Vyhláška č. 1/2001 – o stanovení systému shomažďování, sběru, přepravy … odpadů na …

Obecně závazná vyhláška obce

č. 1/2001

o stanovení systému shomažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Dolní Chvatliny, Horní Chvatliny a Mančice, včetně systému nakládání se stavebním odpadem.

Obecní zastupitelstvo Obce Dolní Chvatliny se usneslo podle § 84., odst. 2., písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), dne 8. prosince 2001 vydat podle § 10 tohoto zákona a v souladu s § 17., odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů (dále jen zákon o odpadech) tuto obecně závaznou vyhlášku.

Část první

Obecná ustanovení

I.

Předmět a působnost vyhlášky

1.Tato vyhláška stanoví systém:

- shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na správním území Obce Dolní Chvatliny, dále jen obec.

- nakládání se stavebním odpadem na správním území obce.

2. Tato vyhláška se vztahuje na všechny fyzické osoby na území obce, při jejichž činnosti vznikají odpady.

II.

Základní pojmy

Pro účely této vyhlášky se rozumí:

1. Komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob, které nejsou původci odpadů. Jedná se zejména o:

a) vytříděné využitelné složky komunálního odpadu (např. papír, sklo, plasty apod.)

b) nebezpečné složky vytříděné z komunálního odpadu s obsahem škodlivin (např. barvy,rozpouštědla, kyseliny, pesticidy, baterie, zářivky, ledničky apod.)

c) směsný odpad – odpad po vytřídění využitelných a nebezpečných složekd) objemný odpad – odpad, který pro jeho objem či hmotnost nelze ukládat do sběrných nádob

e) odpad ze zeleně a dřevní odpad.

2. Nakládání s odpady je jejich shromažďování, soustřeďování, sběr, výkup, třídění, přeprava a doprava, skladování, úprava, využívání a odstraňování.

3. Svozová společnost je oprávněná osoba, která na základě platné smlouvy s obcí zajišťujenakládání s odpady na území obce.

4. Sběrné nádoby jsou nádoby (popelnice, které splňují technické parametry, objem 110 l),kontejnery na tříděný odpad. Pro lehký směsný odpad lze použít plastové pytle dodané svozovou společností nebo obcí.

5. Stanoviště sběrných nádobje místo, kde jsou sběrné nádoby umístěny za účelem shromažďování komunálního odpadu, resp. místo , ze kterého je svozovou společností prováděn svoz nebo odvoz komunálního odpadu.

6. Separovaný sběr je samostatný sběr vybraných komodit komunálního odpadu do spec. nádob (kontejnerů na tříděný odpad).

7. Stavební odpad je odpad vznikající při výstavbě a demolici staveb ( např. části stavebníchmateriálů, sklo, dřevo, zemina, demoliční odpad apod.).

8. Mobilní sběr odpadů je svoz určených složek komunálního odpadu zajištěný osádkou speciálního vozidla svozové společnosti. Druh složky odpadu, dobu a místo svozu oznámí obec nejméně 10 dnů předem obvyklým způsobem.

9.Správce nemovitosti je fyzická či právnická osoba, která na základě smlouvy s vlastníkemnemovitosti vykonává povinnosti spojené se správou této nemovitosti.

10. Původce odpadu je právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání při jejichž podnikatelské činnosti vznikají odpady.

Část druhá

Komunální odpad

III.

Třídění odpadu

Komunální odpad se třídí na následující složky:

- papír a papírová lepenka,
- sklo,
- plasty,
- objemný odpad,
- nebezpečné složky komunálního odpadu,
- směsný odpad,
- odpad za zeleně a dřevní odpad.
- kovy,
- případně další složky určené dle aktuální potřeby obcí.

IV.

Místa určená pro odkládání odpadu

1. Sběrné nádoby na směsný odpad, sběrné nádoby na tříděný odpad.

2. Kompostoviště, resp. kompostery na odpad ze zeleně a dřevní odpad.

3. Místa určená pro mobilní sběr odpadů (nebezpečné složky odpadu, kovy, objemný odpad).

4. Uhynulá zvířata a jejich části nesmí být odkládána do žádných sběrných nádob, jejich odstranění je nutno zajistit pomocí asanační služby – odpovídá majitel, resp. chovatel zvířete.

5. Sběrné nádoby na směsný odpad jsou majetkem vlastníka nebo správce nemovitosti.

6. Sběrné nádoby na separovaný odpad (papír, sklo, plasty) jsou majetkem obce a jsou umístěny: Dolní Chvatliny a Mančice u budov požárních zbrojnic, Horní Chvatliny na návsi před čp. 15.

V.

Stanoviště sběrných nádob na směsný odpad.

1.Sběrné nádoby se umisťují tak, aby nepůsobily hygienické nebo estetické závady, překážky na chodnících a ostatních komunikacích.

2.Pro přechodné umístění sběrných nádob na stanoviště pro svoz odpadů může být bezplatně použito veřejného prostranství na nezbytně nutnou dobu. Při takovémto umístění nádoby nesmí být vytvořena dopravní překážka,ohrožena bezpečnost uživatelů veřejného prostranství a nesmí být takto použité veřejné prostrantsví zněčištěno odpady.

VI.

Povinnosti fyzických osob.

