatečnému stanovení, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník o tomto úkonu zpraven.

5. V řízení ve věci poplatků stanovených touto vyhláškou se postupuje podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků v platném znění.

6. Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1. ledna 2002.

………………………………………….. …………………………………….

starosta

zástupce starosty

Komentáře jsou zavřeny.