1. Fyzické osoby jsou povinny:

a) odpad třídit dle obcí stanoveného systému na složky uvedené v čl. III.

b) vytříděný papír, sklo a plasty odkládat do označených sběrných nádob.

c) odděleně shromažďovat, třídit nebezpečné složky odpadu a předávat je v určenou dobu na obcí určená místa. Přitom jsou povinny počínat si tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví a života lidí, zvířat či rostlin, nebo aby nedošlo k ohrožení nebo poškození životního prostředí.

d) objemný odpad odkládat do označených kontejnerů nebo speciálních vozidel.

e) směsný odpad odkládat do určených sběrných nádob.

f) ukládat do sběrných nádob pouze složka odpadu, odpovídající označení sběrné nádoby. Užívání sběrných nádob pro jiné složky odpadu a k jinému účelu je zakázáno.

g) odpad ze zeleně a dřevní odpad zásadně kompostovat vhodným způsobem na svém pozemku.

h) zajistit stálé resp. přechodné stanoviště pro sběrné nádoby.

i) naplňovat sběrné nádoby tak, aby je bylo možné uzavřít a odpad z nich nevypadával.

j) udržovat čistotu v okolí sběrných nádob.

k) sběrné nádoby umisťovat na přechodném stanovišti jen na den svozu odpadů, případně v den jemu předcházející a následující a to tak, aby k ní měla svozová společnost přístup.

2. Obecně se zakazuje:

a) odkládat odpady mimo určená místa, a tak vytvářet nepovolené skládky odpadů.

b) ukládat do sběrných nádob na směsný odpad látky tekuté, stavební odpad, zeminu, odpad ze zeleně a dřevní odpad, nebezpečné složky komunálního odpadu, kovy, uhynulá zvířata apod.

c) využívat sběrných nádob k jiným účelům nebo jiných odpadů, než pro které jsou určeny.

d) ukládat do velkoobjemových kontejnerů směsný odpad včetně popela a odpady z podnikatelské činnosti.

e) zapalovat odpad ve sběrných nádobách,sběrné nádoby ničit, poškozovat nebo přemisťovat ze stanoviště sběrných nádob.

f) zhutňovat odpad ve sběrných nádobách.

g) pálit odpady na otevřeném ohni a v topeništích, která nejsou přímo určena ke spalování  odpadů.

h) zcizovat odpad ze sběrných nádob či míst určených k jeho odkládání.

VII.

Povinnosti vlastníků a správců nemovitostí

Fyzická nebo právnická osoba, která vlastní nemovitost, je jejím správcem, nebo má k ní právo hospodaření či užívání:

1. zajistí fyzickým osobám užívajícím nemovitost nepřetržitý přístup ke sběrným nádobám.

2. udržuje čistotu a pořádek na stanovišti sběrných nádob.

3. zajišťuje umístění sběrných nádob dle článku V., této vyhlášky.

VIII.

Povinnosti pořadatelů kulturních, obchodních, sportovních, společenských a jiných obdobných akcí.

Pořadatelé výše uvedených akcí jsou povinni v místech jejich konání vhodně umisťovat

dostatečný počet sběrných nádob na odpad a na vlastní náklady zabezpečit odvoz a odstranění

v nich shromážděného odpadu, jakož i úklid okolí stanoviště sběrných nádob.

IX.

Svozová společnost.

1. Svozová společnost je povinna zajistit:

a) odvoz a zneškodňování odpadů v souladu se smlouvou uzavřenou s obcí, se smlouvami s vlastníky či správci nemovitostí a harmonogramem svozu, s minimální frekvencí svozu 1 x týdně v měsících říjen až duben a 1x za 14 dní v měsících květen až září.

b) vyprazdňování sběrných nádob tak, aby nedocházelo k hygienickým závadám, škodám na majetku a úrazům.

c) před vyprázdněním sběrných nádob jejich přemístění ze stálého nebo přechodného stanoviště na okraj chodníku nebo krajnici vozovky, a to na dobu nezbytně nutnou k vyprázdnění sběrné nádoby a po jejich vyprázdnění neprodlené vrácení sběrných nádob na původní stanoviště.

d) obdobně postupovat při vyprazdňování nádob na tříděný odpad a velkoobjemových kontejnerů.

2. Dojde-li vlivem činnosti svozové společnosti ke znečištění okolí stanoviště sběrných nádob, je svozová společnost povinna zajistit neprodleně odstranění nečistot.

3. Svozová společnost je povinna přistavit a odvézt velkoobjemové kontejnery, které byly písemně objednány, a to za úplatu, pokud jejich obsah neodporuje ustanovením této vyhlášky.

Část třetí

Stavební odpad.

X.

Nakládání se stavebním odpadem.

1. Stavební odpad vzniklý při stavební činnosti musí být ukládán do rozměrově vhodných kontejnerů oprávněné osoby, případně subjektu provádějícího stavební činnost, pokud není tento odpad přímo nakládán a vyvážen z místa vzniku k využití nebo odstranění.

2. Vyvážení je nutno realizovat neprodleně tak, aby nedocházelo k nepříznivým vlivům v obci.

3.Původce stavebního odpadu a fyzická osoba, která produkuje stavební odpad, jsou povinni tento odpad třídit a nabídnout k využití provozovateli zařízení na úpravu stavebního odpadu. Netříděný směsný stavební odpad jsou povinni odstranit v souladu s platnými právními předpisy např. na skládce v Radimi na vlastní náklady.

Část čtvrtá

XI.

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů je upraven platnou obecně závaznou vyhláškou o místním poplatku č. 2/2001.

XII.

Sankce.

Porušení povinností při nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem bude postihováno podle obecně závazných právních předpisů – Zákon o obcích,  Zákon o přestupcích a.j.

XIII.

Zrušovací ustanovení.

Dnem nabytí účinnosti této vyhláška se zrušují vyhláška č. 1/1997 ze dne 3. 11. 1997 a vyhláška č. 1/2000 ze dne 10. 2. 2000.

XIV.

Účinnost.

Tato vyhláška nabývá účinnost dnem 1. ledna 2002.

Komentáře jsou zavřeny.